Czech Republic

Brazílie krátce předčila Rusko v počtu nakažených, Kuba má prý lék

Zveøejnìním nejnovìjší bilance z hlediska poètu nakaženıch se Rusko vrátilo na druhou pøíèku na svìtì, na níž ho v noci z pátku na sobotu krátce vystøídala Brazílie. Jihoamerická zemì nyní registruje 330 890 infikovanıch, pøièemž statistikám vévodí s více než 1,6 miliony nakaženıch Spojené státy.

Rusku za posledních 24 hodinách pøibylo 9 434 pøípadù nákazy. Denní bilance se tak již osmım dnem po sobì drží pod hranicí 10 tisíc pøípadù. Na komplikace doprovázející nemoc covid-19 v posledním dnu zemøelo 139 lidí, což je mírnı pokles oproti rekordním 150 obìtem o den døíve. Podle agentury TASS to vyplıvá z údajù, které zveøejnil ruskı krizovı štáb.

Celkem již úøady evidují 335 882 potvrzenıch pøípadù. Denní pøírùstek dnes sice poprvé po tøech dnech opìt pøekroèil hranici 9 tisíc, již více než tıden však zùstává pod úrovní 10 tisíc, nad níž se držel témìø celou první polovinu kvìtna.

Úmrtí pacientù s nemocí covid-19 v Rusku celkem už zaznamenali 3 388, což je relativnì nízkı poèet vzhledem k jinım zemím, které mají pøi nižším poètu nakaženıch daleko více zemøelıch. Napøíklad USA jich evidují pøes 97 tisíc, Británie pøes 36 tisíc a Itálie více než 32 tisíc. Podle kritikù však vládní data nejsou v tomto ohledu zcela vìrohodná a skuteènı poèet obìtí podhodnocují.

Španìlsko otevøe hranice turistùm

Španìlsko otevøe od èervence hranice turistùm ze zahranièí. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámil premiér Pedro Sánchez. Španìlsko s ohledem na klesající poèty novì nakaženıch covidem-19 i zemøelıch postupnì ruší opatøení, která ve snaze zabránit šíøení koronaviru zavedlo v polovinì bøezna. Zemì patøí v Evropì k nejvíce zasaženım touto infekcí. 

Nìmecko za posledních 24 hodin zaznamenalo 638 pøípadù koronavirové infekce. Je to mírnı nárùst oproti ètvrtku, kdy nakaženıch pøibylo 460, již tøetí den po sobì se však denní bilance drží pod hranicí tisíce. Informoval o tom Institut Roberta Kocha.

Poèet obìtí v posledním dnu vzrostl o 42 na celkovıch 8 216. Novì se z nemoci covid-19 zotavilo kolem 800 lidí, vyléèenıch je tak už pøibližnì 159 900.

Nejhùøe zasaženou spolkovou zemí v Nìmecku je i nadále s Èeskem sousedící Bavorsko, kde se od poèátku epidemie nakazilo 46 132 lidí, z nichž 2 367 komplikacím doprovázejícím covid-19 podlehlo. Na druhém místì je s 37 139 nakaženımi a 1 555 obìmi nejlidnatìjší spolková zemì Severní Porıní-Vestfálsko.

Johnsonùv poradce porušil karanténu

Britskı premiér Boris Johnson èelí vızvám opozice, aby se zbavil svého klíèového poradce Dominika Cummingse. 

Cummings, kterı byl hlavním strùjcem kampanì za vystoupení Británie z Evropské unie pøed referendem v roce 2016, podle deníkù The Guardian a Daily Mirror cestoval koncem bøezna z Londına do 400 kilometrù vzdáleného severoanglického hrabství Durham za svımi rodièi, aèkoliv mìl tehdy pøíznaky nemoci covid-19.

V té dobì již platila pøísná pravidla spojená s omezením pohybu obyvatel ve snaze zamezit šíøení nákazy. Kromì nákupu jídla èi lékù nemìli lidé podle vládních doporuèení vycházet z domovù ani navštìvovat pøíbuzné.

Británie mùže z krize vyjít silnìjší, než kdy byla, øekl uzdravenı Johnson:

Úspìch s lékem covid-19 slaví Kuba

Nadìjné informace pøišly z vìdeckého svìta. Byly zveøejnìny detaily vızkumu experimentálního léku remdesiviru a ukázalo se, že jeho podávání pacientùm v dobì, kdy ještì nemusí bıt napojeni na respirátory, zkracuje léèbu až o ètyøi dny. Remdesivir zøejmì také snižuje úmrtnost.

Úspìch ohlásila rovnìž Kuba, a to se dvìma léky, které podává pacientùm s covidem-19. Podaøilo se jimi podle tamních zdravotnickıch úøadù snížit úmrtnost. Oba pøípravky, itolizumab a jeden peptid, podle prezidenta Miguela Díaze-Canela dokázaly zachránit 80 procent pacientù v kritickém stavu po nákaze koronavirem.

Další studie zveøejnìná èasopisem American Journal of Clinical Pathology upozornila na nutnost sledovat stav nakaženıch tìhotnıch žen, protože v nemocnici v Chicagu se u 16 z nich prokázala poškozená placenta.

Football news:

Real Madrid held a team training session for the first time since March
ESPN reporter: Arsenal did not offer Aubameyang a new contract
Lucas Vasquez: Real Madrid have 11 finals ahead of them. I hope we can win the title
Liverpool confirmed that they will finish the season in New Balance
Zlatan will return to Italy on Wednesday or Thursday for a routine check-up with doctors in Milan
Manchester United will try to buy Sterling if he leaves city. In the short list United – Sancho, Grealish and Rodon (The Independent)
Liverpool players got down on one knee in memory of the deceased Floyd George