Czech Republic

Opozici zajímají data k opatřením i jejich očekávaný efekt, podle Fialy je vláda v absolutní panice

„Vládní opatøení nefungují a odhady se ukazují jako špatné. Proto se všechno poøád mìní. Vláda už je zøejmì v absolutní panice. Mají vùbec data podle kterıch rozhodují?“ ptá se Fiala na twitteru. Jedinou cestou podle nìj je odpovìdné chování obèanù. „Chraòme sebe a své okolí co nejdùslednìji preventivnì sami,“ uvedl.

Bartoš se ptá, jakı dùsledek by mìl mít zákaz vycházení mezi 21:00 a 04:59, kterı s vıjimkami bude platit od støedy. „Jakı efekt (ministøi) oèekávají vzhledem k celkové situaci, kdy je všechno zavøené? Chybí data, predikce. Je to jen další krájení salámu stylem zkusíme a uvidíme?“ uvedl pøedseda Pirátù.

Pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka postrádá strategii vlády pro spolupráci se zamìstnavateli. Kromì dùrazného doporuèení práce z domova by mìl kabinet firmám materiálnì èi finanènì zlepšit ochranu lidí na pracovišti. „Zde dochází nejèastìji k pøenosu covidu-19. Zde by tato opatøení mìla nejvìtší smysl,“ míní. Pøedseda KSÈM Vojtìch Filip vìøí, že opatøení pomohou omezit sociální kontakty. Èeské televizi (ÈT) øekl, že je považuje za jedno z možnıch øešení.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana jsou opatøení „bohužel na místì“. Zákaz maloobchodního prodeje v nedìli ale pøináší otázku, zda nebudou obchody pod tlakem v sobotu. „Otázkou také je, jestli má vláda k øešení pøistupovat touto salámovou metodou, kdy se dozvídáme postupnì nová a nová opatøení. Zda nedat jasnı plán, zda za nìjakıch okolností a po nìjaké dobì nemohou pøijít urèitá opatøení,“ øekl ÈT.

Football news:

Instagram instagram post: Cavani can be banned for 3 matches for saying Negrito
Roy Keane: Tottenham's Players are not good enough to take the title
Maradona's Doctor: There was no medical error. I did everything I could
Milan will discuss the future of Braim Diaz with Real Madrid in the coming months
Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years