Czech Republic

Messi se zase opřel do Barcelony. Suárezův odchod? Už mě nic nepřekvapí

„Zasloužil sis, aby se s tebou rozlouèili jako s jedním z nejdùležitìjších hráèù v historii klubu, a ne, aby tì vykopli tímhle zpùsobem,“ pøipsal Messi ke spoleènım fotografiím na svém instagramovém úètu. „Ale popravdì: Vlastnì už mì to ani nepøekvapuje.“

I když Messi v záøí po deseti dnech nejistoty, bìhem kterıch jeho žádost o odchod z Barcelony plnila svìtová média, oznámil, že pøece jen zùstane, na harmonickı vztah s klubem to zrovna nevypadá.

Jeho poslední pøíspìvek do debaty budiž dùkazem.

„Myslel jsem, že to zvládnu, ale když jsem dnes pøišel do kabiny, dolehlo to na mì,“ zaèal svùj vzkaz Suárezovi. „Bude zvláštní vidìt tì v jiném dresu a ještì horší bude proti tobì nastupovat.“

O Suáreze stál Juventus a jeho novı trenér Andrea Pirlo, ale pøestup se kvùli èachrùm ve snaze získat pro hráèe italské obèanství nezdaøil.

A tak situace využilo Atlético Madrid, konkurent v boji o španìlskı titul, kde uruguayskı kanonır podepsal.

„Nikdy nezapomenu. Jsem vdìènı, že jsem mohl kopat v Barcelonì po boku tolika neuvìøitelnıch hráèù,“ øíkal Suárez, když se s klubem po šesti letech v slzách louèil.

Nemìl na vıbìr, protože rok pøed vypršením smlouvy slyšel od nového trenéra Ronalda Koemana, že pro nìj v tımu už není místo. I to pøišlo Messimu, kterı v posledních mìsících vedení Barcelony veøejnì kritizuje, neuctivé.

Dlouhodobì se mu nelíbí smìrování klubu pod vedením prezidenta Josepa Marii Bartomeua, kvùli kterému chtìl v srpnu odejít.

„Myslel jsem si, že mám právo na to, aby mì bez náhrady uvolnili,“ vysvìtloval na zaèátku mìsíce v rozhovoru pro Goal.com, proè požádal o pøestup.

Toužil odejít zdarma na základì klauzule ve smlouvì, kterou ovšem bylo nutné aktivovat nejpozdìji do 10. èervna. To datum bylo pùvodnì oficiálním koncem španìlské nejvyšší soutìže, celou sezonu ovšem prodloužila pandemie koronaviru.

Messi se kvùli tomu ocitl ve složité situaci, se svım otcem a zároveò agentem Jorgem si mysleli, že jsou v právu, když o odchod požádali až v srpnu, kdy sezona skuteènì skonèila. Klub i vedení La Ligy je ovšem vyvedlo z omylu.

„Argumentují tím, že jsem to neoznámil pøed 10. èervnem, i když jsme 10. èervna stále hráli La Ligu... Prezident Bartomeu mi nyní sdìlil, že mùžu odejít jedinì v pøípadì, když zaplatím vıstupní klauzuli ve vıši 700 milionù eur (18,5 miliardy korun). Což je nemožné,“ pokraèoval Messi.

„Barca je klub mého života a já bych se s ní nemohl soudit,“ vysvìtlil, proè otoèil.

S hlasitou kritikou však oèividnì pøestat nehodlá.

Football news:

Thomas Muller: Bayern are confident, we are in good shape
Anton Miranchuk about the match with Bayern: we Go out to win and set the highest goals
Frankie de Jong: life in Barcelona is so pleasant that it may seem as if you are on vacation for a whole year
Donnarumma, Hauge and three members of the Milan team were infected with the coronavirus
The 37-year-old Ribery is at the top of Serie A in pressing, dribbling, speed and assists. And educates young and thinking about becoming a coach
Real Madrid want to resolve the issue of Ramos' contract as soon as possible
Leonardo spoke with Mbappe's representatives about the contract extension. The player wants to know how the club will develop