Czech Republic

Novým olomouckým hejtmanem je Josef Suchánek. Kraj povede koalice Pirátů, STAN, Spojenců a ODS

„Hodláme vykonávat správu Olomouckého kraje férovì a transparentnì, rozvíjet všechny oblasti Olomouckého kraje a zlepšovat životní podmínky všech jeho obyvatel. Klíèová rozhodnutí hodláme v radì pøijímat konsensuálnì a pøispívat tím ke zvyšování politické kultury v naší zemi,“ uvedl Suchánek, podle kterého budou do rozhodovacích procesù zapojeni i opozièní zastupitelé.

Nové vedení hejtmanství se podle Suchánka bude muset vypoøádat s nepøíznivımi dopady pandemie koronaviru na hospodaøení Olomouckého kraje. Záøijové odhady hovoøily až o 900milionovém propadu letošních pøíjmù kraje.

Prvním námìstkem hejtmana byl dnes zvolen Ivo Slavotínek (Spojenci-Koalice pro Olomouckı kraj) a druhım Dalibor Horák (ODS). Na zbıvající dva posty námìstkù byli zvoleni Jan Šafaøík (Spojenci-Koalice pro Olomouckı kraj) a Michal Zácha (ODS).

Krajské zastupitelstvo v pátek kvùli pandemii koronaviru jedná v sále olomouckého magistrátu za pøísnıch hygienickıch podmínek. Èást zastupitelù se jednání úèastní na dálku pomocí internetového videopøenosu. Ze svıch domovù se prostøednictvím videokonference jednání úèastní i Suchánek a Okleštìk, kteøí minulı tıden oznámili pozitivní testy na koronavirus.

Koalice Pirátù a STAN podle uzavøené koalièní smlouvy obsadí v jedenáctièlenné krajské radì stejnì jako Spojenci - Koalice pro Olomouckı ètyøi køesla. Na ODS pøipadnou tøi místa.

V pøedchozích ètyøech letech v Olomouckém kraji vládlo vítìzné hnutí ANO spoleènì s ÈSSD a ODS. ÈSSD se letos do zastupitelstva nedostala.

Football news:

Liverpool and Porto broke into the Champions League play-offs - there are already 8 teams. Which ones? And who is about to be added to them?
Now Liverpool are also without Alisson. The group was won by his 22-year-old substitute with 0 minutes in the Premier League and the Champions League
Diego Simeone: In three games where there were draws, we deserved more
Conte on victory over Gladbach: We beat the group leader and are still alive
Klopp on the victory over Ajax: One of the most important matches of the Champions League in my time at Liverpool
Llorente on the draw with Bayern: we Feel anger and rage. A last-minute penalty leaves a bad taste
Jordan Henderson: aware of Liverpool's injury problems, but there is a sense of unity in the dressing room