Czech Republic

Muž zneužil dívku v lesíku. Vyrušila ho žena, které se zdál podezřelý

„Do hledáèku kriminalistù se dostal potom, co vyšlo najevo, že poblíž harcovskıch vysokoškolskıch kolejí oslovil chlapce a dívku nezletilého vìku, aby je vlákal do své léèky,“ vylíèila policejní mluvèí Ivana Baláková.

Ukázalo se, že v nedìli 6. záøí podezøelı kolem sedmnácté hodiny na ulici oslovil malého chlapce, zda mu s nìèím pomùže, aniž by svoji prosbu blíž specifikoval. Hoch se ho ale bál a utekl. „Se svım zážitkem se pak svìøil kamarádùm a jednomu dospìlému muži, kterı nám událost ohlásil,“ uvedla mluvèí.

Mezitím podle ní podezøelı o hodinu pozdìji ve stejné lokalitì potkal u místního lesíka nezletilou dívku a pod smyšlenou záminkou ji vlákal dál do porostu. Z jeho spárù ji zachránila 41letá místní žena.

„Ta si všimla, že téhož dne postával na sídlišti a jeho vzezøení v ní vzbuzovalo nepøíjemnı pocit. Jakmile se pozdìji doslechla, že místního chlapce nìkdo obtìžoval, vzpomnìla si na muže a zaèala ho na sídlišti hledat. Tak došla až do nedalekého lesíka, kde podezøelého pøekvapila ve chvíli, kdy sexuálnì obtìžoval malou školaèku,“ uvedla Baláková.

Žena násilníka okøikla a on z místa èinu utekl. Dìvèátko potom doprovodila domù a zavolala na tísòovou linku 158.

„To, že se žena vydala podezøelého hledat, dívce velmi pomohlo. Byla totiž paralyzovaná strachem, a sama proto nebyla schopná mu jakkoli odporovat,“ vysvìtlila mluvèí.

Policisté muže ve støedu vypátrali a zadrželi a obvinili ho ze zloèinu pohlavního zneužití u dívky dokonaného, v pøípadì malého chlapce ve stadiu pokusu. Soud souhlasil se vzetím podezøelého do vazby, protože by v trestné èinnosti mohl pokraèovat.

„Protože se v posledních dnech mezi lidmi v Harcovì o tìchto pøípadech dost hovoøilo a rodièe se o bezpeènost svıch dìtí obávali, vìøíme, že je tato zpráva uklidní,“ uzavøela mluvèí.

Football news:

Metz forward Gyan is the best player in Ligue 1 in September. He is the leader of the goalscoring race
Miranchuk is able to play in almost any club in the world. Ex-midfielder Loko Drozdov about Atalanta newcomer
Bale on Tottenham start: I'm not completely ready yet. I'm trying to get in shape
Ex-Barca coach Sethien can take over at Palmeiras
Fonseca about 2:1 with young boys: Gave a break to some. Now Roma will focus on Milan
Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy