Czech Republic

Kometa uspěla v Plzni a první je už Třinec. Výhru slaví Pardubice a Sparta

V dalších duelech 21. kola napravily Karlovy Vary úterní selhání v Mladé Boleslavi, kde prohrály vysoko 4:11, vıhrou nad Vítkovicemi 2:1 v prodloužení. Tøi body podruhé v sezonì získaly Èeské Budìjovice, jež tentokrát uspìly ve Zlínì 3:2.

Radost mají v Pardubicích, protože udolaly Litvínov 2:1. A formu potvrdila Mladá Boleslav, která veze tøi body za vıhru 3:0 v Olomouci. 

Extraliga pokraèuje sobotní pøedehrávkou 22. kola mezi Plzní a Vítkovicemi, v nedìli se hraje zbylıch šest duelù.

Vyrovnané a urputné utkání rozhodli hosté devìt minut pøed koncem, kdy Suke¾ dostal parádní pøihrávku zpoza branky a staèilo mu pouze dorazit kotouè do sítì. Sparta tím doknnala obrat, protože od sedmé minuty prohrávala, když v pøesilovce otevøel skóre Orsava. Hosté však ještì do první pøestávky vyrovnali, byl to Tomášek, jenž v pøesilovce zvedl ruce nad hlavu po Sobotkovì milimetrové pøihrávce.

David Koèí (Hradec Králové): „Vázne nám ofenzíva pøi høe pìt na pìt. Mìli jsme pouze tøináct støel, to je hodnì málo, pak nemùžeme oèekávat, že dáme góly. Potøebujeme víc støílet, mít vìtší agresivitu a zápal.“

Miloslav Hoøava (Sparta): „Sehráli jsme velice dobré utkání. Na to, v jaké èásti extraligy jsme, to bylo velice intenzivní. Vìdìli, že Hradec dobøe brání a spoléhá na protiútoky, to jsme pohlídali. Nakonec jsme dali i ten vítìznı gól a jsme šastnìjší.“

Sestavy:
Lukeš - Nedomlel, Zámorskı - Èáp, Hronek - Pavlík, Šalda - Cingel, Klíma 67, Smoleòák - Orsava, Rùžièka, Sklenáø - Klíma 34, Lev, Perret - Jergl, Koukal, Pavlík, Pilaø
Sestavy:
Machovskı - Košálek, Piskáèek - Jandus, Nìmeèek - Dvoøák, Mikliš - Poizl - Horák, Sobotka, Tomášek - Rousek, Øepík, Suke¾ - Buchtele, Forman, Pech - Dvoøáèek, Kudrna, Vitouch

Rozhodèí: René Hradil, Tomáš Veselı - Lukáš Rampír, Radek Špringl. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Rozhodující gól padl v èase 35:38 za stavu 3:3. Tøinec ho vstøelil v pøesilovce: Rùžièka nahrál doleva Hròovi, jehož støelu brankáø Pavelka vyrazil jen ke Stránskému. Pro nìj už nebyl problém doklepnout kotouè do sítì. Domácí šli po zmìnì stran do trháku na 5:3. Pro Liberec je vısledek zklamáním, jelikož se dostal bìhem prvních sedmi a pùl minut do dvougólového vedení. O nìj ale ještì do první sirény pøišel.

Marek Zadina (Tøinec): „Z naší i liberecké strany se hrálo živelné utkání, bylo to nahoru dolù. Udìlali jsme ale také spoustu chyb, a to vèetnì tìch systémovıch. Z toho se musíme pouèit.“

Patrik Augusta (Liberec): „Vıbornì jsme zaèali a mìli jsme ještì minimálnì dvì šance na zvıšení na 3:0, které jsme bohužel nepromìnili. Soupeø je velice kvalitní, speciálnì do útoku. Dostal se zpátky do zápasu v první tøetinì a ještì se pak domácím povedl vstup do druhé.“

Sestavy:
Štìpánek - Doudera, Musil - Jaromìøskı, Kundrátek - Adámek, Zahradníèek - Hròa - Rùžièka 27, Stránskı, Vrána - Chmielewski, Marcinko, Zadina - Jašek, Kovaøèík, Kovaøèík M. - Draveckı, Hrehorèák, Roman
Sestavy:
Pavelka - Hanousek, Šmíd - Knot, Rosandiè - Derner, Štibingr - Hrabík - Birner, Bulíø, Lenc - Filippi, Gríger, Rachùnek T. - Jelínek, Musil A., Vlach - Najman, Šír, Zachar

Rozhodèí: Pavel Hodek, Adam Kika - Jiøí Ganger, David Klouèek. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Kometa zvítìzila díky pøesné a pohotové støele Rakušana Schneidera v pøesilovce. Bìžela sice teprve 49. minuta, ale Plzeò se na druhé vyrovnání v zápase nezmohla, by si vytvoøila chvílemi i drtivı tlak. Brno hrálo koncentrovanì a zodpovìdnì, to byla cesta k jeho úspìchu. Nerozhodilo ho ani Suchého vyrovnání zkraje tøetí tøetiny, ani závìreèná power play domácích.

