Czech Republic

Chystá se ‚bič‘ na strojvůdce. Inspekce proklepne jejich nasazení, často se zmiňují dva nešvary

Inspektoøi by se mìli zamìøit pøedevším na pracovní podmínky strojvùdcù; byl to právì faktor lidské chyby, kterı podle stále probíhajícího vyšetøování sérii nehod na železnici zøejmì zpùsobil. Podle ÈD nemìla pochybení strojvùdcù spoleèného jmenovatele, a nejde tedy prı o systémovı problém.

Podle zástupcù dvou nejvìtších soukromıch dopravcù RegioJetu a LeoExpressu v jejich spoleènostech kontroly neprobíhají.

V souvislosti s prací „øidièù“ vlakù se èasto zmiòují dva nešvary. Tím prvním je fenomén pøepracování, kdy strojvùdce buï tráví øízením více èasu, než by mìl, èi naopak se dostateènì nevìnuje odpoèinku. Státní dopravce odmítá, že by po èeskıch železnicích jezdili unavení strojvùdci, nicménì i bıvalı ministr dopravy za ANO Dan ok v minulém tıdnu øekl, že systémovıch vad v ÈD si byl vìdom ještì za svého úøadování. „Nepozornost èlovìka je nìèím zpùsobena. Strojvedoucí jsou pøetìžováni,“ øekl televizi CNN Prima News.

Druhou obtíží mùže bıt fakt, že strojvùdci si èasto „odskoèí“ na smìnu k jinım dopravcùm.

Na „pøevlékaèe“ pracovních dresù lze na železnici narazit bìžnì, i jejich vlastní odborová organizace je však na nì krátká. „Našim èlenùm nemùžeme naøídit, jak nakládat se strojvùdcovskou licencí, je to jejich majetek.

Nic jim nebrání jezdit pro jednoho èi ètyøi dopravce,“ øekl pro Lidovky.cz prezident Federace strojvùdcù ÈR Jaroslav Vondrovic.

Podle nìj je klíèové, aby se do zákona o drahách dostal tzv. monitoring licencí strojvùdcù. Fungoval by tak, že by se „šofér“ vlakové soupravy pøi nástupu i konci služby pøihlásil èíslem své licence a data by následnì putovala pøes správu železnic až ke Drážnímu úøadu, kterı oprávnìník øízení vlakù vydává. Úøad by díky tomu mìl neustále pøehled o tom, zda si strojvùdce „nenaseká“ více smìn za sebou u rùznıch dopravcù, pøièemž ignoruje zákonem danou lhùtu pro odpoèinek – tedy alespoò šestihodinovou pauzu mezi jednotlivımi smìnami.

Zavedení monitoringu by mohlo napomoci ke kıženému efektu – pøedcházet nehodám na tratích. Právì s únavou jejich viníkù je totiž èasto spojována pøíèina vzniku incidentù.

Vondrovicovi pøitakává Jan Kuèera, generální inspektor Drážní inspekce, jež má na starosti šetøení vıjimeènıch událostí na železnici. Jejím úkolem je pøijít na kloub tomu, jak se ta která nehoda stala. Jenže neustále omílané psychické a fyzické opotøebení lidského materiálu se nikdy neprokáže.

„Je sice hezké, že se o únavì a pøetížení èasto hovoøí, jenže bìhem šetøení si nám žádnı strojvùdce na únavu nestìžoval,“ øekl serveru Lidovky.cz Kuèera a dodal, že právì na faktor únavy se jich inspektoøi cílenì ptají. Jím øízenı úøad tak nemá v rukou dostateènì „nabito“, aby mohl navrhovat preventivní opatøení.

Není divu, že se zmínìnı ministr dopravy ok v souvislosti se sérií železnièních nehod nyní ozval. Loni na jaøe, kdy byl ještì ve funkci, totiž také èelil sérii incidentù na kolejích. Zaèala 19. února, kdy na trati mezi Martinicemi a Velkım Meziøíèím na Vysoèinì ujel strojvedoucímu vlak s 11 lidmi na palubì. Následovalo osm nehod bìhem tøí tıdnù, nejhorší z nich byla srážka souprav v Brnì, jež si vyžádala 22 zranìnıch. ok reagoval návrhem na zavedení bodového systému pro strojvedoucí – po vzoru praxe z tuzemskıch silnic –, a právì zmínìného monitoringu licencí. Úmysl s bodováním však v èervenci 2019 smetli odborníci Drážního úøadu tvrzením, že do specifického železnièního prostøedí „silnièní model“ pøevést nelze.

Monitoring už však do legislativního procesu nakoukl. Na jednání snìmovního hospodáøského vıboru ho pøinesl v podobì pozmìòovacího návrhu zákona o drahách poslanec ANO Milan Feranec. Jenže narazil. Proti návrhu vystoupil pøímo na vıboru Pavel Kodym, šéf Úøadu pro pøístup k dopravní infrastruktuøe. Což je paradoxní, jelikož jeho úøad spadá pod resort dopravy, o jehož iniciativu šlo.

Ze zápisu jednání vyplıvá, že novelu zákona chválil, vymezil se však proti návrhu zavést onen monitoring licencí. Zpochybnil, zda takovı systém mùže fungovat pøi mezinárodní vlakové pøepravì, a poukázal na údajnou administrativní zátìž. Vısledkem bylo, že pro monitoring zvedlo ruku osm z devatenácti èlenù vıboru, což novelu utnulo.

„Neumím urèit, kdo zalobboval tak vıraznì, aby ten zákon skonèil v tak okleštìné podobì,“ øekl pro Lidovky.cz Kuèera. Vısledkem totiž bylo pouze naøízení Èeskım drahám, aby u svıch strojvùdcù provádìly interní kontroly.

Státní dopravce zamìstnává pøes 3800 strojvùdcù, soukromí dopravci oproti tomu jen desítky.

Football news:

Atletico offered Cavani a 1+1 contract after signing Suarez
De Boer on the Netherlands national team: I don't care if I was the 1st, 2nd or 5th candidate. There are always opponents
Jimenez on England: I didn't know where Wolverhampton was before. I only knew about Newcastle and London
Milik's transfer to Roma failed. Everton are Interested in Napoli forward
Neymar commented on Messi's post about Suarez's departure: It's incredible how they do business 🤦 ♂ ️
Real Madrid forward mayoral is close to moving to Roma
Tottenham will play Chelsea in the 4th round of the League Cup, the match with Leyton Orient will not take place