Czech Republic

Nad covidem nevyhrajeme 100:0. Pohyb je ale lék, říká profesor Kolář

Jeden z nejuznávanìjších odborníkù na pohybovou medicínu v zemi pøiznává, že se v covidové dobì vyhıbal rozhovorùm a rùznım vyjádøením. Ve zmatenıch èasech nechtìl rozdmıchávat ještì víc pochyb a nejistoty.

V pátek se ale Koláø usadil pøed nìkolik vybranıch žurnalistù. Jako pøedseda Lékaøské komise Èeského olympijského vıboru upozoròoval na vážná nebezpeèí, která hrozí v pøípadì, že dál zùstane zakázaná tìlesná vıchova na školách a obecnì sport dìtí.

Kromì dlouhodobıch dopadù koronaviru hovoøil i o covidové panice, extrémních názorech, pøístupu vládních špièek, ale i rozdìlení spoleènosti.

„Nechci vytváøet senzace nebo další dìlení,“ zahájil Koláø obšírnì své povídání ve vlastním pražském Centru pohybové medicíny.

A pokraèoval: „Situaci beru jako velmi vážnou z hlediska virové nákazy. Covid je ale i psychosociální patogen. Pøi restrikcích si musíme uvìdomit, že nám nemùže jít jen o bezprostøední dopad, kterı se tıká 14 dnù. Jde i o dopad na zdraví èlovìka. Musíme zohledòovat i další oblasti jako psychosociální, duševní nebo ekonomickou.“

O èem všem respektovanı fyzioterapeut mluvil?

O nepovoleném tìlocviku a sportu pro dìti: „Vleklá opatøení mají zcela mimoøádnı dopad na vzdìlanost a sociální, pracovní a pohybové návyky u dìtí pøedevším v prvních roènících základních škol. Škola není jen fabrika na znalosti, ale slouží k socializaci a osvojení lidskıch schopností. Online vıukou nemùžeme tìlocvik a pohyb nahradit.“

Levell Sanders na tréninku dìèínskıch minižaèek.

„Sami poznáte, když na mìsíc onemocníte. Odejde vám kondice, základní stereotypy a návyky. U dìtí se to dìje obzvl᚝. V mládí pìstuje sport urèité návyky - emoèní, neurohumorální, metabolické nebo imunitní. V dospìlosti je už nikdy na takovou úroveò nedostanete. Pohyb vytváøí prostøednictvím endorfinù urèitou radost, která se u dìtí fixuje. Když jim nìkdo pozdìji øekne o krásném pohybu, neví, o èem se hovoøí.“

O srovnávání covidu s chøipkou: „Srovnáváním vlastnì chøipku trošku urážíme. I ta je závažné onemocnìní, na které u nás roènì umírá skoro dva tisíce lidí, což není malé èíslo. Na svìtì to je nìkolik desítek tisíc mrtvıch. Je tøeba si uvìdomit, že jakékoliv infekèní onemocnìní je vážné.“

O porovnávání s dalšími chorobami: „Na covid zemøe urèitı poèet lidí, ale je potøeba zvážit i jiná onemocnìní. Na nádorová zemøe roènì 28 tisíc lidí, na kardiovaskulární 48 tisíc. Roste nám generace, která nebude mít z hlediska pohybovıch návykù prevenci. Dá se pøedpokládat, že se v budoucnu bude navyšovat poèet zemøelıch z pohledu kardiovaskulárních nebo metabolickıch pøíèin. To bude nutné pøipoèítat ke covidu. Je to takové trade off, nìco za nìco. Nemùžeme vyhrát 100:0.“

O vıznamu pohybu pro dìti: „Dìti už v jarním období v prùmìru pøibraly dvì kila. Aktuální èísla teï nemám, ale podívejme se, kdo dneska není schopen se vypoøádat s covidem. V rizikovıch faktorech je obezita, sekundárnì s ní souvisí cukrovka druhého typu, která je poruchou metabolického syndromu, a další onemocnìní. Pohyb je ochrannı faktor. Když si to teï neuvìdomíme, pozdìji to bude vidìt.“

