Czech Republic

Bylo to hardcore, snad dožiju zítřka, trpěla Sáblíková po triumfu v bikemaratonu

„Bylo to hardcore. Ale jsem v cíli a doufám, že se dožiju zítøka,“ pronesla 33letá Sáblíková, která se k cyklistice vrátila po ètyøech letech triumfem v legendárním bikemaratonu napøíè Hostınskımi vrchy.

Takže nároènost Drásala pøedèila vaše oèekávání?
Vìdìla jsem, že to bude hodnì bolet, a to se mi potvrdilo. Pøála jsem si to nepøepísknout, což se mi úplnì nepovedlo. Od šedesátého do sedmdesátého jsem poèítala každı metr. Mìla jsem asi tøi krize. Ale vždycky mi pomohla obèerstvovaèka. Všichni byli hodní, cpali mi plné kapsy jídla. Pokud jsem mìla síly, usmála se a podìkovala.

Jak jste se popasovala s bahnem na trati?
To mi dávalo asi nejvíce, protože nejsem žádnı sjezdaø. Musela jsem bıt velice opatrná. Když jsem vidìla, že nìkdo jede za mnou, tak jsem ho radìji pustila, abych mu nepøekážela. Vìdìla jsem, že když si nebudu nìèím jistá, tak si vycvaknu nohy a pùjdu. Kromì jednoho sjezdu na silnici nebylo místo, kdy by si èlovìk mohl svìsit nohy a v klidu se najíst. Když jsem sjíždìla jeden bahnitı úsek, tak jeden pán mi øekl: Kdo vás sem pøihlásil, toho bych zabil. A já mu odpovìdìla: To jsem byla já. (smích)

Mìla jste na trati doprovod, nìkoho, kdo na vás dával pozor?
Skoro poøád jsem jela sama, ale vìtšinou jsem si hlídala, aby byl nìkdo pøede mnou nebo za mnou. Na zaèátku to bylo v pohodì. Pak jsem tam mìla jedno hluché místo, kde kolem nikdo nejel. Ale fanoušci podél trati byli bezvadní, skvìlí.

Vrátíte se teï k cyklistice, nebo to byl jednorázovı start?
Mám docela rád vızvy. Jsem ráda, že jsem to odjela. Zítra míøíme na soustøedìní na Slovensko a netuším, jak budu použitelná. Vím, že budu trpìt. Ale bylo to fajn a nelituji, že jsem se pøihlásila. Nevím, jestli bych jela znovu, za rok se rozmyslíme.

Football news:

Spartak is going to withdraw from the RPL because of the refereeing – your reaction?
There are 2 cases of coronavirus in Atletico. The match with Leipzig – August 13
Renzo Ulivieri: Pirlo is one of the most profound thinkers of world football. He knows more than most coaches
Pirlo wants to sign Tonali at Juve. Alternative – Locatelli
Before the match with Real Madrid, sterling watched a video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 Champions League
Andrea Pirlo: I am Flattered to have received such respect and trust from Juventus
Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista