logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Jezdci na skútrech v Krkonoších unikají, strážkyni parku vyhrožovali

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) zveøejnili na facebookovém profilu zábìry z terénu, kde problematická ètveøice zrovna odpoèívá poblíž chalupy Klášterka. Nejspíš se jedná o místní lidi. Jejich stroje nemají registraèní znaèky.

„Tahle partièka patøí, bohužel, k pravidelnım návštìvníkùm zimních Krkonoš. Ani v tomto pøípadì, pøestože se spojily dvì hlídky naší stráže, se ji nepodaøilo na enklávì Klášterka chytit a ´borci´ odjeli. Minulı tıden dokonce stejná parta frajerù vyhrožovala jedné z našich strážkyò pøejetím!“ napsal na síti zástupce vedoucího Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Vyzval, aby ti, kdo skútraøe znají, dali najevo, že jim jejich poèínání vadí. Podle ochranáøù je na loukách momentálnì málo snìhu, skútry škodí hlukem a emisemi, ohrožují pøírodu i jiné návštìvníky. Ve volném terénu v národním parku se jezdit takto vùbec nesmí, skútry bez patøièné povolenky nesmìjí vjet ani na cesty opatøené zákazem vjezdu.

„Tihle se obvykle prohánìjí v porostech a nic jim není pøekážkou. Ruší veškeré volnì žijící tvory a také nás ostatní, kteøí pøijdou do hor za klidem pøírody. Je to pravdìpodobnì stejná ètyøèlenná skupina, která nás pøi procházce loni v zimì míjela na cestì údolím Klínového potoka. Vyjíždìli z placeného parkovištì zpod Hnìdıch skal pod Strážnım. Podle stop smìøovali dále pìšinou na Klášterku a Klínovky. Skútry bez SPZ. Moc ohleduplnosti k pìším nemìli,“ povšimla si Hana Simon.

Správci parku se snaží vysílat do terénu spoleèné hlídky s mìstskımi strážníky èi státní policií. Jejich kapacity jsou omezené, pøistiženım høíšníkùm však hrozí pokuty.

„Pokuty mohou bıt v pøíkazním øízení na místì do vıše 10 tisíc korun nebo ve správním øízení v øádu desítek tisíc korun. Záleží na místì pøestupku a jeho charakteru. Nelze pøedem øíci, jak to právníci vyhodnotí,“ øekl mluvèí Správy KRNAP Radek Drahnı.

Proè jste povolili akci skútrú na Míseèkách, tážou se ochranáøù

Nìkteøí diskutéøi však napadli ochranáøe za to, že v prosinci pøímo povolili na Horních Míseèkách prezentaèní akci s jízdami na snìžnıch skútrech.

„Když povolíte pøedvádìcí akci tìchto strojù v takové lokalitì, jako jsou Horní Míseèky, musíte poèítat s tím, že pár lidí takové stroje potom osedlá. Tøi dny se pásáky prohánìly po lyžaøskıch tratích v okolí tetøívka a další zvìøe a smrad a hluk najednou nikomu nevadil,“ podotkl v debatì Honza Horák, by akce na ohranièeném území je pøece jen rozdílná od jízd ve volném terénu.

Správci parku vyvracejí, že by jim za povolení na Horních Míseèkách nìkdo zaplatil. Skútry tehdy smìly jezdit ve tøetí zónì parku, na soukromıch a pronajatıch pozemcích ve skiareálu v okolí bufetu Stopa a na cestì smìrem k Masarykovì silnici na Horních Míseèkách. „Taková akce se už opakovat nebude,“ slíbili zástupci KRNAP.

Nelegální jízdy skútrù v Krkonoších jsou problémem øadu sezon. Už pøed tøemi lety se reportéøi iDNES.cz zúèastnili zátahu policie a strážcù parku na piráty na skútrech a situace se nelepší. Loni napøíklad jeden ze skútraøù agresivnì najel na strážce parku, až z jejich skútru urazil ližinu. Èasto jsou to i Poláci, zejména v okolí Malé Úpy a Pece pod Snìžkou.

Potíže jsou však i s nezodpovìdnımi lyžaøi na skialpech, kteøí se vydávají do volné krajiny, v Krkonoších je to však skoro všude mimo sjezdovky a oficiální turistické cesty zakázáno. Skialpinisté vyrážejí klidnì i do oblastí, které jsou uzavøené kvùli hnízdìní chránìného tetøívka.

Strážci parku proto už loni pohrozili vyššími pokutami a opakovanımi kontrolami.

Themes
ICO