Czech Republic

Hradecký kouč Frťala: Chceme, aby nás bylo na hřišti vidět a slyšet

Druhého od chvíle, kdy tım pøed více než rokem k mužstvu pøišel trenér Zdenko Frala a nastal tím proces, kterı by z hradeckého mužstva mìl udìlat konkurenci i pro soupeøe z první ligy.

„Tım se znovu okyslièil, vìkovı prùmìr snížil, získali jsme kvalitu i konkurenci v kádru,“ je pøesvìdèen hradeckı kouè v pøedveèer sezony, v níž Hradec bude opìt pod jeho vedením obhajovat ètvrtou pøíèku. Pøípadné zlepšení mu pøinese kıženı boj o postup do první ligy.

Hradecká soupiska

pro podzimní sezonu

Brankáøi: Ondøej Mach 21 let, Radim Ottmar 35, Patrik Vízek 26.

Obránci: Fr. Èech 21, Miloš Kopeènı 25, Jan Kvída 28, Michal Leibl 27, Jakub Martinec 21, Michal Trávníèek 21, Otto Urma 24, Kristian Zbrožek 29.

Záložníci: Milan Èernı 31, Fahrudin Djurdjeviæ 27, David Doležal 19, Robert Jukl 20, Jiøí Kateøiòák 23, Daniel Procházka 24, Dominik Soukeník 20, Adam Vlkanova 24, F. Zorvan 23.
Útoèníci: F. Firbacher 17, Erik Prekop 21, Jakub Šípek 20.

Co øíkáte zmìnám, s nimiž pùjde tım do nové sezony?
Že z mé strany panuje spokojenost, hráèe, které jsme mìli vytipované, se podaøilo do Hradce pøivést.

A ti, kteøí z Hradce naopak odešli?
Udìlali jsme si na konci minulé sezony analızu a tohle z toho vyšlo.

Co byste øekl o novıch posilách? Proè jste si je vybrali?
Myslím si, že hráèi jako Zbrožek èi Prekop pøinesli do kabiny i na høištì život, Procházka rychlost, každı nìco.

Šanci dostali i nìkteøí mladí, kdo vás zaujal nejvíc?
Asi Doležal, kterı pøípravu zvládl excelentnì. Ostatnì pokud se mu podaøí pøenést to i do soutìže, tak to splní úèel, kterı by druhá liga mìla také mít. Totiž aby dostávali šanci mladí.

Zmìny v kádru

Pøišli: Èech (Ústí n. O. - návrat z hostování), Ch. Frıdek (Sparta), Prekop (Trenèín), Procházka (Ústí n. L.), Zbrožek (Varnsdorf).

Odešli: Da Silva (konec host.), Finìk (Varnsdorf), Hynek (Chrudim), Janoušek (Chrudim), Kropáèek (Domažlice), Plašil (B tım), Pokornı (konec host.).

V pøípravì jste z mladıch chválil také Soukeníka, kterı je s tımem už delší dobu.
Jeho fotbalovı rùst je v poslední dobì extrémní, z toho mám radost, jen u nìj ještì trochu chybí emoce, které k fotbalu patøí.

Z Jakuba Martince, dalšího mladíka, i když pøece jen zkušenìjšího, jste udìlal dokonce kapitána. Proè, když v tımu máte øadu zkušenìjších?
Je to vyloženì moje osobní rozhodnutí. Mìl by bıt vlajkovou lodí klubu, jde o odchovance s vıbornımi fotbalovımi kvalitami, má pro to všechny pøedpoklady. Pokud se bavíme o koncepci a koncepèní práci, kterou jsme nastavili, tak tohle je podmínkou. Aby mladí hráèi byli pøipraveni a mohli se tady jednou prezentovat.

V pøípravì jste jich mìli nìkolik, ovlivnilo ji to nìjak?
Byla trochu jiná, hlavnì co se tıká zápasù, než v zimì právì tím, že pøišlo nìkolik dorostencù. Proto jsme chtìli, aby nás na zaèátku provìøili silnìjší soupeøi. A mladí dostali možnost se ukázat. Naopak na generálku jsme chtìli spíše soupeøe, proti kterım by byla herní kvalita víc na naší stranì.

Podzimní program Hradce

So 10.15: Sokolov - Hradec

Po 29. 7.: Hradec - Dukla Praha

So 3. 8.: Líšeò - Hradec

Pá 9. 8.: Hradec - Varnsdorf

So 17. 8.: Tøinec - Hradec

Pá 23. 8.: Hradec - Chrudim

Ne 1. 9.: Hradec - Jihlava

Ne 15. 9.: Viktoria Žižkov - Hradec

Ne 22. 9.: Hradec - Vyšehrad

Pá 27. 9.: Brno - Hradec

Ne 6. 10.: Hradec - Pardubice

Ne 20. 10.: Vlašim - Hradec

Ne 27. 10.: Hradec - Prostìjov

Pá 1. 11.: Ústí n. L. - Hradec

Ne 10. 11.: Hradec - Vítkovice

So 23. 11.: Dukla Praha - Hradec

Na èem jste v létì pracovali, abyste se tím dokázali v lize prezentovat?
Tøeba na tom, aby si soupeøi museli dávat pozor na naši zdravou agresivitu. Nemyslím tím brutalitu, je to tøeba i sprintové nábìhy. A také na tom, aby náš projev byl takovı, aby nás bylo vidìt a slyšet.

Co produktivita, která vás na jaøe trápila. Cítíte zlepšení?
Je pravda, že na jaøe jsme nejen nedávali moc gólù, ale nìkdy jsme nemìli ani šance. A pokud jich moc nemáte, pak potøebujete nìkoho, kdo je dokáže promìòovat. Proto pøišel Prekop, kterı by se mìl starat o naši produktivitu v pokutovém území soupeøe. Máme další šikovné hráèe pro ofenzivu. Pravda je, že nìkdy nadìjné situace øešíme hodnì komplikovanì, míè jsme si místo zakonèení podávali jako horkı brambor. Vìøíme ale, že produktivita bude lepší, a vìøíme klukùm, kteøí tady jsou.

Zaèínáte v Sokolovì, co od tohoto soupeøe èekáte?
Že je každopádnì silnìjší než v minulé sezonì. Zùstalo tam zdravé jádro, navíc pøišli ligoví hráèi jako Hošek, Wermke nebo Èervenka, je tam novı trenér František Šturma.

Football news:

Rummenigge on Tiago: there have been no Contacts with Liverpool, but he wants something new
Rivaldo on Messi in Juve: The world will boom. The Duo of Lionel and Ronaldo will go down in history
Atletico Interrupts the penalty for the second match in a row. Morata converted an 11-yard shot from the 2nd attempt
Sandro Rosel: Messi will not be a pawn in Barca's presidential election. He's too smart
De Rossi or Spalletti can lead Fiorentina
Chelsea have resumed talks with Willian about a new contract
Pogba wants to stay at Manchester United