Czech Republic

Do politiky bych nešel, nemám na to žaludek, řekl v Rozstřelu raper Rytmus

Novou desku trojice Rytmus (Patrik Vrbovskı), Ego (Michal Straka) a DJ Anys (Ondrej Beòaèka), nazvala Real Newz. A už v tuto chvíli je jasné, že pùjde o platinové album. Trojice z Piešan si pro fanoušky v rámci turné pøipravila speciální show. K vidìní však bude jen na ètyøech zastávkách. Pracují na ní už ètyøi mìsíce a slibují podívanou, která na „naší scénì, ještì nebyla k vidìní“.

Vrbovskı i Straka zaèínali s hip hopem v devadesátıch letech, Kontrafakt zformovali v roce 2001, o tøi roky pozdìji pøišla první deska. Mezi jejich nejznámìjší skladby patøí Bozk na rozlúèku, Celı deò sa zajebávam nebo Život je boj. Oba interpreti se však proslavili také jako sóloví muzikanti.

Na úvod oba rapeøi vzpomínali, kam se hiphopová scéna posunula od doby, kdy oni sami zaèínali v 90. letech. Ego vzpomínal na to, jaká v té dobì byla komunita hiphoperù. Rytmus poznamenal, že tehdy všichni  mìli stejnou startovací èáru. Nìkdo to nìkdo dotáhl dál, nìkdo mìl menší úspìch. „Já jsem spokojenı s tím, co je,“ dodal.

Mluvili také o svém novém album Real Newz. Název je prı inspirován slovem fake news, které si velmi oblíbil napøíklad prezident Spojenıch státù Donald Trump.

Nedávno vydali videoklip, kterı se jmenuje Instagram. Nechtìli však Instagram kritizovat. Ego zdùraznil, že je to jeho nejoblíbenìjší sociální sí. Podle Rytmuse bude tato píseò za 10 let pøesnı obraz dnešní doby.

Rytmus pøipravuje také dokument o jeho životì. Øekl, že se vždy snažil inspirovat hip hopovou scénou v USA a styl americkıch raperù pøenesl na Slovensko.

Pøišla øeè i na politiku. Ani jeden z raperù zatím chu nìjak aktivnì vstupovat do politiky a maximálnì se o situaci na Slovensku vyjádøí ve svıch skladbách.

Rytmus svou samostatnou kariéru zahájil v roce 2009 deskou Král, proslavila ho také porotcovská úèast v SuperStar. Ego pak v roce 2012 ve spolupráci s Robertem Burianem obohatil letní playlisty èeskıch i slovenskıch klubù o úspìšnou skladbu Žijeme len raz.

Pražskı køest alba Real Newz se uskuteèní 21. bøezna, 28. bøezna pak v bratislavské arénì Incheba Expo.