Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Čekáme na telefonát prezidentky, řekl Fico. Chce být premiérem

Fico se hned na zaèátek omluvil za svùj hlas. „Trošku jsme zpívali, to je normální,“ øekl. Pøedseda Smìru-SD poblahopøál zvolenım stranám a podìkoval volièùm, kteøí pøišli k volbám. Pøedevším volièùm Smìru-SD.

Od úterka hodlá vycestovat do krajù a potkat se s pøíznivci. Smìr-SD bude nyní podle Fica sedìt na centrále a èekat na telefonát slovenské prezidentky, aby stranu povìøila sestavením vlády. Jednat o složení nového kabinetu bude až poté. Na pøípadná jednání o vládním programu by potøeboval dva tıdny. Možné partnery nezmínil.

Na dotaz nìmecké novináøky ohlednì jeho postoje k podpoøe Ukrajiny sdìlil, že lidé na Slovensku podle nìj mají vìtší problémy, než je Ukrajina. Fico chce ohlednì konfliktu prosazovat zahájení mírovıch jednání. Svou úlohu nyní vidí v uklidnìní spoleènosti.

Strana Smìr-SD vyhrála podle koneènıch vısledkù sobotní parlamentní volby se ziskem 22,94 procenta hlasù. Druhé Progresivní Slovensko (PS) má 17,96 procenta. Za ním zùstal s 14,70 procenta hlasù Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) nìkdejšího Ficova spolustraníka Petera Pellegriniho. Uspìlo celkem 7 stran.

Aèkoliv exit polly po uzavøení volebních místností pøisuzovaly vítìzství stranì Progresivní Slovensko, kolem ètvrté hodiny ranní už ve štábu Smìru-SD slavili. O pùl šesté pak kamery zachytily pøedsedu strany Roberta Fica, jak odjíždí pryè.

Smìr-SD ve vládì zasedl poprvé po volbách v roce 2006 a pak ještì dvakrát. Fico, bıvalı komunista a po pádu režimu sociální demokrat, vlastní stranu založil v roce 1999 a od té doby ji vede. Z køesla premiéra ho dostaly až protesty po vraždì investigativního novináøe Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

V zájmu uklidnìní situace tehdy funkci pøenechal stranickému kolegovi Peteru Pellegrinimu. Po odchodu do opozice se zdálo, že už se poražená a ponížená partaj nevzpamatuje. Bìhem covidové pandemie a s pøíchodem ruskıch vojákù na Ukrajinu se však Smìru znovu podaøilo získat pøíznivce. Ti se èasto profilují jako antisystémoví a proruští.