Czech Republic

Ježíšek letos zchudne, kvůli pandemii většina Čechů utratí za dárky méně

Tøi ètvrtiny lidí pak mají v listopadu koupený alespoò jeden vánoèní dárek, vyplývá z prùzkumu, který mezi 880 respondenty uskuteènila spoleènost Fair Credit.

Na 73 procent Èechù už v tuto chvíli øeší anebo má vyøešeny vánoèní dárky, 45 procent z nich pøitom zaèíná s nákupy už v øíjnu nebo døíve, zbývajících 55 procent dìlá první nákupy v listopadu. Pìtina otázaných zaèíná øešit vánoèní nákupy až v prosinci, pìt procent dokonce až týden maximálnì dva pøed svátky. S nejvìtším pøedstihem pøitom zaèínají pøedevším ženy. V øíjnu i døíve nakoupí první dárky 42 procent z nich v porovnání s 24 procenty mužù.

Zdroj: prùzkum Fair Credit

Zdroj: prùzkum Fair Credit

Na 37 procent Èechù inklinuje spíše k promyšlenému nakupování podle pøedem pøipraveného seznamu a jen èást dárkù poøizuje nahodile. Dalších 39 procent se naopak nechává radìji inspirovat aktuální situací a nabídkou trhu a plánuje jen menší èást vánoèních nákupù. Zhruba pìtina pak kombinuje plánované nákupy s nahodilými pùl na pùl.

Se seznamem vyrážejí na nákupy opìt o nìco èastìji ženy, muži nakupují spíše nahodile a intuitivnì, vánoèní nákupní seznam nemají dopøedu pøíliš promyšlený. Seznamy dárkù má dopøedu pøipraveny èastìji i mladší generace do 35 let.

Zájem o pùjèky stoupne pøed Vánoci o tøetinu

„Plánované nákupy znaèí zodpovìdný pøístup k financím, což je bezesporu ta lepší varianta. Pokud máte pøed sebou seznam dárkù, mùžete pøedem odhadnout celkové náklady za Vánoce a to, zda na nì bude vaše penìženka staèit. Impulsivní nákupy mohou sice pøinést pod stromeèek neèekané zpestøení, je ale dùležité hlídat si stanovený rozpoèet,“ uvedl jednatel Fair Creditu Tomáš Konvièka.

Èeši chtìjí nejèastìji utratit za letošní Vánoce do 5 000 korun, a to témìø polovina z nich. I pøes dopady pandemie na osobní finance øady Èechù, se 78 procent dotázaných nechce kvùli Vánocùm zadlužovat. Pùjèku si vezme anebo ji zvažuje 8,5 procenta respondentù. Jde spíše o mladší generaci a èastìji také o muže a respondenty s nižším vzdìláním. Podle Konvièky pøitom stoupá každoroènì poèet úvìrù v pøedvánoèním èase o 30 procent proti bìžným mìsícùm.

Letošní rok je v dùsledku pandemie nestandardní. „Nicménì pokud dojde k plánovanému uvolnìní a otevøení maloobchodu a restaurací, oèekáváme standardní zvýšený zájem o pùjèky a pøedvánoèní nárùst prodejù. Hlavním akcelerátorem poptávky po úvìrech tak bude letos nejen pøedvánoèní období jako takové, ale i pomìrnì velký deficit v podobì odložené spotøeby v øíjnu a listopadu,“ upozornil.

Football news:

Ronaldo is being unnecessarily criticized. His partners, including Morata, are even worse. Ex-Inter player about the match with Juve
Koeman on Leonardo's words about Messi: When asked if I am Interested in Neymar or Mbappe, I would also say yes
The Pope met with Spezia and congratulated them on their victory over Roma: You won 4:2. In Argentina, we dance the tango, and this is music 2/4
The coach of the Mexican Tigres lit a cigarette during the game. He was suspended for one match
Arsenal approached Real Madrid regarding the lease of Edegra
Inter can sign Gomez only in the case of the sale of Eriksen. The Argentine likes Conte
Real Madrid, AC Milan and Man City are Interested in Feyenoord defender Senesi. He is estimated at 35 million euros