logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Milion chvilek žádá od šéfa KSČM Filipa omluvu. Za jeho výroky o vině za kybernetický útok

Filip v prosinci v projevu na zasedání ústøedního vıboru KSÈM ostøe kritizoval spolek, kterı poøádá demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). „Teï si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetickı teroristickı útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ øekl tehdy. Podle Milionu chvilek Filip také naøkl spolek z toho, že usiluje o státní pøevrat.

„Toto tvrzení je nedoložené, lživé a absurdní. Terorismus je závažnı trestnı èin, kterı je v naprostém rozporu s èinností Milionu chvilek, jež smìøuje k ochranì a prohlubování demokracie. Spolek proto dnes zaslal Vojtìchu Filipovi pøedžalobní vızvu. Pokud se pan Filip do tıdne za své lživé vıroky neomluví, podá na nìj spolek žalobu na ochranu dobré povìsti,“ uvedli v úterı zástupci Milionu chvilek.

Pøedseda spolku Mikuláš Mináø uvedl, že spojovat názorové oponenty se závažnou trestnou èinností je typickou praktikou pøedlistopadové komunistické strany. Filip se podle nìj snaží vyvolat pochybnosti u èásti spoleènosti, jež není názorovì vyhranìna.

„Veøejnı prostor je dnes bohužel pøesycen množstvím lží a polopravd, které je nìkdy pro nìkoho tìžké oddìlit od pravdivıch informací. I proto si takovouto lež, jejímž jedinım cílem je Milion chvilek pøed veøejností zdiskreditovat, nenecháme líbit, obzvláštì zaznívá-li z úst prvního místopøedsedy Poslanecké snìmovny. V tomto pøípadì je zcela na místì bránit se právní cestou,“ dodal Mináø.

Provoz benešovské nemocnice ochromil 11. prosince kryptovirus, k útoku se nikdo nepøihlásil. Policejní mluvèí Vlasta Suchánková v úterı ÈTK øekla, že data v nemocnici napadl ruskı vir Ryuk a že nešlo o cílenı útok na jeden subjekt.

Nemocnice fungovala v omezeném režimu, do plného provozu se ji podaøilo vrátit 30. prosince. Provozní ztrátu za prosinec vyèíslila na 38 milionù korun, na další dva miliony vyšlo pøeinstalování serverù. Deset milionù je nemocnice schopná zaplatit ze svıch zdrojù, Støedoèeskı kraj poskytne nemocnici na ztráty 30 milionù korun.

Themes
ICO