Czech Republic

Opakované záplavy prodraží stavbu D35 o miliony, práce ale nezdrží

Staveništì poblíž hlavní železnièní trati Èeská Tøebová - Praha se tak ocitlo pod vodou, což mìlo vliv na postup prací. Potíže s vodou také zvıší náklady.

Voda zatopila louky nejdøíve v èervenci, poté znovu v øíjnu. Jindy klidná øeka Louèná vystoupala až na tøetí stupeò povodòové aktivity. Pro stavbaøe, jejichž buòky, náøadí a technika našly zázemí na loukách vedle železnièní tratì v Uhersku, to byla komplikace.

„K lokálnímu zaplavení došlo v oblasti estakády již podruhé a v obou pøípadech musely bıt práce pøerušeny v øádu dnù až tıdnù,“ uvedl asistent správce stavby Filip Klaubenschalk. 

I pøes narušení harmonogramu ale mají stavbaøi dokonèit stavbu vèas. „Došlo pouze ke zmìnì organizace prací zhotovitele,“ doplnil Klaubenschalk. Úsek D35 mezi Èasy a Ostrovem má bıt hotovı v srpnu 2022.

Øeka Louèná si kolem Uherska zachovává svùj pøírodní charakter s èetnımi meandry. K vylití ze bøehù ji zde nechybí mnoho, jelikož øíèní koryto je pomìrnì mìlké. 

Most dlouhı 450 metrù povede pøes údolí Louèné a její záplavové území. Potíže s vodou pøi stavbì D35 se pøitom v místì daly oèekávat. 

MF DNES získala materiály ze 60. let 20. století, z nichž je patrné, že pùvodnì navržená trasa dálnice mìla vést jinudy a stávající zvolené øešení pøekroèení nivy Louèné není optimální. Dálnice mìla koridor pøekonat o cca šest kilometrù dále poblíž Tıniška.

„Existují pøeložené materiály pùvodních stavebních deníkù pøípravy a budování železnièní trati Praha - Olomouc v letech 1841 – 1845. Již v nich jsou zaznamenány problémy pøi realizaci stavby tìlesa a mostù železnièní trati v úseku Zámrsk - Moravany. Jako problém je zde uvádìna øíèka Mejtka (Mejtnice) dnes Louèná a její záplavové území silnì podmáèené i v období sucha,“ uvedl odborník na historii dopravního stavitelství Tomáš Janda.

Podle stavaøù je ale železobetonové hlubinné založení mostních pilíøù dostateèné. Tzv. piloty (podzemní základy pilíøù) sahají do hloubky až 13 metrù. 

„Všechny piloty jsou vetknuty do tvrdého stabilního podloží. Po technické stránce je estakáda navržena a realizována tak, aby nemohla bıt ovlivnìna nahodilımi pøírodními jevy, jako byly napøíklad letošní záplavy,“ podotkl Klaubenschalk.

Pokles estakády je v normì

Celá stavba pøitom poklesla, což však nemìl na svìdomí podmáèenı terén. 

„Bìhem stavby samozøejmì dochází pøi postupném zatìžování nosnou konstrukcí k nepatrnım pohybùm celé estakády, ale s tím je pøedem poèítáno v rámci nadvıšení konstrukcí. Celá estakáda je pravidelnì geodeticky monitorována a všechny dosud zaznamenané pohyby jsou v souladu s realizaèní projektovou dokumentací,“ dodal Klaubenschalk.

Jisté ale je, že se stavba prodraží. Zhotovitelské sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky, které 14,7 km dlouhı úsek mezi Èasy a Ostrovem staví, uplatnilo u Øeditelství silnic a dálnic (ØSD) vícepráce. Takzvanıch zmìn bìhem vıstavby už sdružení provedlo pøes 40. Oproti pùvodní èástce narostla cena již o více než 80 milionù. 

