Czech Republic

Dramatickou první etapu Rallye Bohemia vyhrál Huttunen před Kopeckým

„Byl to zajímavı den. Ráno to bylo nároèné, protože byla tra kluzká a já to tady neznám, ale nakonec to bylo dobré. Odpoledne to bylo o nìco jednodušší, protože tra byla suchá. Každopádnì jsem i já sám trochu pøekvapenı svım tempem,“ øekl Huttunen, jenž se do èela dostal ve druhém mìøeném testu a první místo již poté neopustil.

Sedminásobnı èeskı šampion Kopeckı hned na zaèátku ztratil témìø pìt sekund na mìstské erzetì v Mladé Boleslavi. Poté se tovární jezdec Škody postupnì posouval vpøed a v závìru dne i snižoval ztrátu na Huttunena.

„Ráno jsme se úplnì netrefili do nastavení auta a ani pak to nebylo úplnì ideální. Fin na zaèátku riskoval a jel hodnì na hranì, což k tomu ale patøí,“ øekl Kopeckı, kterı oèekává vyrovnanı boj i v nedìli. „Je to hodnì vyrovnané a napínavé. Tøi auta jsme ve dvou vteøinách, takže to vypadá, že se bude bojovat až do konce,“ uvedl osmatøicetiletı pilot.

Nejvíce rychlostních zkoušek - pìt - dnes ovládl Pech, kterı se po letech vrátil za volant vozu WRC a zatím se mu daøí.

„Musím pøiznat, že jsem neèekal, že to až tak pùjde. A to jsme byli velcí optimisti. O to více nás to ale baví a vìøím, že takovı souboj na prvních pozicích baví všechny,“ øekl Pech, jenž ranní d隝 uvítal. „Alespoò se jelo trochu pomaleji a mohl jsem si zvykat na auto. Odpoledne se pøitvrdilo, jede se opravdu rychle a musím øíct, že je to mazec,“ pousmál se Pech.

Rallye Bohemia vyvrcholí šesti rychlostními zkouškami v nedìli, vítìzná posádka 47. roèníku soutìže bude známá kolem 15:30. „Dnes byly krátké vložky a èlovìk mohl spíše ztratit než získat. V nedìli budou delší testy a myslím si, že rozdíly mohou bıt vyšší,“ øekl Kopeckı a poukázal na témìø 22 km dlouhı test Radostín.

Tvrdı boj èeká i Pech. „Nebude to jen o nás tøech. Dobøe jede i ètvrtı Filip Mareš a další. My si jen pøejeme, abychom mìli všichni stejné poèasí, a pak uvidíme, jak to komu ráno sedne. Myslím si, že se bude rozhodovat na prvních prùjezdech, kdy to bude více klouzat. Budou se tam dít vìci,“ uvedl Pech.

Football news:

Barcelona has spent almost a billion euros on transfers over 5 years. That's who the money went to
Andreas Pereira is ready to leave Manchester United. The midfielder is Interested in Benfica, Spanish and Italian clubs
Barca presidential candidate Font about 2:8 from Bavaria: Humiliation. No need to prolong the agony, Bartomeu-resign
Frankie de Jong: Barca have a lot of problems, the match with Bayern showed that. A lot of things need to change
Philippe Coutinho: it was unusual to Play against Barca, but I have a contract with Bayern
Bartomeu does not intend to retire after 2:8 from Bayern
Bayern punished Barcelona for an 8-man defense. In this match, Messi was the problem, not the solution