logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

O odchodu Harryho a Meghan z funkcí promluví v Rozstřelu protokolář Forejt

„Máme v úmyslu vzdát se role ‚pøedních‘ èlenù královské rodiny a pracovat, abychom se stali finanènì nezávislımi, zatímco budeme nadále plnì podporovat Její Velièenstvo královnu,“ uvedl princ Harry se svou ženou Meghan minulou støedu v prohlášení.

Své povinnosti ke královnì pár stále hodlá ctít, svùj èas však chce rozdìlit mezi Spojené království a USA, odkud Meghan pochází.

Prohlášení v pondìlí øešila královna Alžbìta II. se svım synem princem Charlesem a vnuky Williamem a Harrym. Po schùzce vydala prohlášení, podle nìhož rozumí touze páru po finanèní nezávislosti, byla by však radši, kdyby neodcházeli.

Rozhodnutí vyvolalo pøedevším ve Spojeném království øadu emocí. „Prohlášení je závažné v nìkolika bodech. Nejde jen o odstoupení z veøejnıch rolí, ale hlavnì o jejich pøedstavy o dalším životì,“ komentoval døíve pro iDNES.cz rozhodnutí Jindøich Forejt. Více k tématu øekne v poøadu Rozstøel, ve støedu od 12:30 hodin.

Je v poøádku, že se Harry a Meghan chtìjí alespoò èásteènì vyvázat z královskıch povinností?

Themes
ICO