Czech Republic

Česko by se podle Blatného mohlo do čtvrtého stupně PES s mírnějšími opatřeními přesunout v půlce února

Podle nìj by vláda mohla do pùlky února dostat také návrh novely krizového zákona s úpravou nového protiepidemického stavu, aby se v epidemii nemusel prodlužovat nouzový stav.

Èesko je v nouzovém stavu od 5. øíjna. Snìmovna hlasovala o jeho prodloužení už nìkolikrát. Skonèit by mìl 14. února. Blatný v nedìli zopakoval, že vláda požádá nejspíš o další prodloužení.

Omezení upravuje protiepidemický systém PES. ÈR je nyní v nejhorším, pátém stupni. Vláda má v pondìlí schválit zmìny v nastavení, které by mìly platit od 1. února. Podle návrhu by se republika mìla pøesunout do mírnìjšího ètvrtého stupnì v dobì, kdy poèet pacientù s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péèe pod 450. Nyní se v nemocnicích léèí 5741 nakažených. Ve tøetím stupni by to pak mìlo být ménì než 2000 lidí, podotkl Blatný.

„My si teï nemùžeme dovolit zdravotnický systém pøetìžovat. Musíme dosáhnout toho, aby se nemocnice vyprázdnily,“ uvedl Blatný. Podle nìj z údajù Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že nyní v nemocnicích ubývá nejvýš 1200 pacientù za týden. Pokles nynìjšího poètu na 3000 by tak mohl trvat tøi týdny. „Do poloviny února nejdøíve,“ poznamenal ministr.

Podle nìj tak epidemická situace neumožòuje, aby se mladší školáci od 1. února vrátili do škol. „Úplné otevøení prvního stupnì základních škol je málo pravdìpodobné... Neumím si pøedstavit, že by se uvedlo do chodu nìjakých 300 000 dìtí a s tím jejich 200 000 rodièù,“ øekl Blatný. Míní, že od února je reálný návrat žákù devátých tøíd a maturantù.

Podle šéfa resortu zdravotnictví je nutné urychlenì pøipravit zákon, který by umožòoval pøijímat protiepidemická opatøení bez nouzového stavu. Novela krizového zákona by mohla upravit takzvaný epidemický stav. Vláda by pak nemusela opakovanì žádat o prodlužování nouzového stavu, popsal Blatný. Chtìl by, aby kabinet dostal normu ještì pøed ukonèením nynìjšího stavu nouze, tedy do 14. února.

Podle ministra je pravdìpodobné, že vláda bude o prodloužení žádat, a to o 30 dní. „Nemá cenu žádat níž, když pøechody (do nižšího stupnì protiepidemického systému) trvají nìkolik týdnù,“ dodal ministr.

Football news:

Guardiola on the end of the series: Sometimes you need to lose to understand how difficult it is to win 21 times in a row
Manchester United surprised by the pressure. They also stopped Gundogan (sacrificing the density in the support area), but KDB could bring City back into the game
Real Madrid director Butragueno on Atletico player's hand: It's a penalty. We were again unlucky with referee Hernandez
Mourinho on Tottenham's 100 goals of the season: Not bad for a defensive and poor team
Coman has rejected Bayern's offer of a new contract until 2026
Holand's transfer is a priority for Real Madrid. The deal could cost 270 million euros (As)
Atletico controlled the first half of the derby thanks to Simeone's bold plan. Then the game opened up, and Casemiro's spurts saved Real Madrid