Czech Republic

Na hranicích s Německem na Pomezí stáli pendleři v dlouhých frontách. Čekali na testy

Bavorsko od nedìle pokládá ÈR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a naøídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Èechy na kompromisu a chce „jen“ dva testy na koronavirus týdnì.

Pendleøi a místní uvedli na facebooku, že na Pomezí, kde se pøechází do bavorského okresu Wunsiedel, jsou fronty na testy na covid, Nìmci tam testují pendlery dlouhodobì. Podle dobrovolných hasièù, kteøí tam pøivezli teplý èaj, tam byly i v sobotu stovky lidí. „Na Pomezí se tvoøily na nìmecké stranì fronty lidí, kteøí èekali na provedení antigenního testu,“ uvedla policejní mluvèí Karlovarského kraje Zuzana Týøová. Policisté dohlížejí na provoz a situaci na místì monitorují. Podle Týøové po 14:00 fronty pendlerù opadly.

V Chebu je ještì pøechod Svatý Køíž, pøes nìjž se pøejíždí do okresu Tirschenreuth, kde otevøou ve Waldsassenu testovací místo v pondìlí v 06:00. Karlovarský kraj se snaží, aby také na èeské stranì Pomezí bylo odbìrové místo. Tuto informaci zatím nemám, øekla Týøová.

„Kolony nikde nejsou,“ øekla policejní mluvèí za Plzeòský kraj Dagmar Brožová. Nápor vypukne v pondìlí. „Zamìøíme se na výkon služby a budeme reagovat podle vzniklé situace,“ uvedla. Možná testovací místa se budou teprve provìøovat. Už brzy ráno budou hlídky pøechody monitorovat.

Podle koordinátorky èesko-bavorské spolupráce Simony Fink ze Zemského úøadu v Regenu zahájí Bavorsko bezplatné rychlotesty pendlerù v pondìlí od 05:00 do 09:00 na nìmecké stranì pøechodu Železná Ruda v Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu. Okres Regen tak chce podpoøit pendlery i regionální firmy. V nejbližší dobì budou podle Fink následovat testovací místa na dalších pøechodech. Konkrétní pokyny od ministerstev zatím nepøišly.

„Doufám, že se další postup vyjasní bìhem pondìlí. Zatím nevím nic o tom, že by byly testovací stanice nìkde na hranicích,“ øekl Jan Prùha ze sdružení Pendleøi bez hranic, který hovoøí za pendlery v Plzeòského kraje. Nìmci budou uznávat antigenní testy.

Bavorsko podle šéfky Asociace pendlerù ÈR Zuzany Vintrové slíbilo proplácet dva testy týdnì. Pro ètyøsmìnný provoz jsou ale potøeba ètyøi testy týdnì, øekla. Podle ní panuje mezi pendlery velká nervozita. Asociace, ministerstva i vláda tlaèí na bavorskou vládu, aby poèet povinných testù pendlerù snížila. Premiéøi by spolu mìli znovu hovoøit v pondìlí. Podle Vintrové vinou tak èastých povinných testù, které jsou „logisticky neproveditelné“, zkolabuje èeské i nìmecké pøíhranièí. Èechù, kteøí jezdí dennì do Nìmecka za prací, je kolem 60 000. Pendleøi zvažují, že kvùli tak pøísným naøízením zaènou marodit.

Asociace èeká na pøesné znìní naøízení bavorské vlády ètvrtý den. Podle dosavadních diplomatických informací budou muset mít testy také pendleøi, kteøí už prodìlali covid, i oèkovaní Èeši.

Football news:

Former Liverpool striker Ian St John has died at the age of 82
Koeman on the situation with Bartomeu: It's bad for the image of the leopards. For me, he has always been an exceptional person
Fiorentina Kokorina hosts Roma from the European Cup zone. Any chance of success?
Bartomeu was released on bail. He used the right not to testify against himself
Pedri returned to training with Barca. It was expected that he will miss 2-3 weeks due to injury
A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire