Czech Republic

Obavy se naplnily. Po návratu na nás učitelé navalili testy, říká student

„Návrat maturantù probìhl v poøádku, školy jsou pøipravené na pøíchod všech žákù, nechybí ani desinfekce,“ øíká Tobiáš Tiele z maturitního roèníku na Gymnáziu Karla Sladkovského v Praze tøi dny poté, co se studenti závìreènıch roèníkù støedních škol mohli vrátit do tøíd.

Ve formì distanèní vıuky zùstávají pouze odborné semináøe, kam chodí najednou studenti z více tøíd. Tomu školy pøizpùsobily rozvrhy. Vıuka semináøù tak nadále zùstává v online podobì.

Vedení škol však vìtšinou upravila rozvrh tak, aby se studenti mohli s dostateènou èasovou rezervou pøesunout z domova do tøíd. „U nás se stalo jedinì to, že jedna spolužaèka mìla na hodinu pøi pøesunu asi pìtiminutové zpoždìní, ale ona bydlí za Prahou, takže by to mìla škola tolerovat.“

Obavy z testù se naplnily

Na jednu stranu znamená pro studenty návrat do školy úlevu, zvláštì pro maturanty, kteøí se musejí intenzivnì pøipravovat na maturitu nebo na pøijímací zkoušky na vysoké školy. „Na druhou stranu ale máme obavu z toho, že se na nás navalí velké množství testù, které se mìly psát bìhem dvou mìsícù, kdy jsme byli doma.“

„A ta obava se bohužel naplòuje. Pøíští tıden maturanty èeká veliké množství testù a øada z nás je z toho ve zbyteèném stresu. Tenhle tıden nám uèitelé dali ještì prostor k tomu, abychom si látku zopakovali, ale pøíští tıden to pøijde.“

Uèitelé si zøejmì chtìjí doplnit chybìjící klasifikaci. Podle Tieleho chtìjí bıt shovívaví a snaží se testy rozdìlit do nìkolika èástí. „To abychom se mohli uèit na konkrétní celek a nemuseli jsme hned zvládnout celou látku, která je obtížná na nauèení.“

Škola nám chybìla

„Bìhem pandemie bych byl samozøejmì radìji ve škole,“ øíká Tobiáš Tiele. „Ale epidemiologickou situaci chápeme. Než abychom nakazili uèitele, spolužáky nebo rodinu, tak asi bylo lepší zùstat doma. Ale prostøedí tøídy s uèiteli a spolužáky dává škole lidštìjší charakter. Nevytváøí se mezera mezi mnou a kantorem, kterou tvoøí internet.“

Jsou uèitelé, kteøí se snaží bıt kreativní a snaží se s žáky mluvit. Ale pro nìkteré je to obtížné. Podle pøedsedy pražského støedoškolského snìmu je dobrou zprávou to, že se situace vıraznì zlepšila od jarního lockdownu, kdy byla distanèní vıuka na èeskıch školách poprvé masovì využita.

„Pomohlo to, že podle nové legislativy je distanèní vıuka pro žáky opravdu povinná. Takže na online hodinu opravdu chodí a mohou se nìco nauèit. Navíc už se v používání vyuèovacích programù zlepšili také uèitelé.“

Tobiáš Tiele ocenil i nejstarší kantory. „Ti mìli zpoèátku s technikou problém, je tam logicky generaèní bariéra. Ale musím uznat, že se opravdu snažili, aby nám vzdìlání i pøes svùj vìk mohli poskytnout.“

Poèítaèù bylo dost

Tobiáš Tiele v Rozstøelu hovoøil i o tom, které vyuèovací programy školy bìhem distanèní vıuky používaly a zmínil i èasto diskutovanı problém, tedy zda vùbec mají studenti a uèitelé techniku a pøipojení k tomu, aby se online vyuèování mohli zúèastnit.

