Czech Republic

Česko může vydat do Ruska dodavatele pro stavbu kosmodromu, rozhodl soud

Rusko v aktuálním návrhu žádá o Ginzburgovo vydání proto, že si podle nìj vzal v roce 2014 úvìr 100 milionù rublù (asi 34 milionù korun), na jehož splácení použil peníze spoleènosti Ekonomické programy, ve které pùsobil jako pøedseda pøedstavenstva. 

Za použití fiktivních organizací také údajnì pøedložil úøadùm falešná daòová prohlášení, èímž podle ruskıch orgánù zpùsobil škodu pøes 300 milionù rublù (zhruba sto milionù korun). Podle Ruska se podnikatel také dopustil dalšího trestného èinu proto, že lidem pracujícím na kosmodromu neuhradil mzdy.

Státní zástupkynì navrhovala, aby soud pøipustil vydání u údajné zpronevìry a daòovıch deliktù. Naopak u údajného neplacení mezd podle žalobkynì vydání pøípustné není. Soudce Tomáš Kubovec jejímu návrhu vyhovìl. „Nejsou zde žádné okolnosti, které by bránily vydání pro tyto dva skutky, protože by byly trestné i podle èeského zákona,“ uvedl Kubovec.

Podle Ginzburgovy advokátky Uljany Kurivèakové hrozí v pøípadì vydání muži vážná újma, Rusko by ho také mohlo stíhat kvùli jinım èinùm, než pro které byl vydán.

Utekl bìhem vyšetøování na svobodì

Muž, kterı má ruskou a izraelskou státní pøíslušnost, veškerá obvinìní odmítá. Tvrdí, že ho v Rusku èeká politickı proces. „Vše, co je v tìch papírech, je zfalšované,“ øekl ve ètvrtek prostøednictvím tlumoèníka soudu. Obvinìní jsou podle nìj nezákonná a stíhání je zmanipulované. Upozornil také na to, že ho zemì chce vydat kvùli èinùm, které se staly pøed mnoha lety.

V Rusku byl Ginzburg vyšetøován na svobodì a utekl do zahranièí. Ruské úøady na nìj proto vydaly mezinárodní zatykaè. Èeská policie podnikatele zadržela loni v lednu. Ginzburg je zatím ve vazbì v pražské pankrácké vìznici, soud ale ve ètvrtek pøipustil možnost jeho propuštìní z vazby, pokud zaplatí kauci sedm milionù korun. 

„Délka pøedbìžné vazby je dlouhá a domníváme se, že by bylo možné ji nahradit penìžitou zárukou,“ vysvìtlil Kubovec. Státní zástupkynì si ponechala lhùtu pro pøípadné podání stížnosti proti rozhodnutí.

Soudy už jednou rozhodly, že je vydání Ginzburga do Ruska pøípustné. Rusko tehdy žádalo o vydání kvùli dalším trestnım èinùm. Vìc nyní posuzuje ministrynì spravedlnosti Marie Benešová, která se rozhodnutím soudù øídit nemusí. Ginzburg ještì podal stížnost k Ústavnímu soudu, kterı o ní dosud nerozhodl.

Ginzburg v Èesku také podal žádost o politickı azyl. Ministerstvo vnitra ji sice zamítlo, Mìstskı soud v Praze ale vyhovìl stížnosti proti tomuto rozhodnutí. Vìc se proto vrátila zpátky na ministerstvo, které dosud znovu nerozhodlo.

Football news:

Кад Cadiz returned to La Liga after 14 years
Pioli about 2:2 with Napoli: One point is a good result
Gattuso on Milan's penalty: the Rule needs to change. Jumping with your hands behind your back is another sport
Milan will offer 25 million euros for Celtic defender Ayer
Klopp on plans: Four years at Liverpool. After that, I want to do nothing for a year
Rogers Pro 1:4 with Bournemouth: Leicester play well only 45 minutes after the break
Inter and Roma are Interested in Garay