Czech Republic

Nárůst nových případů je následkem ohniska v OKD, řekl epidemiolog. Pro vývoj v Česku to není významné

V pondìlí pøibylo 111 novıch pøípadù, laboratoøe provedly 7349 testù. Aktuálnì je v Èesku 2653 nakaženıch. S covidem-19 zemøelo v zemi 299 lidí, vyléèenıch je 5642. Vyplıvá to z údajù ministerstva zdravotnictví k úterním 09:00.

„Vzhledem k tomu, že je to následkem zejména jednoho vıznamného ohniska nákazy v OKD ve Slezsku, kde se to vyskytuje hlavnì u nerizikové èásti populace, není z hlediska epidemiologické situace v celé ÈR tato vìc zatím vıznamná,“ uvedl Maïar. Rizikovou èástí populace jsou senioøi nebo chronicky nemocní.

Krajská hygienická stanice v Ostravì uvedla, že testy na nákazu novım koronavirem prokázaly jeho vıskyt zatím u 82 zamìstnancù spoleènosti OKD a šesti jejich pøíbuznıch. Všichni zamìstnanci pracují v Dole Darkov na Karvinsku. Hygienici mají zatím vısledky zhruba 600 vzorkù, které pracovníkùm dolu odebrali, dalších asi 300 testù kolem poledne ještì nebylo vyhodnocenıch.

Epidemiologové po uvolòování opatøení z 11. kvìtna oèekávali, že denní nárùst novıch pøípadù mùže vzrùst nad sto. Maïar už døíve øekl, že kdyby trend pokraèoval, pøibyly by nákazy mimo známá ohniska a stoupl procentuální nárùst, byl to to dùvod ke zvážení, zda s další vlnou rozvolnìní 25. kvìtna postupovat opatrnìji.

Celkem se od zaèátku epidemie v Èesku nakazilo 8594 lidí. Nejvíce potvrzenıch pøípadù je v Praze, a to 1983. Více než 1000 nakaženıch hlásí rovnìž Moravskoslezskı a Støedoèeskı kraj. V hlavním mìstì je i nejvìtší podíl pøípadù nákazy na poèet obyvatel. Na 100 tisíc obyvatel Prahy pøipadá více než 152 nakaženıch.

U vìtšiny nakaženıch má nemoc mírnı prùbìh. K úternímu ránu bylo hospitalizováno 169 lidí s covidem-19, z toho 33 jich bylo v tìžkém stavu.

Football news:

Manchester City players have congratulated Liverpool on the championship corridor. The empty stadium looked sluggish
De Bruyne broke the personal record for goals in a season in the championship – 11 goals
Atalanta captain Gomez is the first Serie A player in the twenty-first century to give 15 assists in a season
Manchester City arranged a championship corridor for Liverpool
Mohamed Salah: I hope to stay in Liverpool for a long time
La Liga President: Many try to justify failures on the field by talking about rest and schedule
Rivaldo on Griezmann: I Don't understand why the world champion and multi-million dollar transfer only comes out at the last minute