Czech Republic

Mladí Skotové šli na „jedno“, po spontánním tahu skončili na Ibize

Mìl to bıt minulou nedìli klidnı veèer, kdy se doma sejdou kamarádi „na jedno“. Dva devatenáctileté Skoty z Dundee však sužovala ponorková nemoc zpùsobená dlouhou izolací kvùli koronaviru, píše britskı server Daily Mail.

Proto se rozhodli spontánnì koupit jednosmìrné letenky za 150 liber (zhruba 4 500 korun) a o šest hodin pozdìji už pili koktejly v hotelu na Ibize.

Druhı den ráno si pøekvapení pøátelé Brada a Reece prohlíželi fotky a èetli zprávy o vydaøené dovolené. „Nemám páru, jak jsme se dostali k probírání dovolené, ale najednou jsme prostì hledali vıhodné letenky. V jednu chvíli jsme pili u mì doma, v tu další už na Ibize,“ popsal Reece Lornie.

Oba mladíky prı svezl kamarád na letištì v Edinburghu, odkud odletìli s mezipøistáním v Amsterdamu na španìlskı ostrov proslulı diskotékami a plážovımi bary. Ani jeden z teenagerù tam pøitom nikdy pøedtím nebyl, nikdy nebyli ani spoleènì na jakékoliv dovolené.

„Je to tu skvìlé, 34 stupòù, každı den chodíme na pláž. Už jsme tu utratili majlant, ale je to úžasnı pocit svobody po karanténì,“ øekl Lornie.

Ne všichni však zprávy o neèekané eskapádì pøijali v klidu. Pøítelkynì Brada Duffa se kvùli tomu s mladíkem rozešla, potvrdil jeho spoleèník. „Opustila ho, úplnì na nìj vylétla. Samozøejmì o tom nemìla ani tušení, vždy to ani my ne. A pak od nás v pondìlí ráno dostala fotku z Ibizy,“ vypovìdìl Lornie.

Lépe prı informaci zpracovali Lornieho rodièe, aèkoliv byli zprvu hodnì pøekvapení. „Mysleli si, že si dìlám srandu. Ale pak to vzali v pohodì,“ uvedl. Problémy podle svıch slov nemìl ani v práci. „Když jsem to oznámil šéfovi, øekl prostì: ‚žiješ jen jednou‘ a neøešil to,“ øekl mladík.

Užívání si u moøe však pøece jen muselo mladíkùm skonèit. „Návrat øešíme, do práce se už musíme vrátit. Bùhví, kdy to však bude,“ vyjádøil prozatímní nejistotu Lornie. Dvojice se chtìla vrátit už v úterı, ale kvùli noèní zábavì druhı den zaspali a let nestihli.

Mladíci uvedli, že letištì jsou po koronavirové pauze nadále poloprázdná. „Je to zvláštní, bylo tam mrtvo, málo lidí a obchody zavøené,“ uvedl Duff. Naopak prázdninovı ostrov opuštìnı nebyl. „Tam bylo živo dost na to, abychom si to užili. Mezi místními jsme jako turisté byli populární,“ dodal.

Football news:

Casillas announced his retirement
De Gea has found a double-the coach of Scottish Ross County. In his team, 19% of the players are called Ross – even all the goalkeepers
Ancelotti on the recipe for winning the Champions League: unconsciousness of actions, luck and courage
Werder searches for talent using machine learning and predicts injuries from DNA
Langle about the match with Napoli: We have a very small advantage
Elvin Kerimov: in 2012, Utkin calls: I Read your text on Showsport, since September 1, you are fired
Willian is impressed with Arteta's desire to sign him to Arsenal, but has not yet decided where he will go