Czech Republic

Britští obchodníci porušují uzávěru. Ohánějí se dokumentem z roku 1215

Kadeønice z Bradfordu na severu Anglie se stala hrdinkou odpùrcù vládních opatøení na sociálních sítích. Za provozování kadeønictví v dobì celostátní karantény pùvodnì èelila pokutì ètyøi tisíce liber, nyní mùže být kadeønice potrestána pokutou až sedmadvacet tisíc liber (asi osm set tisíc korun) poté, co opakovanì odmítla uposlechnout vládních naøízení.

Mladá žena je pøesvìdèená, že èlánek 61 Magny Charty (Velké listiny práv a svobod) jí dává právo mít otevøeno, záznamy svých støetù s policií zveøejòuje na Instagramu.

Na Magnu Chartu se odvolává také napøíklad tetovací salón v Bristolu nebo dìtská herna v Liverpoolu. Policie ale argument nebere v potaz, Magna Charta podle policie neznala covid-19, píše agentura AFP.

Magna Charta z 13. století

Britský server na ovìøování pravdivosti výrokù Full fact považuje výklad podnikatelù za nepøesný, vìtšina Magny Charty navíc již neplatí.

Magnu Chartu, soubor královských výrokù, zvanou také Velká listina práv a svobod, podepsal 15. èervna 1215 anglický král Jan Bezzemek pod tlakem vzpurných baronù, kteøí tak chtìli omezit královskou moc. Dokument dal mnoho nových práv i lidu.

Vìtšinu královských výrokù anuloval záhy po vydání tehdejší Papež. Èást práv z pùvodního dokumentu se stala souèástí pozdìjších právních norem. Do dnešního dne podle stránek britského parlamentu platí jen ètyøi z nich, vztahují se zejména k právu na spravedlivý proces.

Èlánek 61, na který se nyní nìkteøí majitelé obchodù odvolávají, se týkal výhradnì rebelujících baronù, kteøí si svá práva vydobyli na králi. Ostatní mìli podle serveru Full fact pouze právo poslouchat tyto barony. Obchodníci se tedy odvolávají na dokument, který se jich nikdy netýkal.

26. záøí 2020

Football news:

El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros