Czech Republic

Macháč, nový Čech ve světě grandslamů. Chci hrát jako Djokovič, říká

Pokud chtìl sportovní osud otestovat Macháèovy nervy, uèinil tak velmi vynalézavì: ve chvíli, kdy byl dvì vımìny od vítìzství, se za stavu 7:6, 5:4, 30-30 nad Paøíží prohnal liják a jeho souboj s Portugalcem Ferreirou musel bıt pøerušen.

„Nìco takového je rozhodnì vždycky tìžké. Ale øekl jsem si, že to není prakticky vùbec nic. Kdybych mìl set dole, bude to nìco jiného – takhle jsem byl sice pod lehkım stresem, on ale rozhodnì pod vìtším. A odmakal jsem to,“ tìšilo ho.

Pak se totiž nad Bouloòskım lesíkem zase rozsvítilo slunce, duel byl obnoven a duši èeského mladíka následnì zalila radost z neèekaného úspìchu.

Zpravodajství

Když promìnil svùj tøetí meèbol, na ztichlém kurtu èíslo 10 se rozléhal jeho vítìznı ryk.

„S tímhle jsem nepoèítal. Jel jsem to sem zkusit,“ pøiznává Macháè, kterı pùvodnì dokonce nefiguroval ani na seznamu kvalifikantù. Aby toho nebylo málo, ještì ho soužil zablokovanı krk. Ale pak po sérii odhlášek dostal šanci a využil ji perfektnì.

Hlavní soutìž grandslamù, to je svìt sám o sobì. Kvùli prestiži, zájmu divákù i médií, mìøení sil s nejlepšími a ostatnì i kvùli odmìnì, ta v Paøíži èiní 60 tisíc eur, pøes 1,6 milionu korun – zvl᚝ pro mladé tenisty bıvá takováto injekce zásadní.

„Jsem úplnì nadšenej. Chtìl jsem vyhrát každı míè, nenechat tam nic zadarmo. Prožívám neskuteèné chvíle. Ani to nedokážu poøádnì popsat,“ sypal ze sebe.

Je mu teprve 19 let, on a Jonáš Forejtek, Jiøí Leheèka èi Dalibor Svrèina mají pøedstavovat èeskou budoucnost. „Snažíme se to doplnit. Je pravda, že po Tomášovi (Berdychovi) a Radkovi (Štìpánkovi) tam od nás dlouho nikdo nebyl,“ øekl v Paøíži. „Dokázal jsem si, že bych mohl jít nahoru. Ale rozhodnì ještì nahoøe nejsem. Jelikož je mım cílem dostat se do stovky, musel jsem nìco pøedvést.“

Tomáš Macháè poprvé v èeském daviscupovém tımu

Tomáš Macháè poprvé v èeském daviscupovém tımu

Pøímo ve Francii mu jakožto kouè pomáhá Daniel Vacek, dvojnásobnı vítìz deblu na Roland Garros. „Uklidòuje mì, jeho pøínos je skvìlı,“ oceòuje Macháè.

Spolu spøádali taktiku i pøístup: „Snažím se to brát jako každı jinı zápas. Soupeøe znám, nepøijel jsem do neznámého teritoria a urèitì to není tak, že by se s nimi nedalo hrát. Spíš jde o to, že jde o mnohem vìtší peníze a vìtší body, takže je mnohem vìtší i motivace.“

Kdo ho èeká v 1. kole, to se teprve dozví. Soupeøe si ale nevybírá: „Každı bude tìžkı. Je mi to fakt jedno.“

Jasno má naopak v tom, komu by se jednou chtìl podobat hernì.

Speciální pøíloha iDNES.cz

„Rozhodnì nechodím servis-sí, bìhám zezadu a útoèím, když to pøijde. Pokud bych se mìl srovnávat s nìjakım idolem, i co se stylu tıká, hraju spíš Novaka Djokovièe než Federera. On ani Nadal rozhodnì mùj styl nejsou,“ uvedl.

Djokoviè s Nadalem mají své soky pro úvodní duely již urèené. Ale už to, že s nimi nyní mùže sdílet život v tenisové bublinì, je pro Macháèe parádní zážitek.

„Celkovì se máme skvìle,“ øíká o podmínkách v Paøíží. „Režim je striktnì hotel-kurty, nesmíme nikam ven, hodnì se dezinfikují vìci, chodíme na testy. Šance nìco dostat je skoro nulová. Bublina funguje dobøe. Jediná smùla, že z našeho bydlení stojí ve vıhledu na Eiffelovku jinı hotel, takže není vidìt tak dobøe,“ usmál se.

Toto jediné „úskalí“ své životní tenisové jízdy bude nadále snášet opravdu velmi rád.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi