Czech Republic

‚Co se stane s Palestinci?‘ ptal se Petříček s předchůdci. Vyjádření rozzlobilo Babiše i Zemana

Izraelská vláda má v èervenci zahájit debatu o pøípadném pøipojení židovskıch osad k Izraeli, což by znamenalo anexi tohoto území. Palestinci a mnoho zemí považují židovské osady, které Izrael od roku 1967 vybudoval na Západní bøehu Jordánu, za nelegální z pohledu Ženevské konvence, která zakazuje vıstavbu na území zabraném pøi válce. Izrael argumentuje svımi bezpeènostními potøebami a rovnìž biblickım odkazem na historické židovské území, jež se nachází na dnešním Západním bøehu Jordánu.

Ministr Petøíèek ani jeho dva pøedchùdci nezpochybòují dlouhodobé partnertsví Èeské republiky a Izraele. Obavy však mají z plánované anexe okupovanıch palestinskıch území.

„Iniciativa, kterou na konci ledna pøedstavili v Bílém domì prezident Trump a premiér Netanjahu, smìøuje jinım smìrem. Nejde pøitom „jen“ o ta území, která má jedna strana získat a druhá ztratit – a to v míøe, která de facto vyluèuje životaschopnı palestinskı stát do budoucna,” píší politici v èlánku.

Petøíèek se svımi dvìma pøedchùdci v sobotu ve spoleèném èlánku napsal, že anexe osad by do budoucna vylouèila vytvoøení samostatného státu. Upozornili, že s øešením blízkovıchodního konfliktu v podobì vytvoøení izraelského a palestinského státu poèítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce èeské zahranièní politiky.

Jmenovaná trojice politikù poukazuje na to, že Amerièané ani Izraelci dosud nevyjasnili, co se stane s Palestinci, kteøí žijí na okupovanıch územích a anektovanıch územích. Není podle nich jisté, jaká práva budou mít tito obyvatelé v židovském státì. Zároveò také vyjádøili obavu ohlednì izraelské demokracie, ve které budou žít obyvatelé první a druhé kategorie.

„Naše politická a obèanská zodpovìdnost nám proto øíká, že se k plánované izraelské anexi èásti palestinskıch území nemùžeme postavit jinak než vıslovnì kriticky,“ popisují politici.

V èlánku se dále konstatuje, že na palestinské stranì sporu je øada problémù, vèetnì pùsobení hnutí Hamas v Pásmu Gazy, které autoøi èlánku oznaèují za teroristickou organizaci. „Víme také, že Palestinci v minulosti promarnili možnosti dosáhnout urovnání konfliktu. To ovšem neznamená, že mají bıt nyní obráni o úrodná území, klíèová pro vytvoøení jakékoli formy palestinského státu,“ uvádí èlánek.

Text vyvolal velkı ohlas

Premiér Andrej Babiš se o úmyslu zveøejnìnit èlánek dozvìdìl až pøed jeho vydáním od svého poradce a pøeèetl až v sobotu. Ani jeden z ministrù jej o tom neinformoval. Andrej Babiš pro Lidovky.cz uvedl, že by o tak zásadních vìcech mìla rozhodovat vláda jako celek. 

„Za èeskou zahranièní politiku odpovídá vláda jako celek, proto je neakceptovatelné, aby v tak zásadní vìci jako jsou vztahy s Izraelem, vydávali své vlastní stanovisko jednotliví èlenové vlády - v tomto pøípadì dva ministøi, aniž by to bylo na vládní úrovni konzultováno,“ odpovìdìl na dotaz webu Lidovky.cz Andrej Babiš s pøipomenutím, že ministerstvo zahranièí je ve svìtì vnímáno jako èeské stanovisko. 

Premiér v sms zprávì adresované webu Lidovky.cz podotkl také, že za úèelem sjednocení zahranièní politiky se pravidelnì konají schùzky nejvyšších ústavních èinitelù, pøièemž Petøíèek se na tìchto jednáních, kde bıvá Izrael èastım tématem, v podobném duchu ani jednou nevyjádøil.

Zeman a Babiš kritizovali èlánek Petøíèka, Zaorálka a Schwarzenberga, kterı se stavìl nesouhlasnì k izraelskım plánùm na anexi židovskıch osad. Prezidentùv mluvèí na Twitteru uvedl, že Miloš Zeman s tímto postojem nesouhlasí a považuje to za popøení èeské zahranièní politiky.

Minulı tıden o spoleèném postupu v pøípadì anexe židovskıch osad jednaly státy Evropské unie, neshodly se ale na pøijetí možnıch postihù. Proti se postavila øada ministrù zahranièí, vèetnì Petøíèka.

Football news:

Roman Pavlyuchenko: Kane was nothing at all, zero – slow, clumsy
Chelsea is the leader in the fight for Werner. The player must sign a contract until 2025, the salary is 10 million euros a year
Jerome Boateng: Children are not born racists. It is important to teach them that racism is unacceptable
Tottenham believes that it may not receive 200 million pounds by June 2021. The club took out a loan of $ 175 million. Tottenham used the state loan system
Manchester City fans will display banners in the city about UEFA-Power, corruption and lies, UEFA-the mafia. Decomposes football since 1954
Raul can lead Schalke
The final of the Hungarian Cup showed what will happen if you now launch fans into the stands