Czech Republic

Opatření nebude potřeba zásadně zpřísňovat, říká nový ministr zdravotnictví Blatný

Vládou pøijatá opatøení pro zmírnìní šíøení epidemie nebude podle nìj tøeba zásadnì zpøísòovat. Lidé je ale musí respektovat. „Nemùžu vám hned po svém nástupu øíct, co udìlám. Ale mùžu vám slíbit, že rozhodování bude založené na datech, která budou sdílená a musí bıt všem srozumitelná,“ uvedl.

Zásadní vìci, které se podle nìj teï øeší, je kapacita nemocnic a personálu. „Je velice dobøe, že se budují obì polní nemocnice. Zatím se nezdá, že by bylo potøeba další podobné externí kapacity budovat,“ dodal. Jako jednu z prvních vìcí chce s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) øešit pøípadné znovuotevøení škol. „Je potøeba na základì dat, která máme, zjistit, jestli to (uzavøení škol) má zùstat, nebo se to má zmìnit,“ dodal. Není jasné, jestli vydá koneèné stanovisko v pátek.

Nabídku, aby se stal ministrem, považoval za vızvu a nìco, kde mùže pomoct. „Jsem nestraník a o politickou èást této otázky jsem se pøíliš nezajímal,“ uvedl.

Služby odcházejícího ministra Romana Prymuly chce Blatnı dál využívat, protože je podle nìj skvìlı odborník. Sejde se s ním a dohodnou se, jak budou spolupracovat. Blatnı také na první tiskové konferenci vyvrátil dosavadní informace zveøejnìné jeho jménem na twitteru. Zdùraznil, že je nepsal.

Pøipravujeme podrobnosti

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two