Czech Republic

Hamáček se Švejdarem po jednání štábu zhodnotí dosavadní účinnost opatření

Štáb se bude zabıvat také situací v Pardubickém kraji, kde kvùli kritickému stavu v nemocnicích vyhlásili stav hromadného postižení osob. Znamená to, že se zdravotníci nemohou vìnovat stejnì každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetøování. 

Pro pacienty s covidem-19 v kraji nejsou volná žádná lùžka intenzivní péèe, nìkteøí pacienti leží na pøistılkách, uvedl hejtman Martin Netolickı. Podle nìj to znamená, že v pøípadì potøeby hospitalizace novıch pacientù s covidem bude žádat o pomoc okolní kraje.

V èeskıch nemocnicích je s covidem-19 pøes 8100 lidí, což je dosud nejvíce. Dál pøibıvá i tìžkıch pøípadù, maximum se v úterı posunulo na 1661 pacientù. Je to o sto víc než v nedìli a o šest víc než v pondìlí. V úterı v Èesku pøibylo 16 642 pøípadù covidu, což je ètvrtı nejvyšší údaj za rok epidemie.

Ústøední krizovı štáb také vyhodnotí dosavadní úèinnost a dodržování novıch opatøení. Vláda kvùli zhoršující se epidemii covidu-19 od pondìlí zavedla zákaz volného pohybu mezi okresy. V terénu na jeho dodržování dohlíží 30 000 policistù a vojákù. Bìhem prvního dne platnosti naøízení zkontrolovali pøes 53 tisíc vozidel.

Èlenové štábu se budou zabıvat i startujícím testováním ve firmách. Podle ministra obchodu a prùmyslu Karla Havlíèka otestuje 10 tisíc podnikù až 2,5 milionu lidí. Firmy mohou využít samotestování nebo zajistit antigenní testy, které provede zdravotník. Bojí se však odmítnutí ze strany zamìstnancù, k absolvování testu je totiž nutit nemohou. V pøípadì neprovedení testù hrozí Havlíèek pokutami.

Football news:

La Liga about the Super League: This is a selfish desire to further enrich the super-rich. The destruction of the ecosystem will lead to the failure of these clubs
On behalf of Juve and the ECA, I can reject the idea of a Super League. How quickly Gianni Agnelli changed his shoes
Tottenham have sacked Mourinho. No, the Super League has nothing to do with it
At least 2 clubs from France will play in the Super League every year
Mesut Ozil: Kids dream of winning the World Cup or the Champions League, not some Super League. The pleasure of big matches is that they happen once or twice a year
Disneyfication of football. Where did the Super League come from?
Carragher on Super League: I'm sick of Liverpool's reputation being so damaged. And the shameful capitalism of Manchester United does not surprise me