Czech Republic

Nemá cenu vracet žáky do škol, pokud by se pak měly zase zavřít, míní Plaga

„Samozøejmì musí bıt návrat bezpeènı a každı z nás si pøeje, aby to byl návrat již trvalı. Aby podmínky byly takové, že ve školách žáci již na prezenèní vıuce mohou vydržet,“ uvedl Plaga. „Já si to dovedu pøedstavit ve stupni pìt u malotøídek, kde se bavíme o poètu do 75 žákù,“ dodal.

Plaga však hodlá respektovat ministerstvo zdravotnictví, na jehož rozhodnutí bude záležet. „Dnešek nebo 1. únor pro mì není žádné datum, kdy by mìlo bıt po epidemii, to znamená, není to ani žádné datum, které by mìlo bıt klíèové pro školství,“ prohlásil ve støedu.

Od 1. února by mìly platit úpravy v protiepidemickém systému PES, s nimiž ve støedu veèer seznámí vládu ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO). Minulı tıden uvedl, že v pátém stupni pozmìnìného systému by mohla bıt povolena prezenèní vıuka pro malotøídky, devááky a poslední roèníky støedních škol.

Nyní jsou otevøené jen mateøské a speciální školy a první a druhé tøídy škol základních. Zvažoval se i možnı návrat zbytku prvního stupnì. Blatnı pøedpokládá, že zhruba v polovinì bøezna pøijde s další aktualizací opatøení.

Plaga také myslí, že by se v únoru mohlo do škol vrátit víc žákù, pokud by se ve školství zaèaly využívat takzvané kloktací testy na covid-19. Vìøí, že se ministerstvu zdravotnictví v únoru podaøí zajistit plošnìjší model pravidelného testování ve školách.

Vše podle nìj ale bude záležet na tom, jak se podaøí vyøešit logistiku. Poukázal na to, že v každém roèníku je pøibližnì sto tisíc dìtí, støedních škol je kolem 1 200 a základních škol zhruba 4 200. Tøeba v pøípadì støedních škol, jejichž zøizovateli jsou vìtšinou kraje, by podle nìj na zajištìní testování ve školách mìla spolupracovat územní samospráva s centrálními složkami státu a pøípadnì Ústøedním krizovım štábem.

22. ledna 2021

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17