Czech Republic

Grilování uprostřed vody. Jabloneckou přehradu brázdí barník

V minulém století bylo v letních mìsících zcela bìžné, že vody jablonecké pøehrady neèeøili pouze plavci, ale brázdily je také plachetnice, kanoe, jachty èi surfy. Lidé si mohli pùjèit pramici i šlapadlo. 

V novém tisíciletí však podobné atrakce zaèaly pomalu mizet. Až na obèasné závody draèích lodí byla hladina pøehrady až nezvykle prázdná. To se však v posledních letech mìní. A do nádrže dosedají ponìkud netradièní plavidla. Od letošní koupací sezony mohou lidé využít napøíklad barník. Pod zvláštním názvem se skrıvá kombinace èlunu, grilu a baru. 

Inspirace pøišla z Kanady

Zatímco v Evropì nebo Severní Americe je podobnı zpùsob zábavy celkem bìžnı, v Èesku si zatím prokopává cestu. Filip Svoboda, provozovatel èlunu, na kterém mùže šest až osm lidí najednou za jízdy grilovat a popíjet, øíká, že si nápad pøivezl z Kanady. 

„Vidìl jsem to ve Vancouveru a hodnì se mi to zalíbilo. Když jsem se pak vrátil domù, bylo mi moc líto, že nìco takového není i na mšenské pøehradì. Bydlím od ní kousek, je to mé oblíbené místo a pøímo k provozování takovéto atrakce vybízí. To je asi tøi, tøi a pùl roku nazpìt. Tehdy tady ještì nebyly žádné paddleboardy a podobnì. Byl tu nevyužitı potenciál,“ svìøuje se Svoboda. Trvalo mu pøibližnì rok, než získal všechna potøebná povolení, aby mohl barník provozovat.

A jak atrakce, která je populární zejména v Nìmecku, funguje? Lidé si na webovıch stránkách firmy zarezervují termín, kdy chtìjí na plavidlo nasednout. Zároveò si objednají, jaké chtìjí mít na jeho palubì jídlo a pití. Když pøijedou na místo, gril už je rozpálenı a pivo èi limonády jsou schovány v útrobách pøenosného chladicího boxu. Barník je pohánìn elektromotorem a ovládá se intuitivnì a jednoduše pákou. 

„Myslím, že ho zvládne øídit každı. Pokud si nìkdo ale nevìøí, bojí se, mùže s ním jet i náš kormidelník. Rychlost je pøizpùsobena grilování, to znamená, že jde asi o rychlejší chùzi,“ upozoròuje Filip Svoboda. 

Maso od øezníka, sıry z farmy

Za plavidlo na jednu hodinu zaplatí zájemci 780 korun, což pøi poètu šesti lidí na nìm, vyjde na 130 korun na každého. Chuové pohárky mùže podráždit marinovaná krkovice, kuøecí steak, šunková nebo papriková klobása anebo kozí sır.

„Maso máme od místního øezníka, není to nic z velkoobchodu. Sıry zase z malé farmy,“ doplòuje provozovatel. Øíká, že na barník má veskrze pozitivní odezvy. Obèas se, zejména na sociálních sítích, objeví reakce, že lidé na barníku budou zneèišovat vodu. Tøeba tím, že do ní odhodí odpadky. 

„Abychom dostali povolení, museli jsme pøedložit obchodní podmínky a provozní øád. Ten na tyto situace pamatuje a je to tam explicitnì zakázáno. Navíc vybíráme kauci, kdyby nìkdo tyto podmínky porušil. Je to vždy ale o lidech. Také se mùže stát, že si nìkdo koupí pivo u stánku a pak kelímek zahodí nìkam do køoví. Ty lidi u nás však vìdí, jaká jsou pravidla a co dìlat nesmí. Spoléháme na jejich slušnost a zatím to rozhodnì funguje,“ vysvìtluje Svoboda. 

Èeši jsou konzervativní, soudí provozovatel

Èeši sami o sobì rádi prohlašují, a nìkteré statistiky to i dokládají, že náš národ je mistrem svìta v konzumaci piva, houbaøení nebo v oblibì chalupaøení. V posledních letech se k tomu pøidává i disciplína grilování. Je tedy grilování na èlunu tím správnım lákadlem? 

„Zatím to jde pomalu. Èeši jsou hodnì konzervativní, neradi si zvykají na nìco nového, netradièního. To v cizinì jsou daleko více otevøení,“ zamıšlí se Svoboda.

Dodává, že by barník nemìl bıt jen o plutí na vodì a jídle. „Toužíme náš koncept do budoucna rozšíøit. Pøemıšlíme tøeba o kurzech grilování, koncertu z vody. Ještì teï v létì bychom tu mìli mít kouzelníka,“ prozrazuje „kapitán“ barníku.

Football news:

Barcelona are confident that they will sign Lautaro by October. Inter wants 90 million euros and one player
Aitor Karanka: If there is a team that can win back against Manchester City, it is real
Juventus and Atletico have started talks about the transfer of Lacazette. Inter are also Interested in him
Rangnik agreed to take charge of Milan from the 2020/21 season. He can also take the post of sports Director
Ocampos did everything for the victory of Sevilla: first he scored, and then he put on a goalie's Jersey and in the 101st minute dragged the kick of the goalkeeper Eibar
Pizarro finished his career as a player. Werder's players cradled him in their arms after the match
Aitor Karanka: When Real Madrid wins, they always talk about the referees