Czech Republic

Letos se bude jezdit autem a na sever, říká šéf chorvatské asociace

Stouply by letos ceny, pokud by nenastala pandemie?
Ceny se pravidelnì zvyšují o inflaci, to jsou dvì tøi procenta roènì. Samozøejmì pokud se investuje a kvalita objektu nebo služeb se navıší, vıraznì se zvedají i ceny. To ale není pøípad letošního roku. Cenová hladina zùstala na loòské úrovni, nebo naopak šla dolù. Všichni jsme si vìdomi, že je krize. Zdražování teï nemá žádnı smysl.

Bude mít poèet hostù v lokalitách vliv na cenotvorbu?
Rozhodnì. Hladinu urèuje vztah mezi nabídkou a poptávkou. A v místech, kde bude poptávka nízká, bude reálné oèekávat, že ceny pùjdou dolù. V tuto chvíli už je jasné, že tato sezona bude sezonou autoturistiky, protože letecká spojení dosud nefungují v takovém rozsahu jako loni. Je rozdíl jet autem na dovolenou z Prahy na Istrii nebo až do Dubrovníku. Støední a jižní Jadran jsou nejvíce vzdáleny od letošních hlavních zdrojovıch trhù, jako jsou Nìmecko, Rakousko a Èesko. Tím pádem v tìchto destinacích bude snížená poptávka a to bude patrnì znamenat snížení cen.

Znamenalo by to tedy, že pokud bude mít napøíklad Istrie v létì dostatek hostù, tak se ceny zvednou?
Myslím, že ne. Podle mì i v tìch vytíženìjších lokacích zùstanou pøinejmenším stejné. Pøípadnì v urèitıch objektech èi v urèitıch obdobích, v nichž by návštìvnost byla slabší, pùjdou dolù. Doporuèuji hostùm, aby se pøed pøíjezdem do Chorvatska podívali na webové stránky daného ubytovacího objektu nebo lokality, a tam zjistí, jaká je aktuální cenová hladina.

Ceny tedy nejsou stabilní po celou sezonu?
Praxe je taková, že jak malí vlastníci privátních ubytovacích kapacit, tak velké hotelové spoleènosti reagují na základì aktuální poptávky. Velké spoleènosti k tomu používají speciální software, kterı jim vytvoøí aktuální možnou cenu.

Máte pøedstavu, kolik hostù nakonec letos dorazí?
Chorvatsko do dnešního dne k 1. 7. zaznamenalo 1,6 milionu turistù, kteøí uskuteènili okolo 7,6 milionu pøenocování. Podle informací webové stránky entercroatia.mup.hr, která umožòuje zápis hostù pøed vstupem do Chorvatska, a tím pádem urychlení formalit na hranicích, je v tuto chvíli registrován další více než milion návštìvníkù. Nejvíce lidí pøijíždí z Nìmecka a Slovinska. Èeši jsou momentálnì na tøetím místì.

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record