Czech Republic

Když prší slzy, kam utíká žena od násilnického muže? Zase k ženě

Podle vlastního scénáøe jej natáèí režisérka Michaela Semela. Pro filmaøku, která se zatím podílela ještì na scénáøích chystaného fantasy seriálu Sedmá brána, pùjde o celoveèerní prvotinu.

„Jsem pøesvìdèena, že násilí je téma, nad kterım by se nemìly zavírat oèi. A už vùbec ne tehdy, jde-li o násilí ve vztahu, potažmo o násilí na ženì,“ vysvìtluje autorka, proè se navzdory souèasné vlnì komedií vyhovujících divácké poptávce pustila do vypjatého dramatu, které se do kin chystá v dubnu 2021.

Hrdinkou pøíbìhu je pùvabná, ale zakøiknutá optièka v podání absolventky ostravské konzervatoøe Anety Kernové, která se již prosadila v mezinárodních projektech Jan Žižka, Carnival Row nebo Haunted.

Jan Burda, jenž má na kontì nominaci na divadelní Thálii za Doriana Graye a role v pohádce Zakleté pírko èi v seriálu Inspektor Max, pøedstavuje jejího manžela, profesí policistu s narùstající spotøebou alkoholu. V opilosti se stává násilníkem, jenž od slovních útokù pøejde ke krutému fyzickému napadání, pøesto se jeho žena dlouho drží nadìje, že se muž zmìní.

Až náhodné setkání s jinou nìkdejší obìtí domácího násilí, kterou ztìlesnila èlenka souboru brnìnského Národního divadla Hana Drozdová, jí otevøe oèi. A co víc, podobná životní zkušenost obì ženy natolik sblíží, že jejich pøátelství pøeroste v lásku. Snímek ohlašuje i erotické scény.

Ve filmu, kterı podle autorky vznikl na základì nìkolika skuteènıch pøíbìhù, ztvární další postavy Eva Èížkovská, Karolína Krézlová, Matìj Dejdar, Petr Vondráèek, Jaroslav Sypal, Kateøina Pechová, Peter Pecha, Ladislav Ondøej, Jan Fanta, Kája Pavlíèek, Adam Novák, Sofia Sekelová, Andrea Kalousová, Jakub Moulis, Matyáš Hložek, Eliška Matzkeová, André Tatarka, Jakub Jíra a také nejsledovanìjší èeskı tikoker Adam Kajumi.

Tvùrci zdùrazòují, že jde „o filmovı projekt se sociálnì charitativním podtextem“, tedy že by mohl pomoci lidem, kteøí domácí násilí zažívají, aby našli sílu ze svazku odejít. Natáèí se ostatnì ve spolupráci se vztahovım kouèem, jehož klientkami nezøídka bıvají právì obìti partnerskıch válek.

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals