Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Maskovaný muž s plynovkou vtrhl do baru, servírce hrozil kvůli špatnému účtu

„Policejní hlídky vyjely v sobotu veèer do restaurace v mostecké mìstské èásti Zahradní. Oznámení na lince 158 znìlo tak, že do hostince pøišla osoba s èernou textilní kuklou na hlavì a obsluze vyhrožuje støelnou zbraní,“ popsal policejní mluvèí Václav Krieger.

Neznámı muž nešetøil vulgárními slovy a vıhrùžkami ublížením smìrem k ženì za barem, která mìla pochopitelnì dùvodnou obavu o svoje zdraví. Agresor pøitom ukázal zbraò, kterou mìl za opaskem.

„Po pøíjezdu hlídek byla naštìstí situace už klidná. Naštvanı muž ještì pøed pøíjezdem policie sundal kuklu z hlavy a zbraò pøedal majiteli provozovny. Zasahující policisté pozdìji zjistili, že se jedná o plynovou pistoli,“ pokraèuje Krieger.

Agresivního zákazníka ochránci zákona zadrželi a do vystøízlivìní je umístili do cely.

„Dùvodem vpadnutí do restaurace bylo údajnì to, že se zadrženı muž domníval, že mu servírka den pøedtím pøipsala na lístek více panákù, než vypil. Následující den si Mosteèan od policistù pøevzal sdìlení podezøení ze spáchání trestného èinu nebezpeèné vyhrožování,“ dodává Krieger.

Vzhledem k tomu, že vıhrùžky byly doprovázeny se zbraní, hrozí agresivnímu zákazníkovi v pøípadì odsouzení až tøíletı pobyt za møížemi.

2. øíjna 2023

Seber minci pro Megahru