„Další faktor je ten, že nás teï nechrání jen rouška. Roušku tvoøí i hlen ve vašem tìle, sliznice je branou pro vir. Když má hlen dobrou obranyschopnost, neonemocníte nebo nálož viru bude minimální. Sportem a pohybem si trénujete hlen. Pohyb je lék, kterı je potøeba brát. To se celkovì z medicíny trochu vytrácí.“

O zrušení restrikcí pro sportující mládež: „Myslím, že tìlocvik by mohl bıt i venku. Dá se to vyøešit rychlejší procházkou. Pøedevším jde o to, že se nemùže tìlocvik plošnì zrušit. Jsem proti plošnému uzavøení. Nevím, proè by se nemohlo jít na tenis. U restrikcí pro dìti do 12 let musíme navíc mít jednoznaèné dùvody. Chtìl bych slyšet protiargumenty, zda budou stejnì závažné jako dopady. Vùbec se nezabıváme sekundaritou.“

„Celá restriktivní opatøení a chování státu vùèi onemocnìní by nemìlo bıt pouze odpovìdností epidemiologù. Vždy to musí bıt holistickı (celistvı) pohled. V medicínì to je víceoborovı pøístup, do nìhož vstupuje geriatr nebo další lidé, kteøí se zabıvají problematikou dopadù restrikcí pohybovıch aktivit. To je naše téma, proto jsme se k tomu jako lékaøská komise vyjádøili.“

O lenosti a poèítaèích: „Vlastnì by nebyl takovı problém zùstat mìsíc bez sportu, by návrat k pohybu je ze zaèátku nepøíjemnı. Daleko horší je, že si bez pohybu vytváøíte jiné pozitivní návyky k poèítaèi nebo televizi. U poèítaèe enormnì zapojujete mozkovou kùru. Mozek potøebuje cukr, což znamená, že se tøeba chcete napít coly.“

„U poèítaèovıch her vzniká stejnı stres jako pøi bìhu nebo jiné psychické zátìži. Stres vyvolává stejnou hormonální aktivitu, produkuje se vám adrenalin, noradrenalin, aktivuje se sympatikus. Evoluènì je zpùsobeno, že vysypané hormony potøebujete dostat do pohybové aktivity, ale to se nedìje. Vy jen sedíte a navíc to doplòujete sladkımi nápoji.“

O dalším zatížení zdravotního systému: „Dnes máme 66 procent lidí, kteøí mají nadváhu. Ètyøicet procent lidí zase nemá pohybovou aktivitu nad rámec toho, že si zajdou do krámu nebo dojedou do zamìstnání. Nejsem si jist, zda to øeknu úplnì pøesnì, ale meziroèní pøírùstek pacientù s cukrovkou druhého typu jsou dvì procenta. To jsou enormní èísla. Tøicet procent lidí má metabolickı syndrom, aèkoli deset z nich vzniklo geneticky. Zbytek ho ale má proto, že se nehıbe a nemá správné stravovací návyky. To je a bude zátìž pro zdravotní systém.“

O extrémních pohledech na covid: „Covid nepodceòuju. Respektuju ho a dodržuju opatøení. Existuje strana, která je popírá. Je ale potøeba øíct, že stejnì závažné je i vytváøení pøehnaného strachu. V tomhle pøípadì bych jmenoval pana profesora Flegra, kterı tøeba øekl: „Nevím, jestli bude nìkdo slavit Vánoce, když bude vidìt, že dennì umírají tisíce lidí.“ Nebo: „Budou pøijíždìt chladírenské vozy, které budou odvážet k pozdìjšímu pohøbení tisíce mrtvıch.“

