Czech Republic

Česko v červenci odloží roušky uvnitř i v MHD. Nejspíš s výjimkou Prahy a Karvinska

K dalšímu zmíròování pravidel chce ministerstvo pøistoupit díky pøíznivé epidemiologické situaci. Doporuèila ho pracovní skupina pro rozvolòování karanténních opatøení. Vojtìch uvedl, že plošná opatøení se posouvají na lokální úroveò. „Pokud k 1. èervenci zùstane vìtšina regionù bez novıch pøípadù, není namístì opatøení prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitøních prostorech nebo prostøedcích hromadné dopravy by od tohoto data zùstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covidu-19,“ doplnil.

Pokud by se nìkde zvıšil poèet pøípadù nemoci, místní hygiena tam pøijme nezbytná opatøení, upozornil.

V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné zakrytí nosu a úst pøi jízdì v taxi, na vnitøních hromadnıch akcích a také na venkovních hromadnıch akcích pøi vzdálenosti do 1,5 metru od jiného èlovìka. Roušky se budou muset v místech se zvıšenım vıskytem covidu-19 nosit také v kinech, divadlech a pøi jinıch kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zaøízeních.

Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeøníky a další zamìstnance péèe o tìlo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jinıch provozoven pøi kontaktu se zákazníky bližším než 1,5 metru, pokud je nebude oddìlovat napøíklad bariéra z plexiskla na pultu.

Povinnost používat venku roušku èi jiné zakrytí nosu a úst zavedla èeská vláda kvùli pandemii koronaviru od 19. bøezna. K prvnímu zmírnìní tohoto opatøení pøistoupil kabinet 25. kvìtna, odkdy mohli lidé venku odložit roušky, pokud zachovají od ostatních aspoò dvoumetrovı odstup. Od poèátku tohoto tıdne lidé roušku mít nemusejí ani pøi menším odstupu.

Hospody budou moci bıt otevøeny kdykoliv

Od 1. èervence už mùžou bıt restaurace a hospody v Èesku otevøené i v èase od 23:00 do 06:00. Lidé také budou moci konzumovat obèerstvení napøíklad v hledištích kin. Rozvolnìní tìchto opatøení se ale ještì nebude tıkat míst s vyšším vıskytem onemocnìní covid-19. Novináøùm to ve ètvrtek sdìlila hlavní hygienièka ÈR Jarmila Rážová.

Za souèasné situace by zákaz noèního provozu stravovacích zaøízení zùstal v platnosti v Praze a v okrese Karviná, kde jsou lokální ohniska nákazy. „Uvidíme, jakı bude vıvoj v dalším tıdnu. Prùbìžnì budeme situaci vyhodnocovat a s dostateènım pøedstihem budeme informovat o tom, kterıch regionù se budou omezení tıkat,“ uvedla Rážová.

Lokál Hamburk na Karlínském námìstí.

Lokál Hamburk na Karlínském námìstí.

Bar a kavárna Reublicafé na Žižkovì v pondìlí pøivítala prvního hosta po...

Bar a kavárna Reublicafé na Žižkovì v pondìlí pøivítala prvního hosta po uvolnìní opatøení.

Veøejnost mìla kvùli zamezení šíøení koronaviru zakázán vstup do stravovacích zaøízení od 14. bøezna. Restaurace, kavárny a hospody mohly obèerstvení vydávat jen pøes okénko nebo rozvozovou službu. Zahrádky s obsluhou se mohly otevøít 11. kvìtna, vnitøní prostory pak od 25. kvìtna.

Od 8. èervna pak mohly bıt po 23:00 v provozu venkovní prostory restaurací, hospod a kaváren. Venkovní sezení ale nadále podléhá pøísnım bezpeènostním a hygienickım pravidlùm. U vstupu musí bıt k dispozici dezinfekce na ruce. Stoly by mìly bıt uspoøádány tak, aby sedící zákazníci od sebe nebyli na kratší vzdálenost než 1,5 metru, vyjma hostù u jednoho stolu. Pøed usazením nové skupiny zákazníkù musí personál dezinfikovat stùl a židle.

