Czech Republic

Na Staroměstském náměstí v Praze se rozsvítil vánoční strom, akce byla původně naplánovaná na neděli

Na pátek byla naplánována generální zkouška a definitivnì se strom mìl rozsvítit v noci na nedìli. Jak však  sdìlil radní Jan Chabr (TOP 09), zástupci vedení mìsta se nakonec pøi zkoušce spontánnì rozhodli, že již nebudou kazit vánoèní atmosféru a svìtla nechají zapnutá.

Podobu nasvícení magistrát zvolil na základì ankety na sociálních sítích, ozdoby v národních barvách mají pøipomenout i letošní 100. vıroèí vzniku státních symbolù. Smrk o vıšce 17,5 metru zdobí šest kilometrù svìtelnıch øetìzù, nìkolik set vánoèních koulí v modré, bílé a èervené barvì a ètyøicet svìtelnıch hvìzd. Na vrcholu je tøímetrová špice.

Strom pracovnici mìstské firmy Technologie hlavního mìsta Prahy zdobili od úterı ráno do pátku, v noci na úterı byl pøivezen ze støedoèeského Kamenného Pøívozu. Mìsto ho za 10 000 korun získalo od majitele tamní chaty, pokácen byl v nedìli.

Po odstrojení na zaèátku ledna magistrát vìtve stejnì jako v minulıch letech vìnuje trojské zoo pro zvíøata. Døevo pak využijí žáci oboru truhláø støední školy na Jarovì, kteøí z nìj vyrobí nábytek do nìkterého z pražskıch sociálních zaøízení.

Druhı menší strom ještì vedení mìsta nechá umístit na Mariánském námìstí pøed budovu magistrátu. V nedìli se do oslav prvního adventního víkendu zapojí také dopravní podnik, kterı v 16:45 z vozovny ve Støešovicích vypraví tøi speciálnì nazdobené vánoèní tramvaje - jeden model Škoda 15T, historickou T3 a také tzv. mazací tramvaj. 

S vánoèními svìtly vyjede také retrobus Karosa Citelis. Rozsvícení i následnou jízdu Prahou bude dopravní podnik pøenášet on-line. Na svìtly a vánoèními polepy vyzdobená vozidla pak bude možné až do Tøí králù narazit i v bìžném provozu.

Oslavy Vánoc jinak budou letos s ohledem na epidemii koronaviru v metropoli omezené. Kromì zrušení slavnostního rozsvìcení stromku a dalšího programu letos magistrát neplánuje ani vánoèní trhy, které se tradiènì konají na Staromìstském a Václavském námìstí a námìstí Republiky. 

Pokud by to situace umožnila, Praha podle vyjádøení magistrátu zajistí alespoò umístìní nìkolika stánkù s obèerstvením. Menší trhy v mìstskıch èástech se zøejmì v nìjaké podobì konat budou.

Football news:

Lampard on 8th place Chelsea: I can handle the pressure
Wegorst-the first in the history of Wolfsburg to score 12 goals in the 1st round of the Bundesliga. He is in the top 3 of the goalscoring race
Bounou is the second goalkeeper of Sevilla after Palop, who blocked 2 + penalties in the La Liga season
Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea