Czech Republic

Češi se vrhli na rezervace vánočních pobytů na horách. Čekali na uvolnění

Znaèná èást prodejcù oèekává v pøíštích dnech vıraznı nárùst poptávky po tuzemskıch vánoèních pobytech. O mìstské hotely však pøíliš velkı zájem není. Dùvodem je absence vánoèních trhù i zrušené firemní veèírky.

Poptávka na portálu Hotel.cz vzrostla podle jeho manažera Milana Petra skokovì hned po nedìlním oznámení zástupcù vlády, že ubytovací zaøízení budou moci od ètvrtka znovu fungovat pro rekreaèní úèely. Zájem je podle nìj ale zhruba na dvou tøetinách minulého roku.

Zahranièní poptávka je podle Petra mnohem vlažnìjší, pøes devadesát procent rezervací je nyní od tuzemskıch hostù. „Nadpolovièní èást všech souèasnıch rezervací smìøuje na hory, pøevažuje zájem o malé hotely a rodinné penziony,“ dodal.

V pøípadì lázeòskıch a wellness pobytù, mají podle manažera portálu Spa.cz Richarda Šipoše nìkteré menší wellness hotely na Vánoce a Silvestr plno už od léta. 

„Vyšší zájem je na poslední prosincovı tıden o oblast západních Krkonoš a Šumavy. Tradièní lázeòské oblasti stále pociují nízkı zájem zahranièní klientely, èást hotelù zde proto bude i pøes svátky stále zavøená,“ uvedl. Na rozdíl od pøedchozích let je podle nìj nabídka i kapacita na vánoèní a silvestrovské pobyty dostupná napøíè republikou.

Portál Slevomat sleduje zatím postupnı nárùst poptávky na prosincové pobyty, teprve v následujících dnech pøedpokládá „boom“ prodejù. „Mnoho hoteliérù kvùli nejistotám s otevøením mnohdy ani nenabíralo rezervace. To se teï postupnì mìní a my vidíme, že i hoteliéøi se nám ozıvají s tím, že otevøou a že se po delší dobì opìt chystají na pøíjezd prvních klientù,“ uvedl øeditel Slevomatu Ladislav Veselı.

Ubytovací zaøízení musela z naøízení vlády v boji proti koronaviru pøerušit od 22. øíjna provoz pro rekreaèní úèely. Podle prezidenta Asociace hotelù a restaurací ÈR se dá oèekávat pomìrnì rychlı návrat hostù do rekreaèních oblastí, hùøe na tom budou zaøízení závislá na zahranièních turistech. Tıká se to hlavnì mìstskıch hotelù, kterıch podle Stárka zùstane nadále více než polovina uzavøena.

Football news:

Simeone on the leadership of Atletico in La Liga: We only think about the next opponent
The former defender of Inter, Schelotto has moved to Argentinian racing
Kramaric scored the 74th goal in the Bundesliga, breaking Olic's record among Croats
Suarez has 12 goals in his first 15 games for Atletico - the best start in La Liga for a new club since Ronaldo
16-year-old Small - the youngest player in the history of Everton
Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0