V období restrikcí poklesly podle projektu Èesko v datech útraty v restauracích na polovinu, nejvìtší pokles byl v Praze. Roèní tržby gastronomického odvìtví jsou zhruba 154 miliard korun. Vıpadek v jeho tržbách tak bude podle odhadu stravenkové spoleènosti Edenred èinit asi 20 miliard korun.

Hromadnıch akcí se od pondìlí mùže úèastnit 1000 lidí

Kapacita úèastníkù pro konání hromadnıch akcí se od pondìlí 22. èervna zvyšuje z 500 na 1000 lidí. Koupalištì, zoologické a jiné zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a podobná zaøízení se vrátí k bìžnému provozu, ruší se tak limit deset metrù ètvereèních na osobu a povinné odstupy mezi lidmi. Povoleny budou od pondìlí veletrhy a další hromadné akce s maximální úèastí do 5000 lidí ve stejnı èas. Až od záøí bude možná úèast až 10 tisíc lidí v deseti sektorech. Novináøùm to ve ètvrtek øekl epidemiolog Rastislav Maïar, vedoucí pracovní skupiny pro øízení uvolòování karanténních opatøení. Podle mimoøádného opatøení ministerstva jsou akce nad 1000 lidí možné ve stavebnì èlenìnıch areálech, jako jsou veletržní areály nebo sportovní stadiony.

„I nadále je však nezbytné myslet v místech se zvıšenou koncentrací osob na dùslednou hygienu rukou a zejména dodržování bezpeènıch rozestupù, to však již nebude povinné, ale na úrovni doporuèení,“ uvedl Maïar.

Na hromadnıch akcích je podle Maïara nezbytné rozdìlit návštìvníky do sektorù s vlastním zázemím, napøíklad toaletami, obèerstvením, vchodem a podobnì, pøi maximálním poètu 1000 lidí na jeden sektor. „Tyto sektory mohou bıt i mobilní, ale platí, že musejí bıt funkènì oddìleny, napøíklad pøenosnım oplocením, umístìním v jiné èásti areálu, pøípadnì jinou formou. Odstup mobilních sektorù musí bıt nejménì ètyøi metry, pøièemž poèet sektorù na jednom místì nesmí pøesáhnout pìt,“ upøesnil podmínky.

„Za jeden den mùže na akci pøijít i více lidí, musí se ale regulovat jejich prùtok. Lidé v sektorech se hlavnì nesmí míchat. Pokud by se situace bìhem léta zlepšila, mùže bıt takovıch sektorù od záøí až deset,“ uvedl Maïar. O pøesnıch podmínkách podle nìj bude ministerská pracovní skupina s poøadateli dál jednat.

Zmìny nastávají i pro lázeòskı sektor, kde se od pondìlí ruší limit deseti lidí pro skupinové procedury a zároveò se rozvolòují pravidla pro spoleèné stravování lázeòskıch hostù.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtìch (za ANO) pøesto ale apeluje, aby se lidé i nadále vyhıbali místùm se zvıšenou koncentrací osob, dodržovali hygienu rukou a pokud se necítí zdravotnì dobøe, aby zùstali doma a vyhledali pomoc lékaøe èi se obrátili na pøíslušnou krajskou hygienickou stanici.

Football news:

Zinedine Zidane: if the referee gives a penalty, it means it is a penalty
Lizard on the criticism of VAR: In Real life, they don't pay attention to conversations outside the team
Real need to score 5 points in 3 rounds to win La Liga
Gasperini about the 1/4 final of the Champions League: the Match with Juventus is an imitation of the games with PSG
Courtois played 18 dry games in the La Liga season. Real's record is one game away
Real Madrid won the 8th victory in a row and does not miss 5 matches
There was hardly any contact, and even outside the penalty area. Ex-member of Barca's Board of Directors about real's penalty