Czech Republic

Na jihlavské radnici budou znovu povinné roušky, zvažuje se i MHD

Podle testù, které dosud absolvovali lidé z vedení mìsta i úøedníci, jsou všichni zdraví. Pozitivní test mìla pouze jedna pracovnice z komise pro obèanské záležitosti, která s magistrátem spolupracuje externì. Radnice nyní zjišuje, s kım se žena setkala, a preventivnì pøipravuje další testy. Hygienici teï èekají na vısledky dalších 70 testù.

„Od pondìlí bude povinné nošení roušek pøi vstupu na pracovištì našeho úøadu,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava). V pondìlí zasedne krizovı štáb mìsta a pøipraví další opatøení.

Z bezpeènostních dùvodù upravují provoz i Domov Støíbrné terasy nebo Alzheimer centrum. Od pátku platí zákaz návštìv v jihlavské nemocnici a v zaøízeních Integrovaného centra sociálních služeb, jehož zdravotnice mìly pozitivní testy. Jiøí Kos, øeditel sekce ochrany a podpory veøejného zdraví krajské hygienické stanice, uvedl, že situaci komplikuje fakt, že pozitivní testy vycházejí i lidem, kteøí nemìli žádné pøíznaky onemocnìní.

Pøípady podle Kose souvisí s ohniskem ve Vìtrném Jeníkovì na Jihlavsku, kde se nákaza covidem-19 potvrdila na konci minulého tıdne. Do ètvrtka tam testy prokázaly 15 nemocnıch.

V pátek se nemoc prokázala u tøí zdravotních sester jihlavskıch sociálních služeb. Testovat se budou desítky jejich klientù. Ve stejnı den se covid-19 potvrdil u sedmi dalších lidí. Testy na koronavirus musejí podle hygienikù podstoupit nìkteøí zamìstnanci jihlavské nemocnice kvùli hospitalizaci pacientky, u níž se prokázal covid-19.

Dva nakažení se potvrdili i v obci Opatov na Jihlavsku. Jak uvedl Èeskı rozhlas, v obci chtìli otevøít hasièskou zbrojnici, ale kvùli nákaze akci, kde èekali 500 až 700 lidí, pøesunuli na 15. srpen. Ve Vìtrném Jeníkovì je povinné nošení roušek, v pátek obec informovala, že tamní dìti se novì nemohou minimálnì do konce èervence úèastnit letních táborù.

Football news:

Manchester United are threatening to pull out of negotiations for Sancho if Borussia do not reduce the price from 120 million euros
Cesc about Casillas: You are a mirror to look into
Lone mascots are another symbol of the year
Casemiro: bale is the top 3 in the world at his best level. But we must admit that he is not in the best shape right now
Ferran Torres: Every player wants to be in the attacking team, and city are one of the most attacking teams in the world
Manchester City have announced the transfer of Ferran Torres from Valencia
German Count Zeppelin, heated underpants and Herbert Chapman. The final that started the great Arsenal of the 1930s