Czech Republic

Biatlon se vrací do Nového Města. Tam, kde začala covidová omezení

Covid je tu stále.

Ale mnohé je jinak.

„Loni se Èeši báli, že sportovci a fanoušci z ciziny k nám koronavirus pøivezou,“ øíká Jiøí Hamza, šéf organizaèního vıboru. „Letos je šance, že by lidé z neustále testované biatlonové karavany nìkoho u nás nakazili, takøka nulová. Zato musím od jinıch vıprav poslouchat, že se k nám kvùli epidemiologické situaci v Èesku bojí pøijet.“

První muž èeského biatlonu Jiøí Hamza v Novém Mìstì

První muž èeského biatlonu Jiøí Hamza v Novém Mìstì

Prvního bøezna 2020, ètyøi dny pøed zahájením Svìtového poháru, byly v Èesku prokázány první tøi pøípady covidu.

O den pozdìji Bezpeènostní rada státu zakázala diváckou úèast v Novém Mìstì. Na rozdíl od fotbalového derby Slavia–Sparta, na které ve stejném tıdnu dorazilo 19 tisíc divákù, nebo hokejové extraligy.

Tehdy se ještì biatlonisté divili: Je to opravdu nutné?

Vzápìtí okolo Vysoèina Arény vyrostly 4,5 kilometru dlouhé zátarasy, za nìž byl fanouškùm vstup zapovìzen. Nìmecká mistrynì svìta Denise Herrmannová se po pøíjezdu do areálu rozhlédla a pronesla: „ڞasná a tak hlasitá atmosféra dìlala Nové Mìsto pokaždé speciálním místem. Zato tentokrát to bude závod duchù.“

V pøedchozích letech sem chodilo dennì více než 30 tisíc divákù. A najednou... nikdo. Drahá vıstavba impozantního vìnce tribun a zázemí pro fanoušky, to vše najednou bylo zbyteèné. Oèekávanı pøíjem ze vstupného se organizátorùm vypaøil.

„Nikdo jsme tehdy nevìdìl, do èeho padáme,“ vzpomíná Hamza. „V první chvíli po rozhodnutí Bezpeènostní rady mì loni napadlo, že se coby organizátoøi ekonomicky zøítíme do propasti. Ale naštìstí se pak podaøilo ztráty zminimalizovat z 50 na 10 milionù korun.“

Více než tøi tisíce PCR testù

Zato letos? Žádné nenadálé zvraty se nekonají. Celá sezona byla Mezinárodní biatlonovou unií IBU už na podzim naplánována v mantinelech rozsáhlıch bezpeènostních opatøení. Všechny závody od listopadu do bøezna se konají v režimu duchù, tedy bez divákù. Ochranná bublina biatlonistù je striktní.

„Loni jsme na poslední chvíli dìlali hektické uzavírání stadionu, aby sem lidé nemohli, a další operativní záležitosti,“ porovnává øeditel závodù Vlastimil Jakeš. „Letos bylo vše od IBU jasnì nalajnováno øadu mìsícù dopøedu, což plánování zjednodušilo. Naopak nám pøibyla obrovská agenda proticovidovıch opatøení. To je, jako bychom pøipravovali ještì jeden další závod.“

Testuje se. Masivnì. A poøád.

Anticovidovı tım IBU provede bìhem novomìstskıch dvou pohárovıch kol okolo 3500 PCR testù.

Do èervené, nejvíce støežené skupiny patøí pøedevším sportovci a tımy. Ti podstoupí testování každı tøetí den. Modrou skupinu, kde jsou rozhodèí i èást organizaèního štábu, èekají ètyøi testy. A nejménì dvakrát se otestují všichni akreditovaní úèastníci ze žluté skupiny, vèetnì médií.

„Jednotlivé skupiny by se mìly minimálnì míchat,“ øíká Jakeš.

