Czech Republic

Česko na semaforu zčervenalo, koronavirus se již po celé zemi šíří komunitně

Èesko v semaforu èervenalo postupnì od poloviny záøí, kdy se do tøetího èerveného stupnì rizika, znamenajícího narùstající nebo pøetrvávající komunitní pøenos, dostala Praha. Tehdy ještì bylo 13 okresù zbarvenıch bíle, kde bylo riziko nákazy nulové nebo zanedbatelné. Na konci záøí mezi èervené oblasti pøibyly dva okresy, které hlavní mìsto obklopují: Praha-vıchod a Praha-západ.

První zelenı stupeò, tedy vıskyt koronaviru bez komunitního pøenosu, vymizel z mapy poèátkem øíjna. Èervenı už tehdy byl celı Støedoèeskı a Královéhradeckı, Zlínskı a Jihomoravskı kraj. Po aktualizaci semaforu v minulém tıdnu pøibyl mezi èervené kraje Karlovarskı, Jihoèeskı, Pardubickı a Moravskoslezskı. Oranžovıch, tedy s poèínajícím komunitním pøenosem nákazy, tehdy zùstalo pìt krajù, které nyní zèervenaly.

Semafor ministerstvo zdravotnictví vytvoøilo v létì. Pùvodnì ukazoval stav koronavirové nákazy v jednotlivıch okresech, celé kraje mají jednotnou barvu v posledních tøech aktualizacích. Sloužil k odstupòování restrikcí zavádìnıch hygieniky pro jednotlivé oblasti, naøizovalo se podle nìj tøeba uzavírání škol. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ale pøed mìsícem upozornil, že semafor vzhledem k rychlému nárùstu poètu nakaženıch pøestává mít smysl, protože celı zèervená.

Vláda ještì pøed tím, než se barva semaforu sjednotila, zaèala zavádìt plošná opatøení pro celou ÈR. Po posledním zpøísnìní je od ètvrtka až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou lidé opouštìt jen pøi nezbytnıch cestách do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou, setkávat se mohou maximálnì ve dvou, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Prymula døíve uvedl, že semafor mùže pozdìji hrát urèitou roli pøi uvolòování vládních omezení. Za vznikem barevné mapy podle ministra byly politické tlaky.

Football news:

Ajax overloaded the young Williams and was sharper before Onana's mistake. Liverpool were helped by Klopp's original half-time decisions
Messi was fined 600 euros for a shirt in memory of Maradona, Barca-350 euros
Zidane will not be sacked. Real Madrid have full confidence in him (As)
Zidane's future at Real Madrid is in question. The coach is not as confident as before (Marca)
Marcel Villas-Boas has snapped a record 13-game losing streak in the Champions League. And for the first time I scored in this draw
Queiroz dismissed as coach of the national team of Colombia
Klopp on goalkeeper Kelleher's game with Ajax: Top, top, top, top