Jiøí Hanzlík (Plzeò): „Nevím, zda Brno dnes hrálo tak dobøe, nebo my tak špatnì. Z naší strany to nebyl moc podvedenı vıkon. Špatná byla pøedevším druhá tøetina, ve které jsme úplnì propadli.“

Jiøí Horáèek (Kometa): „Bojovností od první do poslední minuty jsme to tu dnes urvali. Po intervenci kolegù nahoøe jsme využili v první tøetinì coach challenge a ta byla naštìstí úspìšná.“

Sestavy:
Frodl - Èerešòák, Kaòák - Kvasnièka, Støíteskı - Houdek, Vráblík - Lang - Gulaš, Mertl, Suchı - Kracík, Musil, Pour - Eberle, Kodıtek, Straka - Kantner, Rob, Stach
Sestavy:
Klimeš - Král, Zboøil - Bartejs, Pyrochta - Gulaši, Svozil - Hájek - Holík, Mueller, Zaoviè - Horkı, Klepiš, Schneider - Defazio, Rákos, Vincour - Brabenec, Kunc, Plášek II

Rozhodèí: Daniel Pražák, Roman Svoboda - Tomáš Gerát, Tomáš Pešek. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Budìjovice se v utkání dostaly do tøíbrankového vedení, pøesto v závìru bály o vítìzství pøi power play soupeøe. Vedení jim zajistil už ve 2. minutì Gilbert svižnou støelou a náskok navıšil v následné pøesilovce Michnáè ranou z kruhu. Domácí se probrali až ve tøetí tøetinì, kdy nejprve v poèetní vıhodì snížil po pìkné kombinaci na 1:3 Herman, a nadìji vykøesal Sedláèek v èase 58:18. Víc už ale Zlín nestihl.

Martin Hamrlík (Zlín): „Mìli jsme pøíšernı, strašidelnı, hororovı vstup do utkání. Myslel jsem si, že jsme sedìli v autobuse my a ne soupeø. Pøitom ten jel ze strašné dálky, ne padesát kilometrù. Tam se celı zápas rozhodl, a nebylo to poprvé.“

Václav Prospal (Èeské Budìjovice): „Pro nás jsou to velmi dùležité tøi body. Proti stejnému soupeøi jsme nedokázali vyhrát u nás, ale dnes jsme chtìli podat daleko lepší vıkon a bıt více produktivní, což se povedlo. “

Sestavy:
Huf - Nosek D. , Øezníèek - Ferenc, Suhrada - Gazda, Novotnı - Dluhoš - Honejsek, Okál, Šlahaø - Herman, Köhler, Svoboda - Karafiát, Kubiš, Ondráèek - Poletín, Sedláèek, Václavek
Sestavy:
Èiliak - Suchánek, Vydarenı - Plášil, Pıcha - Lytvynov, Pavel - Beránek, Christov, Venkrbec - Doležal, Novák, Pøikryl - Gilbert, Michnáè, Raška - Jonák, Voženílek

Rozhodèí: Antonín Jeøábek, Filip Vrba - Daniel Hynek, Jan Votrubec. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Karlovy Vary dokázaly utkání otoèit v prodloužení. Do vedení se dostali hosté v 7. minutì, kdy se prosadil Marosz, jemuž šanci vytvoøil Dej vystiženım špatné rozehrávky soupeøe. Západoèeši vyrovnali v polovinì utkání díky Hladoníkovi, kterı se prosadil nepøíliš vıraznou støelou k tyèi. Rozhodující moment? V èase 62:24 dostal Pùlpán brejkovou pøihrávku, zbavil se beka a poèkal na dojíždìjícího Kohouta. Ten se nemılil.

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Jsem rád, že už od rozbruslení bylo na našich hráèích vidìt velké odhodlání, že ten zápas chtìjí zvládnout. Vìdìli jsme, že Vítkovice teï hrají ve velké pohodì, mají dobré vısledky a dokázaly porazit silné tımy, o to bylo vše t잚í.“

Darek Stránskı (Vítkovice): „Èekali jsme hodnì tìžké utkání už jenom z toho dùvodu, že velmi kvalitní soupeø utrpìl pøed dnešním zápasem debakl. Vìdìli jsme, že bude mít enormní snahu to utkání napravit a tak to i bylo. Myslím, že zaslouženì zvítìzil, my jsme rádi za bod.“

