Czech Republic

Čína je největší vojenskou hrozbou, zní z Pentagonu. Hodlá upravit výcvik

„Armáda musí z Èíny udìlat stimulaèní hrozbu ve všech našich školách, programech a trénincích,“ uvedl Esper ve zprávì u pøíležitosti svého prvního roku ve funkci. „Nacházíme se v éøe velké mocenské soutìže. Èína, a po ní Rusko, pøedstavují naši nejvìtší strategickou konkurenci,“ dodal ministr.

Obranná strategie z roku 2018, za kterou stál Esperùv pøedchùdce James Mattis, považovala Èínu a Rusko za „stejnì velké mocenské soupeøe USA“.

Esper se podle listu The Times rozhodl zamìøit více na Èínu kvùli jejímu rostoucímu jadernému arzenálu. Trumpova vláda požádala Èínu o pøipojení k jednáním o kontrole zbraní mezi USA a Ruskem. Peking to ale udìlá jen pokud Washington sníží své jaderné zbranì na jeho úroveò, což Trump neudìlá.

Øeditel amerického Federálního úøadu pro vyšetøování (FBI) Christopher Wray v úterı varoval, že Èína se snaží stát dominantní politickou a technologickou velmocí svìta a udìlá pro to naprosto cokoliv. „Èína je nejvìtší hrozbou pro naše národní informace, duševní vlastnictví a ekonomickou vitalitu,“ prohlásil.

Podle Wreye se témìø polovina z asi pìti tisíc operací americké kontrarozvìdky nìjakım zpùsobem tıká Èíny. „Dostali jsme se do bodu, kdy FBI otevírá novı kontrašpionážní pøípad související s Èínou každıch deset hodin,“ uvedl. 

Esper oznámil, že proto zøídil zvláštní strategickou skupinu, prostøednictvím které bude Pentagon pozornì sledovat èínsko armádu a pøípadná nebezpeèí.

Pentagon aktualizoval plány boje proti Èínì

Pentagon v uplynulém roce pøezkoumal a aktualizoval všechny své stávající váleèné plány na boj proti Èínì poté, co jeho experti dospìli k závìru, že Èíòané mají v tichomoøském regionu pøevahu, a to zejména pomocí obrovského poètu protilodních støel èi raket s plochou dráhou letu.

Budování tìchto zbraní èínskou armádou je souèástí její strategie bránìní v pøístupu, která má americkému námoønictvu znemožnit plavbu do oblasti v pøípadì krize. USA tento tıden poslalo na na cvièení do Jihoèínského moøe dvì letadlové lodì. Cílem je podle The Times demonstrace amerického arzenálu.

Esper prohlásil, že americká armáda nyní investuje do technologií, které zcela zmìní pravidla hry. Jde napøíklad o hypersonické zbranì, které se dokážou pohybovat rychlostí až dvacetinásobnì vyšší, než je rychlost zvuku. Pentagon pracuje také na umìlé inteligenci nebo zbraních se smìrovanou energií.

Wray v úterı také uvedl, že Èína se snaží v rámci programu nazvaného „hon na lišku“ donutit nìkteré svoje obèany žijící v zahranièí k návratu do vlasti, aby umlèela kritiku Pekingu a jeho pøístupu k otázce lidskıch práv.

Hon na lišku má nìkolik set obìtí

„Stovky obìtí honu na lišku, na které (Èína) cílí, žijí tady v USA a mnoho z nich jsou ameriètí obèané èi držitelé zelenıch karet,“ øekl šéf FBI. Takzvaná zelená karta opravòuje k trvalému pobytu v USA. Jako pøíklad uvedl kauzu, kdy rodinu jednoho z cílù programu navštívil agent èínské vlády a øekl jim, že si mùže vybrat mezi návratem do vlasti èi sebevraždou.

V Èínì hrozí vyšší riziko zadržení

Americké ministerstvo zahranièí v sobotu varovalo obèany USA, že jim v Èínì hrozí zvıšené riziko svévolného jednání od tamní policie, jež mùže vést k jejich zadržení èi k zákazu opustit zemi, uvedla agentura Reuters.

"Obèané USA mohou bıt zadrženi bez pøístupu k americkım konzulárním službám èi informacím o jejich údajném zloèinu," uvedlo ministerstvo s tím, že Amerièanùm v zemi hrozí "vleklé vyslıchání a dlouhé zadržování".

Podle varování mohou bıt Amerièané zatèeni napøíklad za to, že posílají soukromé elektronické zprávy, v nichž kritizují èínskou vládu. Ministerstvo však neuvedlo konkrétní pøíklady a ani nesdìlilo, proè bezpeènostní varování uveøejnilo zrovna v sobotu, poznamenává agentura.

Wrey ve svém vyjádøení proto vyzval lidi, kteøí by se cítily bıt pod podobnım tlakem èínskıch úøadù, aby kontaktovali místní poboèku FBI.

Napìtí mezi Èínou a USA neustále narùstá, a to pøedevším kvùli vzájemné obchodní válce, zmínìnım krádežím duševního vlastnictví nebo hackování.

V posledních mìsících se situace vyostøila také kvùli pandemii koronaviru. Prezident USA Donald Trump totiž Peking opakovanì obviòuje z toho, že nese odpovìdnost za stav šíøení infekce a tím i za ekonomickou ztrátu, kterou zpùsobila ochranná opatøení pøijatá za úèelem zpomalení nemoci covid-19.

Washington rovnìž schválil protièínské sankce kvùli represím vùèi menšinám v Tibetu a v ujgurském Sin-iangu èi potlaèení demonstrací v Hongkongu. USA omezily vydávání víz èínskım funkcionáøùm, kteøí se podle nich podílejí na blokování cest cizincù do Tibetu. Èína okamžitì pøijala odvetná opatøení.

Šéf americké FBI Christopher Wray:

Football news:

The Bayern coach who destroyed Barca. He was on Lev's staff at 7:1 in Brazil
Barcelona offered Pochettino a 1+1 contract. The club is in contact with Allegri and Henri
Call me Neptune. Ronaldo dived to a depth of 14 meters
Abidal may be dismissed from Barca after Setien. He supports the coach even after 2:8 from Bayern
The city has finally raised a star of its own. Pep calls foden the main talent of his life and is looking for an optimal position for Him
Emre belezoglu finished his career at the age of 39
Barcelona has spent almost a billion euros on transfers over 5 years. That's who the money went to