logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Dopující lyžař Baldauf dostal za podvod pětiměsíční podmínku

Sedmadvacetiletı Baldauf patøí ke 23 sportovcùm, kteøí byli zapleteni do dopingového skandálu kolem lékaøe Marka Schmidta z Erfurtu.

Dopingová sí byla odhalena v rámci operace Aderlass (pouštìní žilou), jež vyvrcholila zatıkáním a raziemi bìhem MS v klasickém lyžování v Rakousku.

Baldauf uvedl, že si nechal vymìnit krev poprvé v dubnu roku 2016. Následujícího roku na podzim k tomu pøidal rùstovı hormon. K dopování ho pøivedl reprezentaèní kolega Johannes Dürr, kterı pozdìji svım svìdectvím pomohl k rozkrytí aféry.

„Dürr mi vysvìtlil, jak to ve vrcholovém sportu chodí. Øekl mi, co sám dìlá a že existuje v Nìmecku jistı lékaø. Nikdy mi ale neøekl, že to mám dìlat i já,“ uvedl Baldauf, ale pøiznal, že mu Dürr kontakt na lékaøe Schmidta poskytl.

Zakázané látky prı Baldauf nebral proto, aby lyžováním vydìlal víc penìz. „Chtìl jsem na mistrovství svìta doma v Seefeldu ukázat svùj maximální potenciál,“ øekl specialista na sprinty, jehož nejlepším vısledkem ve Svìtovém poháru je 19. místo.

Baldauf byl kvùli dopingu odsouzen za sportovní podvod, podle svého právního zástupce však sponzory neoklamal. „Mìl bìhat na lyžích a pøesnì to dìlal,“ øekl Andreas Mauhart a dodal, že pracovníci Rakouského lyžaøského svazu a také vırobce lyží mohli o jeho dopingu vìdìt. Proto se jeho klient podvodu dopustit nemohl.

V pøíštích tıdnech se uskuteèní v Rakousku v souvislosti s aférou další procesy s cyklisty Georgem Preidlerem a Stefanem Deniflem. Bıvalı Baldaufùv reprezentaèní kolega Max Hauke, jenž byl pøi razii v Seefeldu pøistižen pøi transfuzi krve, dostal už loni v øíjnu stejnì jako nyní Baldauf pìtimìsíèní podmínku.

Themes
ICO