Sestavy:
Novotnı - Rohan, Šenkeøík - Graòák, Plutnar - Pulpán, Zábranskı - Weinhold - Flek, Hladoník, Kaše - Beránek, Lauko, Mikúš - Èernoch, Koblasa, Kohout - Redlich, Skuhravı, Vondráèek
Sestavy:
Svoboda - Polák, Štencel - Kováø, Polášek - Èernı, Trška - Koch - Hruška J., Lakatoš, Schleiss - Dej, Marosz, Šišovskı - Doèekal, Mallet, Mikyska - Bernovskı, Lednickı, Werbik

Rozhodèí: Robin Šír, Roman Mrkva - Jaromír Bryška, Michal Axman. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Pardubice slaví tøi body díky povedenému vstupu do tøetí tøetiny, kdy se rozhodly za stavu 1:1 vytvoøit tlak a vstøelit klíèovı gól. Povedlo se to po 58 vteøinách od úvodního vhazování Mikušovi, jehož støelu nešastnì teèoval jeden z obráncù mimo dosah gólmana Godly. Byla to velká bitva, by se domácích hned po minutì a pùl dostali do vedení. Litvínov totiž brzy v pøesilovce vyrovnal. Podruhé to už ale nedokázal.

Richard Král (Pardubice): „Do pùlky utkání jsme byli lepší. Vıkon tımu byl bojovnı a dobrı. Myslím, že se toto vítìzství cení a mùže nás zase zvednout.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Osobnì nejsem spokojenı s první polovinou zápasu. V té druhé jsme se vıraznì zlepšili, ale naše støelecké produktivita je velice slabá. Navíc jsme tady promrhali pùlku zápasu.“

Sestavy:
Kantor - Koláø II., Nakládal - Hrádek, Mikuš - Ïaloga, Holland - Matıs - Poulíèek, Svaèina, Tybor - Camara, Claireaux, Mandát - Blümel, Pauloviè, Rohlík - Andìl, Kusı, Zeman
Sestavy:
Godla - Demel, Irving - Balinskis, Doudera - Kudla, Šèotka - Bøezák - Hanzl, Jarùšek, Zdráhal - Hübl, Lukeš, Myšák - Gerhát, Látal, Petružálek - Havelka, Helt, Zygmunt

Rozhodèí: Vladimír Pešina, Jakub Šindel - Petr Šimánek, Michal Zíka. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž

Boleslav znièila soupeøe tøemi údery ve druhé èásti. U všech byl jako asistent Šastnı. Poprvé vyzval ke skórování Zohorny hned ve 21. minutì. Podruhé byl v pøesilovce u souhry, jíž zakonèil tvrdou ranou Jääskeläinen. A potøetí z rohu kluzištì nahrál Pláòkovi na modrou a následovala bomba nad lapaèku gólmana Konráda. Z tohoto direktu se už Hanáci do konce utkání nevzpamatovali.

Zdenìk Moták (Olomouc): „S nulou na kontì vstøelenıch branek nemùžeme chtít nic. Pøestože jsme mìli dost poèetních vıhod i dvì dlouhé dvojnásobné pøesilovky, tak jsme je nevyužili a zaslouženì prohráli.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Kluci podali obìtavı vıkon a jsme rádi, že jsme vzadu udrželi èisté konto. Olomouc to nevzdala a hrála do poslední vteøiny. Jsme rádi za tøi body, z Olomouce jsou vždy tìžké.“

Sestavy:
Konrád - Švrèek, Valenta - Dujsík, Vyrùbalík - Ondrušek, Rutar - Mácha - Bambula, Burian, Knotek - Káòa, Kucsera, Nahodil - Kusko, Olesz, Valskı - Gøeš, Kolouch, Tomeèek V.
Sestavy:
Rùžièka J. - Ševc, Šidlík - Dlapa, Plánìk - Bernad, Fillman - Klikorka - Lunter, Šastnı, Zohorna - Jääskeläinen, Stránskı, Zboøil - Flynn, Kousal, Najman - Bièevskis, Cienciala, Strnad

Rozhodèí: Oldøich Hejduk, Ludìk Pilnı - Ladislav Luèan, Milan Kis. Vylouèení: Využití: V oslabení: Zásahy brankáøù: Poèet divákù: 0

Pøejít na on-line reportáž
MužstvoZVVPPPPSB

Football news:

Klopp on Liverpool's form: It is absolutely normal that such questions are asked. This level of pressure is a privilege
In the clinic, the salary is 25 thousand. This is a disaster. Doctor Shinnik's vacation: for 6 hours a day, he drove doctors to patients so that they did not walk
The Real Madrid management trusts Zidane and will give him time to correct the situation (Goal)
Milan defender Conti has moved to Parma on loan with a mandatory buyout for 7 million euros
UEFA on the Euro in one country: Each city will have its own scenario
FIFA and UEFA will ban Super League clubs from participating in tournaments under their own auspices
Mikel Arteta: Ozil has done a lot for Arsenal, but I want to steer the team in a different direction