Czech Republic

Jako Hirošima. Bejrút je v troskách, obří explozi slyšeli až na Kypru

Východní èást libanonského hlavního mìsta pøipomíná váleènou zónu, a to i ètyøi kilometry od epicentra výbuchu. 

„Všechny budovy mají vymlácená okna. Ulice pokrývají kusy skla, auta jsou zdemolovaná. Stromy jsou rozervané, na ulicích jsou bìžnì k vidìní kaluže krve,“ líèí dìsivé následky tragédie zpravodaj deníku The Guardian Martin Chulov.

Èím blíž k pøístavu, tím jsou škody dìsivìjší. „Desítky budov vykazují známky strukturálního poškození. Ani týdny vytrvalého ostøelování by nenadìlaly takovou paseku,“ dodává reportér z místa zkázy.

„Ze smìru, kde se nachází ground zero, pøicházejí zmatení muži, ženy a dìti. Jen málokdo spìchá. Jen stìží se dostávají pøes trosky,“ líèí Chulov a pøipomíná, že Bejrút bìhem obèanské války v letech 1975 až 1990 okusil, co to znamená bombardování a ostøelování. „Ale toto je nìco nového,“ míní novináø britského listu.

„Národní katastrofa“

Rozsah zkázy pøekvapil i bejrùtského guvernéra, který pár hodin po explozi dorazil na místo. „Pøipomíná mi to co se stalo v Japonsku. V Hirošimì a Nagasaki,“ uvedl Marwan Abboud a pøed novináøi neskrýval slzy. „V životì jsem nevidìl devastaci takového rozsahu, takovou katastrofu. Je to národní katastrofa,“ dodal. 

Zranìní utrpìly stovky lidí, záchranáøi registrují tisíce hovorù. Èervený køíž na internetu naléhavì žádá lidi, aby darovali krev, a to jakoukoliv krevní skupinu. Do nemocnice Svatého Josefa, která je vzdálená asi dva kilometry od místa exploze, pøivážely sanitky desítky zranìných. Marnì. Zaøízení je zdemolované. 

„Pøivážejí lidi do nemocnice, ale my je nemùžeme ošetøit. Nechávají je na ulici. Nemocnice je v troskách, pohotovost je v troskách,“ øekl novináøùm jeden z lékaøù. Lékaøi z jiné nemocnice ošetøují pacienty na parkovišti.

Exploze v bejrútském pøístavu byla tak silná, že ji pocítili i na Kypru. Tedy více než dvì stì kilometrù západnì od bøehù Libanonu. „Všichni na Kypru to ucítili,“ øekl listu The Guardian obyvatel Larnaky. „V mém domì se tøásly dveøe. Tady v Larnace to všichni slyšeli... Bylo to tak hlasité, že si všichni mysleli, že sr to stalo tady. Mùj dùm se tøásl,“ dodal muž, který se pøedstavil jako George.

Masivní exploze otøásal bejrútksým pøístavem v úterý veèer. Podle posledních informací si vyžádala padesát mrtvých a 2 750 zranìných.  Podle ministerstva vnitra byl pøíènou požár a následné výbuchy v pøístavním skladu, kde byly uloženy tuny zabaveného ledku, který mìl být zlikvidován. Ledek se používá pøi výrobì výbušnin.

Football news:

PSG boss faces jail: Swiss Prosecutor asks for 28 months for bribing FIFA Secretary General
Milan defender Duarte contracted coronavirus
Real Madrid may pay around 100 million euros for Mbappe if he does not extend his contract with PSG
Flick about the UEFA super Cup: We have to play our best if we want to win the trophy. We are waiting for a difficult match
The Macedonian journalist was upset that he did not have time to talk to Mourinho. Jose returned and promised a photo for the sake of his late father
Fati's compensation increased to 400 million euros. He will play for Barca under number 22
Flick about Goetz: I have been in contact with him a lot since my time with the national team, but Bayern are not thinking about a contract with him