„Èlovìk by mìl bıt odpovìdnı za to, co pronese. Jsem dennì v kontaktu se seniory, pacienty nebo i vlastními rodièi. Vím, jakı dopad taková slova mají pro tuto generaci. On dìlá na dinosaurech a na evoluèní biologii, nemusí si svoji èinnost ovìøovat v praxi. Doporuèoval bych mu, aby se seznámil s pojmem nocebo, co vše má dopad na biologické procesy a lidskou psychiku.“

O vzniku paniky: „O tomhle vedeme dlouho debatu a neumím úplnì odpovìdìt. Tahle nemoc dostala urèitou prioritu, dostala se na èervenı koberec a nevíme, jak z nìj vystoupit. Dennì se dozvídáme, kolik je nakaženıch, ale ne nemocnıch. Za druhé vedle nakaženıch, nemocnıch a nemocnıch s tìžkım prùbìhem by mìlo i zaznít, kolik lidí umírá na rakovinu i jiná onemocnìní.“

O vlastním zapojení do veøejné diskuze: „Vše se rozdìluje èernobíle, což je nebezpeèné. Je to i jeden z dùvodù, proè jsem moc nevystupoval, abych lidi nemátl ještì víc. Teï ale cítím závažnost, aby si vláda, ale i všichni ostatní neuvìdomovali pouze krátkodobé dopady.“

„Ze zaèátku jsem napsal pár èlánkù, za kterımi si stojím. Jsou potøeba selektivní a individualizovaná opatøení, na kterıch se má logisticky a dlouhodobì pracovat. Nesmí bıt plošná.“

Mladí fotbalisté ZŠ Klegova, kde sídlí MFK Vítkovice, se radují z postupu do...

O ministrech zdravotnictví: „Zdá se mi, že pan ministr Blatnı má rozumnı názor, protože je pediatr. Zdá se mi rozumnìjší než pan Prymula, kterı je epidemiolog.“

„Vím, že i já dìlám urèitá politická rozhodnutí. Uvìdomuju si, že mám zodpovìdnost za kliniku i jako prodìkan (2. lékaøské fakulty UK). Snažím se ale nemluvit o vìcech, které bych si nedokázal pøedstavit.“

O blížící se lyžaøské sezonì: „Nemám potøebná data. Napadá mì, že se mùže objevit psychologickı problém, že onemocnìní pøivezli lyžaøi z Itálie. Chtìlo by to vìtší analızu, ale na horách existuje vìtší pøedpoklad a vıhodnìjší prostøedí pro vir a jeho pøenositelnost. Zase si ale opìt musíme øíct, jaké je riziko a jaké dopady.“

O doporuèeních pro jednotlivce: „Situace je vážná, ale není nutné strašit. Zvládne se to. Je potøeba se chránit, respektovat 3R, ale také se nezavøít v obavách doma. V rámci možností to platí i pro seniory, pokud se budou chránit. Je rozdíl mít respirátor, nebo roušku.“

„Už moje døívìjší poselství bylo, že bychom mìli vytipovat rizikové skupiny, jako to uèinili tøeba v Singapuru. Nemám na mysli osoby ve vìku 65+. Vidíme v LDN, že i osmdesátiletí pacienti dovedou covid pøekonat. Ano, procento ohrožení je vyšší, ale pøi vèasném zásahu je to i u tìchto lidí øešitelné. Jednoduchı a komplikovanı stav dìlí dva dny. Když se nedostanete do nemocnice vèas, je tìžké nemoc zachytit. Dnes a dennì vidím, jak mi na oddìlení v Motole pøicházejí pacienti z covidové jednotky. I mí kamarádi si prošli závažnımi stavy. Vím, jak probíhá vıvoj. Není to jen otázka zdraví, ale i nevèasného øešení, záchytu a léèby. To byl podle mì jarní problém Itálie, kde nebyla zkušenost s intenzivní léèbou.“

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017