„Mapovali jsme to. V Praze na støedních školách je podobnıch pøípadù opravdu málo. Magistrát se snažil dát tìmto studentùm pøíslušnou techniku pro pøipojení, aby se mohli vıuky úèastnit. Existuje i sbírka poèítaèù, které se tìmto žákùm pùjèují, to platí tøeba i pro dìtské domovy. Je dobøe, že se mìsto nebo i ministerstvo školství snaží tìmto studentùm pomoci. Ale musím øíct, že v mém okolí, na naší škole, zatím neznám nikoho, kdo by takovı problém mìl.“

Bìhem souèasné vıuky na školách se musejí dodržovat pøísná hygienická opatøení. Tøídy se èasto vìtrají, studenti i vyuèující musejí mít roušky, což není snadné pro komunikaci. „V nìkterıch pøedmìtech se to dá zvládnout, ale když má uèitel delší pøednášku, monolog, tak je to nepohodlné, hùøe se jim dıchá.“

Návrhy Støedoškolského snìmu hl. mìsta Prahy

1. Programy a aplikace podporující vıuku (napø. aplikace Techambition) pomáhají k zorientování se ve vıuce, ale mìlo by jít o doplòky vıuky, nikoliv o její zdvojení (tj. èasovì vytìžující stav, kdy student absolvuje vıuku s uèitelem a následnì stejnou látku prochází v dané aplikaci) ani pouze o známkované testy, které studentùm místo pomoci zpùsobují stres.

2. Bìhem distanèní vıuky existují vhodnìjší zpùsoby, jak studenty pøimìt osvojit si probíranou látku, než klasické testy, jelikož pøes sebevìtší snahu kantorù si studenti vždy najdou zpùsob, jak pøi nich podvádìt - alternativní možnosti jsou napø. skupinové i individuální projekty zahrnující sbìr informací a jejich zpracování, samostatné eseje na dané téma èi testy s otevøenımi otázkami nutící studenta zamyslet se nad jejich obsahem. Pøesto si uvìdomujeme, že jde o mnohem nároènìjší pøístup i pro uèitele a tìmito formami hodnocení tedy reálnì nelze klasické testy zcela nahradit.

3. Jako souèást vıuky (pøedevším v pøírodovìdnıch pøedmìtech) je v souèasné situaci možné a žádoucí využít individuálního praktického uèení se v pøírodì i doma (napø. rùzné pokusy èi mìøení), která by nebyla nad rámec bìžné vıuky, jelikož by praktické úkoly (stejnì jako v pøípadì aplikací podporujících vıuku) mohly vést k èasovému pøetížení studentù.

4. Zpìtná vazba od studentù vùèi jejich konkrétním vyuèujícím je myšlena dobøe a studenti skrz ni chtìjí pomoci svım uèitelùm zlepšit a zefektivnit vıuku, pøesto se ale èasto setkávají s odmítavım postojem, pøitom napø. školy, které se dokonce samy studentù ptají na konkrétní aspekty vıuky (pøínosnost podpùrnıch programù, èasové vytížení v jednotlivıch pøedmìtech, atd.) - nikoliv pouze „obecnì” na distanèní vıuku, si zpìtné vazby cení a aktivnì ji používají pøi upravování svého systému online vıuky.

Football news:

Gasperini on 3:2 with Lazio: It was fun, wasn't it? It seemed that the relegation complicated everything, but we scored
Jose Mourinho: Van Dijk cannot be replaced. Van Dijk can only be replaced by van Dijk when he returns
Mikel Arteta: Ødegård young but already played at the top level. It's great that Arsenal were able to sign him
Ex-Manchester United and Borussia midfielder Kagawa has joined PAOK
Thomas Tuchel: Chelsea will play bravely and in an attacking manner
Zoomers should be provided with exciting tournaments. In the top 5 leagues, there are 1,826 matches, in the Champions League - only 125. Agnelli on the future of football
Gattuso's relationship with De Laurentiis has cooled. An extension of the contract now looks unlikely