Czech Republic

Moderna dokončila testy covidové vakcíny. Jako druhá žádá mimořádné nasazení

Vakcína Moderny by tak po látce spoleènosti Pfizer mohla bıt druhou, která obdrží povolení americkıch úøadù ještì letos. Pfizer podal žádost k americkému Úøadu pro kontrolu potravin a léèiv (FDA) pøed deseti dny. Nezávislí poradci mají FDA sdìlit svoje doporuèení ohlednì vakcíny Pfizeru 10. prosince, k vakcínì Moderny zasednou o tıden pozdìji.

„Domníváme se, že máme vakcínu, která má velmi vysokou úèinnost. Máme nyní data, která to dokazují,“ øekl vızkumnı øeditel firmy Tal Zaks. „Oèekáváme, že budeme hrát zásadní roli pøi obracení této pandemie k lepšímu,“ dodal.

Moderna chce kromì FDA požádat o mimoøádné povolení také Evropskou agenturu pro léèivé pøípravky (EMA), která už zaèala nìkterá data ohlednì její vakcíny analyzovat.

Dnes oznámenı údaj o úèinnosti je o ètyøi desetiny procenta nižší než hodnota, kterou firma uvedla v polovinì listopadu s odkazem na pøedbìžné vısledky. Podle Zakse se však jedná o statisticky nepodstatnı rozdíl.

Látka spoleènosti Moderna má oproti pøípravku Pfizeru vıhodu v tom, že nemusí bıt skladována v extrémnì nízkıch teplotách, a bude proto jednoduší ji distribuovat až k samotnım pacientùm. Svou úèinnost totiž neztrácí ani pøi teplotách, jež jsou v normálních domácích mrazácích.

Spoleènost testovala vakcínu na 30 000 lidí, pøièemž èásti z nich aplikovala pouze neúèinnou látku, takzvané placebo. Covidem-19 onemocnìlo za dobu testù celkem 196 osob, 185 z nich ve skupinì, jež dostala placebo, zbylıch 11 bylo mezi naoèkovanımi. U 30 lidí se rozvinula tìžká forma covidu-19, všichni však byli ze skupiny, která dostala neúèinnou látku. Vakcína má tedy stoprocentní úèinnost pøi pøedcházení tìžké formì onemocnìní, tvrdí spoleènost, což platí napøíè pohlavími a vìkovımi a etnickımi skupinami.

Ani koneèné vısledky pøitom neukázaly závažné vedlejší úèinky látky. Mezi nejèastìjší patøila únava, bolest v místì aplikace vakcíny, èi bolesti hlavy èi svalù. Všechny tyto efekty jsou však jen krátkodobé. Nìkterım lidem látka zpùsobila symptomy podobné chøipce, nijak je však neohrozila.

Moderna tvrdí, že by mohla mít do konce letošního roku v USA vyrobenıch 20 milionù dávek, což staèí na naoèkování deseti milionù lidí. Evropská komise minulı tıden schválila smlouvu s Modernou na nákup až 160 milionù dávek vakcíny.

14. listopadu 2020

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option