Czech Republic

Evropský šampionát judistů v Praze se posouvá do druhé poloviny listopadu

Šampionát, jehož hlavní hvìzdou by mìl bıt olympijskı šampion z Ria Lukáš Krpálek, se mìl uskuteènit o prvním kvìtnovém víkendu. To pandemie koronaviru zmaøila a poøadatelé ho posunuli na èerven. I tento termín se vzhledem k vıvoji situace ukázal jako nereálnı a následoval další posun na podzim.

Nyní museli èeští organizátoøi zajistit O2 arenu a všechny další potøebné záležitosti na novı termín od ètvrtka 19. listopadu do soboty 21. listopadu. Vedle primární potøeby sladit kalendáø to mìlo i jiné dùvody. 

„Je to vhodnìjší termín z hlediska diváckého. Mìli jme nedìli až úterı a teï se nám podaøilo získat termín ètvrtek, pátek, sobota. Lukáš Krpálek se bude prát v sobotu, ne v úterı, což je dùležité z hlediska divákù,“ øekl ÈTK pøedseda Èeského svazu juda Jiøí Dolejš. Poøadatelé budou mít také více èasu na pøípravu haly bezprostøednì pøed šampionátem.

Poètvrté ale museli pøeplánovat celou organizaci. „Chtìl bych podìkovat svému organizaènímu tımu, kterı všechny ty zmìny zvládá bravurním zpùsobem. A chtìl bych podìkovat všem subjektùm, jako jsou O2 arena a hotely, které s námi úzce spolupracují,“ ocenil Dolejš.

Dva mìsíce pøed plánovanım zahájením šampionátu se koronavirová situace v Èesku vıraznì zhoršuje. Denní poèty pozitivnì testovanıch pøesáhly tøi tisíce a øada evropskıch zemí oznaèila Èeskou republiku za rizikovou oblast. Vláda zavádí nová opatøení. 

„Samozøejmì je tam urèitı díl nervozity, ale pevnì vìøíme, že se soutìž uskuteèní. Je samozøejmì otázka, jak se bude situace kolem pandemie vyvíjet,“ dodal Dolejš.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi