Czech Republic

Boris zbrojí. Ohlásil miliardy na vesmírné síly i stíhačku budoucnosti

„Uèinil jsem toto rozhodnutí bez ohledu na pandemii, protože obrana království má pøednost,“ sdìlil ministerský pøedseda minulý ètvrtek poslancùm pøes videohovor z domácí izolace, kde se nacházel kvùli kontaktu s nakaženým.

Podle šéfa konzervativcù je dnes mezinárodní situace nejnebezpeènìjší a nejvyhrocenìjší od konce studené války. Aby Británie mohla být nadále spolehlivým spojencem, musí modernizovat své obranné kapacity. „Dnes se rozhoduje o tom, jak bude naše národní bezpeènost vypadat za dvacet let,“ dodal.

„Toto je naše šance ukonèit éru ústupu, transformovat ozbrojené složky, posílit globální vliv, sjednotit zemi, stát se prùkopníky nových technologií a bránit náš národ a náš zpùsob života,“ vysvìtloval premiér, proè ministerstvo obrany dostane v pøíštích ètyøech letech 16,5 miliardy liber (485 miliard korun) navíc.

Fregaty, stíhaèky, rakety

Roèní rozpoèet ministerstva obrany dnes èiní 41,5 miliardy liber (1,2 bilionu korun). Peníze navíc by mìly smìøovat na vytvoøení nové agentury pro umìlou inteligenci, vznik velení vesmírných sil Royal Air Force a národní kybernetické jednotky v rámci tajné služby GCHQ. Další pùjdou na vývoj letounu Tempest, stíhaèe šesté generace, který by mìl nahradit stroje Eurofighter Typhoon. Od vesmírných sil RAF si premiér slibuje, že do dvou let vypustí do kosmu první raketu. 

Zkrátka by nemìlo pøijít ani námoønictvo. Boris Johnson potvrdil nákup osmi fregat typu 26, sofistikovaných plavidel urèených pro boj s ponorkami a pìti víceúèelových a levnìjších fregat typu 31.

„Obnovíme pozici Británie jako nejvìtší námoøní velmoci v Evropì,“ zdùvodnil to šestapadesátlietý premiér, který za jeden z hlavních úkolù námoønictva považuje ochranu obchodních námoøních tras. Milovník historie a autor Churchillova životopisu však Royal Navy vnímá také jako úèinný prostøedek pro demonstraci své zahranièní politiky. 

Jenže slavné èasy britského námoønictva jsou dávno pryè. Pøed tøemi lety sice spustilo na vodu svoji nejvìtší letadlovou loï HMS Queen Elizabeth, jinak se ale kvùli škrtùm potácí v krizi. Trpí akutním nedostatkem plavidel a mnohé úkoly jsou již nad jeho síly.

„Zpùsob, jakým upadlo Royal Navy, je skuteènì dìsivý,“ uvedl pro iDNES.cz pøed èasem vojenský analytik Lukáš Visingr. „Kdosi poznamenal, že pokud by Argentina napadla Falklandy dnes, Britové by válku prohráli.“ 

Johnson slibuje, že navýšením obranného rozpoètu vznikne 40 tisíc nových pracovních míst. Moderní fregaty by mìly být vyrábìny v Británii, napøíklad v lodìnicích v Glasgow. Premiér doufá, že tím zchladí skotské touhy po nezávislosti a upevní ekonomické vazby držící Spojené království pohromadì.

Navýšení obranného rozpoètu je považováno za velké vítìzství ministra obrany Bena Wallace. Podle nìj bylo naèase, aby se armáda po letech škrtù odstartovaných finanèní krizí v roce 2008 doèkala poøádné finanèní injekce. „Posledních dvacet tøicet let jsme mìli velké ambice, výdaje však tomu nikdy neodpovídaly,“ uvedl pro deník The Times.

Opozice premiéra obvinila, že rozhazuje peníze bez jasné strategie. Johnson prý dostateènì neobjasnil, kde na velkou modernizaci chce vzít prostøedky. Panují obavy, že to bude na úkor mezinárodní humanitární a rozvojové pomoci. Do médií už prosákly zprávy, že její objem by mìl poklesnout z 0,7 procenta HDP na 0,5 procenta.

Signál pro Bidena

Vojenští analytici plán vítají, zároveò však upozoròují, že premiérem oznámená èísla jsou zavádìjící, protože v desetiletém plánu ministerstva obrany na údržbu a modernizaci stávající výzbroje dnes zeje tøináctimiliardová díra.

„Za oznámenými ciframi se skrývá mnoho tìžkých rozhodnutí ohlednì toho, které starší kapacity budou muset být vyøazeny, abychom si tyto nové hraèky mohly dovolit,“ øekl listu The Financial Times analytik Michael Clarke z Royal United Services Institute. 

28. èervna 2017

Oèekává se, že škrty se dotknou i flotily hlavních bojových tankù Challenger 2. Letos probìhla diskuse, zda by se Británie bez nich zcela neobešla – stárnoucí stroje jsou pro moderní bojové drony snadným cílem a jejich modernizace by byla pøíliš nákladná. Nìkteøí odborníci doporuèují, že Londýn by mìl místo toho nakoupit nìmecké tanky Leopard 2.

Média poukazují i na to, že Johnson navýšení výdajù oznámil ve chvíli, kdy se v USA chystá pøevzít prezidentskou funkci Joe Biden. Británie má druhý nejvìtší obranný rozpoèet v rámci NATO a její premiér, který se dosud prezentoval jako velký pøítel Donalda Trumpa, už budoucího šéfa Bílého domu ujistil, že Londýn zùstane nejspolehlivìjším spojencem Washingtonu.

„Francouzi a Nìmci si mohou øíkat, co chtìjí. Pro Amerièany je to mocný signál, že jediný spojenec, který mùže ulehèit jejich bøemenu, je Spojené království,“ poukázal analytik Julian Lindley-French na fakt, že ostatní evropské zemì se i pøed dlouholeté naléhání Ameriky zdráhají navýšit obranné rozpoèty.  

Football news:

Jovic scored a double in the 1st game for Eintracht after returning. Almost a year has passed since the last goal for Real Madrid
Klopp pro 0:0 with Manchester United: We didn't score, and that's the most important thing in football. This is not the result we wanted
Henderson on 0:0 with Manchester United: Liverpool disappointed. We were better and did enough to win
Liverpool do not win 4 matches in the Premier League in a row - the worst series in 4 years
United withstood Liverpool and remained first: again zeros in the top match. But City is now leading the way in terms of lost money
Maguire on 0:0 with Liverpool: Manchester United's moments were better. We would have won on another day
Solskjaer about 0:0 with Liverpool: I'm upset, but a point is fine if Manchester United win in the next round