Czech Republic

Na středních a vysokých školách v Praze se bude učit na dálku. Město na mapě rizika zčervená

Praha spolu s hygieniky tento tıden rozhodla o nošení roušek i pøi vyuèování. Ministerstvo zdravotnictví je následnì od pátku zavedlo pro celou zemi. V metropoli je nemocí covid-19 postiženo podle ètvrteèního vyjádøení øeditelky pražské hygieny Zdeòky Jágrové 29 škol a pozitivních je dohromady na tøi desítky dìtí a uèitelù.

„Praha bude na semaforu èervená. Dohodli jsme se s hygieniky, že v prùbìhu pøíštího tıdne zavedeme distanèní vıuku ve všech pražskıch støedních a vysokıch školách. Když jsem to navrhoval na zaèátku tıdne, nebyla na tom bohužel ještì shoda,“ uvedl Høib.

Praha je epidemií nejhùøe postiženım regionem v Èesku. Vedení mìsta proto mimo jiné chystá tøi nová odbìrová místa pro testování na koronavirus. Budou v první a šesté mìstské èásti. Praha se potıká s nedostateènou kapacitou odbìrovıch míst, nyní èiní 6600 odbìrù dennì. Po pøestávce se v záøí rovnìž zaèala scházet bezpeènostní rada. Nyní jedná zhruba v dvoutıdenních odstupech.

Nemoc se ale rychle šíøí i v dalších regionech. Ministerstvo zdravotnictví proto naøídilo od pátku nosit roušky ve školách, s vıjimkou prvního stupnì základních škol, i pøi vıuce ve tøídách. Vıjimkou je tìlocvik, zpìv nebo hra na dechové nástroje. Všechny restaurace a bary musí bıt od soboty uzavøeny mezi pùlnocí a šestou hodinou ranní.

Football news:

Sports Director of Khimki about 2:0 with Rostov: We proved that we are a team and can win on the road
Jaka defeated Arsenal and Leicester did not create anything except the goal. We will try to take points from Manchester United
Pirlo about 1:1 with Verona: Juve do not need a slap in the face to Wake up and play intensely
Everton and Liverpool in the top 2 at the end of the round in the Premier League for the first time in 27 years
Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A