Totéž platí pro hotely, které budou k dispozici speciálnì jen pro úèastníky Svìtového poháru.

Øada tımù navíc letos požaduje pro své sportovce jednolùžkové pokoje. Tím pádem je potøeba zajistit vìtší ubytovací kapacity.

Speciální pravidla vèetnì dostateènıch rozestupù jsou nastavena pro stravování. „Sportovci jedí jen na hotelu. Trenéøi a servismani, kteøí tráví v areálu delší dobu, si mohou požádat o krabièky s jídlem, a to si sníst v buòkách,“ líèí Jakeš. „I setkávání rozhodèích a dalších organizaèních pracovníkù limitujeme na co nejkratší možnou dobu.“

V minusu by bıt nemìli

Pøesto je ekonomickı vıhled na letošní dva tıdny v Novém Mìstì pro organizátory podstatnì pøíznivìjší než pøed rokem.

„Rozpoèet na dvoukolo je øádovì o 30 milionù nižší, než by byl pøi závodech v bìžném režimu. Èiní zhruba 90 milionù korun,“ vypoèítává Hamza. „Ekonomicky bylo jeho nastavení pro nás snazší i proto, že všechna opatøení pro diváky jsme mohli zrušit.“

Nebudují se mohutné doèasné tribuny ani žádné stany pro stravování fanouškù nebo VIP stan.

Smrskl se také poèet pracovníkù, zajišujících závody. „Náš ansámbl je polovièní. Ubyla parta, která se starala o tribuny a diváky. Navíc spousta lidí zastává dvì funkce místo jedné,“ sdìluje Jakeš. Vèetnì rozhodèích èítá štáb 200 osob.

Od ètvrtka nejprve v Novém Mìstì uspoøádají 8. kolo poháru, jehož se zøekl èínskı Peking. Pøíští tıden potom budou hostit 9. kolo, které jim bylo pùvodnì pøidìleno.

„Není to o vydìlávání penìz,“ poukazuje Hamza. V minusu by však tentokrát skonèit nemìli.

„Dostaneme vıznamnı covidovı bonus na poøádání od IBU a peníze za televizní a marketingová práva. Z mimoveøejnıch zdrojù pokryjeme tøi ètvrtiny rozpoètu. Zbytek je pøíspìvek od Kraje Vysoèina a Národní sportovní agentury.“

Rok po pøíchodu covidu do zemì patøí Èesko v boji proti viru k nejhorším v Evropì, v souèasnosti je zde 148 924 nakaženıch.

Plot, kterı stejnì jako loni ohranièí areál, teï novomìstští organizátoøi posunuli ještì dál od tratí.

„Loni v bøeznu by mì nenapadlo, že za rok budeme v Èesku v mnohem vìtším prùšvihu,“ øíká Hamza. „Samozøejmì vnímám, že sport není ani zdaleka to nejdùležitìjší, co bychom mìli nyní øešit. Ale nerozumím tomu, že všude jinde se daøí s epidemií bojovat a u nás ne, že máme aktuálnì (v pøepoètu na poèet obyvatel) dvanáctkrát víc pøípadù než Rakušané a desetkrát víc než Nìmci. Nìkde jsme museli udìlat chybu. Ale tu otázku si nekladu sám.“

Football news:

Benzema's heel scored for Barcelona after Vazquez's cross
Pioli on the removal of Ibrahimovic: Zlatan said that he did not insult the referee, did not show disrespect
Football on Ren TV is our childhood. 90s, Premier League, young Elagin, Beckham and Sulscher
Messi holds the 45th clasico. He repeated the record of Ramos
Tuchel on 4-1 with Crystal Palace: Chelsea had a great first half-hour. We were hungry and aggressive
Braithwaite and his uncle are building houses in the United States. They help black people become richer - they want to make 100 thousand of them millionaires
Mauricio Pochettino: Bayern is the best team in the world. PSG's goal is to advance to the Champions League