Czech Republic

O polovinu chudší milionáři? Na platy nám nesahejte, varují hráči NHL

Pøestože se v létì hráèská asociace NHLPA narychlo dohodla s NHL na nové šestileté kolektivní smlouvì, krátce po jejím zpeèetìní majitelé klubù velmi rychle pochopili, že se bez hokeje v televizi, prezentace reklamy na stadionech a pøíjmù od fanouškù ocitnou ve složitém období podobnì jako na jaøe a v létì hokejová Evropa.

Hráèi se v novém ujednání s ligou sice vzdali deseti procent ze svıch souèasnıch platù a kıvli na navıšení odvodù na pìtinu èástky ze své mzdy ve prospìch záchranného rezervního fondu. Hráèùm bylo slíbeno, že se jim souèasná obì navrátí do roku 2022 ve splátkovém kalendáøi.

Podle složitìjšího vıpoètu koeficientu se aktuální pøíjem hráèe NHL smrskl na 72 procent roèního vıdìlku pøed zdanìním.

Bude z McDavida chuïas?

Liga usoudila, že je to poøád málo, a žádá po NHLPA revizi kolektivní smlouvy. Teï navrhuje, aby hráèi v zájmu budoucího finanèního zdraví soutìže udìlali ústupek a souhlasili se snížením platù až na 26 %, do fondu by mìli naopak pøispívat 25 %. V takovém pøípadì by jejich koneèná mzda sjela až na 55,5 % z nynìjších smluv. A to po dobu trvání dohody s pøedstaviteli soutìže.

Connor McDavid z Edmontonu oslavuje svou trefu v zápase s Philadelphií.

Connor McDavid z Edmontonu je nejlépe placenım hráèem NHL.

Ilustrujme si dopady návrhu na konkrétním pøíkladu. Nejlepší hráè svìta Connor McDavid má podle pùvodního kontraktu v pøíští sezonì pobírat 12,5 milionu dolarù. 

Pokud by nakonec hráèi s ambiciózním ligovım konceptem souhlasili, zbylo by mu po srážkách ještì pøed zdanìním zaokrouhlenì 6,9 milionù. 

A tak by se z hvìzdy rázem stal o trochu chudším milionáøem. Ne všem na bankovní konto pøichází tak závratné sumy. Nejhùøe jsou na tom borci s pùvodní minimální mzdou 700 tisíc dolarù.

Hráèi jsou rozzuøení a pohrozili, že pokud se handrkování o miliony nevyøeší, NHL nezaène ani 1. ledna. V napìtí je i liga, která si zatím odklad nepøipouští, ale uvažuje o nìm. „Ta smlouva je nìco víc než jen papír, na kterém jsme se dohodli pøed pìti mìsíci. Uzavøeli jsme obchod na šest let. Proè to máme znovu zmìnit?“ parafrázují reportéøi ESPN fragmenty konferenèního hovoru nejmenovanıch hráèù NHL. 

„Právì jsme podepsali novou kolektivní smlouvu a už v této dohodì jsme považovali tuto sezonu za netypickou. A teï se to snaží zvrátit a zmìnit. Je to blbost. Kdybychom takhle pøišli za nimi, že chceme zmìnit podmínky, poslali by nás do háje,“ øekl hráè, jenž je v úzkém kontaktu s šéfem NHLPA Donaldem Fehrem. 

„Možná nikoho nepøekvapí, že liga to interpretuje jedním zpùsobem a hráèi jinım. Ale slova jsou dùležitá a to, zda obì strany mohou dospìt k urèitému spoleènému základu, bude diktovat, zda zaène sezona 2020-21 a kolik se v ní odehraje,“ pøidal zamyšlení reportér listu The Hockey News Ken Campbell. 

Jistota pøedevším

Aèkoliv spolu hráèi v nìkterıch otázkách nesouhlasí, tentokrát se vıjimeènì pro jedinı cíl spojili a žádají jediné: Nesahejte nám na peníze! Proto reálnì hrozí situace, že se vzbouøí a plán NHL zaèít novou sezonu 1. ledna rozdrtí na prach.

Gary Bettman

Gary Bettman

Pochopit lze obì strany sporu. Kluboví majitelé si chtìjí bıt jistí, že utáhnou vysoké náklady na hráèské vıplaty i v pøípadì krizového období pøi absolutním vıpadku pøíjmù ze vstupného a televizních práv. A také chtìjí jasnì vìdìt, že hokejisté nepøekroèí 50 procent ligovıch pøíjmù, což se nejspíš i vinou zkrácené sezony mùže stát.

Hráèi na druhé stranì potøebují mít jistotu, že jim slíbené peníze budou chodit na bankovní úèet tak, jak si na to potøásli s manažery rukou. Nic z vıše øeèeného zatím není dohodnuté, aèkoliv vıkonnı øeditel NHLPA Donald Fehr a komisionáø NHL Gary Bettman intenzivnì jednají.

Liga a majitelé budou v pøípadì táhnoucího se sporu velmi obezøetní s použitím slova vıluka. Už proto, že by mohl nastat velmi zvláštní precedent, jakı NHL nezažila.

„V Kanadì je obecnì hrozba vıluky bìhem trvání kolektivní smlouvy zakázána zákonem a pøináší pøísné tresty. Bez ohledu na to, zda je v ujednání zakotvená,“ øekl Kenu Campbellovi v rozhovoru ottawskı právník Wassim Garzouzi.

„Pro ligu je zcela jiné øíkat, že nebude pokraèovat, dokud nezíská další ústupky od hráèù. V tomto pøípadì liga hrozí pozastavením sezony, aby donutila hráèe souhlasit se zmìnami. Toto je samotná definice vıluky a liga se potenciálnì vystavuje odpovìdnosti,“ podotıká.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017