Czech Republic

Kritici se obuli do novely zákona o veřejném zdraví, ministerstvu zdravotnictví prý dává silné pravomoci

Návrh, kterı mìní krajské hygienické stanice na územní jednotky Státní hygienické služby a nadøazuje jim jejího ústøedního øeditele, v pondìlí projednává vláda. Pirátské stranì vadí zejména možnost vyžádat si záznamy z telefonu o pohybu nakaženıch osob až tøi tıdny zpìt.

„Rozsah novelizace je ve skuteènosti mnohem širší a zásadnìjší, nebo kromì jiného doplòuje ustanovení paragrafu 69 o nové silné pravomoci ministerstva zdravotnictví, které zásadním zpùsobem zasahují do základních práv a svobod,“ uvedla Rekonstrukce státu.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika bude mít napøíklad pravomoc omezit èi zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veøejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou napøíklad kadeønictví, sauny nebo koupalištì.

Mùže také zakázat nebo omezit veøejné i soukromé akce nebo naøídit státním institucím, krajùm a obcím, aby vyèlenily pro izolaci nakaženıch své objekty. Na tak pøísná omezení vláda v souèasné dobì potøebuje nouzovı stav.

„Vláda maskuje snahu získat mimoøádné pravomoci efektivizací èinnosti decentralizované hygieny. Je nepøijatelné, aby byl návrh zákona v této podobì schválen ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze,“ uvedl vedoucí právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus. Posílily by se tak podle iniciativy pravomoci hlavního hygienika a zároveò by na nìj vláda pøenesla politickou odpovìdnost za protiepidemická opatøení.

Na to, že by ministerstvo mohlo vydávat pøísná omezení jako je uzavøení vysokıch škol, obchodù nebo provozoven bez kontroly Parlamentu, upozornil na Twitteru také právník Ondøej Dostál, kterı na jaøe úspìšnì u soudu rozporoval ministerstvem zdravotnictvím pøijatá mimoøádná opatøení. Poté je musela znovu pøijmout vláda jako svá naøízení.

„O náhradì škody nepíšou. V podstatì Hamáèkùv zmocòovací zákon, jen dobøe schovanı,“ napsal k tomu Dostál. Naráží tak na novelu zákona pøipravovanou ministerstvem vnitra vedenım pøedsedou ÈSSD Janem Hamáèkem. Novela je pøed projednáním ve snìmovnì.

„Moc mimo jakoukoliv kontrolu“

S návrhem nesouhlasí i opozièní Piráti, vadí jim, že posiluje pravomoci ministerstva a ubírá možnost kontroly snìmovny. „Ministerstvo zdravotnictví není od jara schopno efektivnì øídit hygienické stanice, a tak nìkteré z nich nepoužívaly centrální systém na hlášení pozitivních záchytù. Ministr (zdravotnictví Jan) Blatnı místo øešení pøipravil zákon, kterım se rozhodl centralizovat správu pod øeditelství hygienické služby a koncentrovat moc mimo jakoukoliv kontrolu,“ uvedl k tomu místopøedseda snìmovního vıboru pro zdravotnictví Petr Tøešòák (Piráti).

Ministerstvo pøipravilo zmìny spolu s návrhem ústavního zákona, kterı by mìl novì obsahovat vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu i stav nebezpeèí. Tento krizovı stav by pak mohla vyhlásit i vláda, která v souèasnosti takovou pravomoc nemá. Mírnìjší stav mohou v souèasné dobì vyhlašovat pouze kraje.

Football news:

Milan defender Musacchio has passed a medical in Lazio
Arsenal is a big club in England. Ødegård fit into the role of the tens of Arteta. Holand on Martin
Klopp on Lampard's resignation: Abramovich is not the most patient man in the world. It is cruel to make this decision so early
Berbatov on Suarez: Barcelona showed disrespect and pays for it. Luis must be dying of laughter
In the environment of Messi deny that the player and his family members learn French
Oscar: I want to finish my career at Chelsea. I play very well, so there should be a place for me
Victor Font: Garcia is ready to play for Barca for free until the end of the season. Please buy it now