Nutno však podotknout, že kvùli problémové vodì jich byl jen zlomek. Ale tøeba bìhem listopadu uznalo ØSD milionové náklady navíc a z vìstníku veøejnıch zakázek je zøejmé, že za nì mohou právì potíže s vodou. 

Vysvìtlení dalších milionovıch èástek je pøitom struèné, zde napøíklad tøi dùvody: Ve stanièení byly zastiženy podzemní vody v úrovni podloží násypu. Byl zde vysokı vıskyt podzemní vody. V rámci realizaèní dokumentace stavby došlo k úpravì odvodnìní.

Škody firmì ØSD neproplatí

Naopak úhradu škod zpùsobenıch záplavou staveništì firmy uplatòovat nemohou. 

„V pøípadì záplav nemá zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo nárok na dodateènou platbu. O úhradu pøípadnıch škod mùže zhotovitel požádat pojišovnu, se kterou má uzavøenou smlouvu. Každı zhotovitel musí pøed zahájením prací uzavøít pojistnou smlouvu na majetkové pojištìní, které se vztahuje mimo jiné na povodnì, záplavy èi jiné živelní pohromy,“ upøesnil Klaubenschalk.

Ještì vìtší øíèní pøemostìní roste na prvním úseku D35 u Opatovic. Tam dálnice povede více než kilometr dlouhım mostem pøes Labe. Na rozdíl od Louèné ale tok Labe práce neohrozil. 

„Øeka v místì stavby i pøes vìtší vıskyt srážek naštìstí zùstala ve svém korytì, a tudíž vıstavba mostu pøes Labe nebyla vıznamnìji zkomplikována. Vıstavba probíhala v souladu s harmonogramem prací a nemìli jsme žádná zpoždìní,“ sdìlil stavbyvedoucí z firmy SMP Karel Strakoš.

Vodu musí stavbaøi stále èerpat

Ale zpìt k Uhersku. Viditelné potíže dìlá voda také na opaèné stranì kolejí, kde se chystá stavba opìry mostu pøes železnièní koridor. Pùvodnì zde byla louka se soustavou potokù. Pøeložení se ale doèkalo jen koryto jednoho z nich. 

Vlivem stavby D35 tak došlo k narušení a zmìnì odtokového režimu. Zprvu volnı terén zatížily stovky tun zeminy, jelikož zde stavbaøi vrší násep dálnièního tìlesa, kterı je vysokı skoro deset metrù. 

Z pøilehlé betonové skruže pøitom vede hadice, z níž neustále proudí odèerpávaná voda. Zátìž uválcované zeminy na podloží je zkrátka znaèná. Voda v øíjnu také zaplavila na nìkolik dní silnici mezi stanicí v Uhersku a Turovem, což se podle místních nikdy pøedtím nestalo.

Èerpat vodu ze sklepa musí i sedmaosmdesátiletá majitelka blízkého domu. Ten je od stavby vzdálenı zhruba 200 metrù. Døíve tu potíže s vodou nemìly a objevily se až se stavbou D35. 

Kromì vody ženu trápí i stavební stroje. Kvùli prùjezdu tìžkıch náklaïákù jí už popraskaly okenní tabulky a trhliny jsou viditelné i na zdech. Vrstva prachu vzedmutá pøi každém prùjezdu naloženıch i prázdnıch vozù je patrná na celé zahradì.

Football news:

Buffon on Ibrahimovic's clash with Lukaku: I don't think it's too bad. Tension can result in such words
Tuchel's Premier League debut: Chelsea had a record amount of possession and passing, but never scored against Wolves-zeros
Simeone is in the top 5 in terms of wins in La Liga matches. Diego has the best percentage among the leaders - 62%
Rudy Garcia: It would be great if Benzema would wear the Lyon shirt again
Ex-referee Andujar Oliver believes that Barcelona should have scored a penalty in the match with Rayo: Trinkau was shot down
35-year-old Fernando Llorente has moved to Udinese from Napoli
Regilon is out for three weeks, and Ben Davies may also miss the match against Liverpool. These are two Tottenham left-backs