Czech Republic

Na národní ocenění Česká hlava dostal doporučení imunolog Václav Hořejší

Baran øekl, že Hoøejší je osobností, která patøí k vìdecké špièce. „Je to jeden z nejcitovanìjších èeskıch vìdcù. Vynikající badatel se skvìlou povìstí v zahranièí v oblasti molekulární imunologie,“ podotkl Baran.

Pøipomnìl, že sedmdesátiletı vìdec a nìkdejší dlouholetı øeditel Ústavu molekulární genetiky (ÚMG) Akademie vìd ÈR, pùsobil na domácích i zahranièích institucí, vèetnì Harvardu. Dodal, že je èlenem Uèené spoleènosti Èeské republiky a v souèasnosti pracuje jak v ÚMG, tak na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy.

Ceny Èeská hlava se udìlují od roku 2002. Loòskım laureátem byl egyptolog Miroslav Bárta, v minulosti je získali napøíklad chemik Antonín Holı, lékaø Pavel Klener, kterı se zasloužil o zavedení chemoterapie do léèby zhoubnıch nádorù, nebo zakladatel dìtské onkologie Josef Kouteckı. K dalším laureátùm patøí rostlinnı genetik Jaroslav Doležel èi odborník na støedovìkou duchovní kulturu Petr Sommer. S ocenìním se pojí èástka jeden milion korun.

Football news:

With Lukaku, it is useless to play in a power struggle. Shakhtar defender Bondar on the Inter forward
Ivanov will serve the match OF AZ-Rijeka in the Europa League. Rotor appealed his refereeing in the game with Loko
Gasperini on Ajax: it's not easy for everyone Against them. Atalanta made a great comeback
Real Madrid came away from defeat for the 8th time in a Champions League match, losing by 2 goals. The club has updated its record
Felix on red Bull's double: I enjoy playing in the Champions League the Most
Casemiro about 2:2 with Gladbach: The opponent entered the Real Madrid penalty area twice and scored twice. This is football
Guilherme about 1:2 with Bayern: Loko again showed that he can play against any opponent